Publicerad 16.5.2018

EU-pengar bidrar till högklassig upplysning om världsarvet

“Lystra – upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård” är ett treårigt Botnia Atlantica projekt för att vidareutveckla Sveriges och Finlands gemensamma världsarv Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

Inom projektet ska t.ex. en digital, interaktiv karta produceras. Kartan ska presentera områdets geologiska värden och besöksplatser på världsarvets hemsidor.

En annan viktig del av Lystra är att gå igenom världsarvets informationsmaterial. Publikationer och pedagogiskt material för skolan mm ska systematiseras och göras digitalt bättre tillgängligt på internet.

– Vi vill öka förståelsen för vad som gör världsarvsområdet unikt och ta fram ny kunskap, och också förbättra hur informationen presenteras både digitalt och i naturen, berättar världarvskoordinator Susanna Lindeman från Forststyrelsen

Under 2018 fokuserar vi på att göra en vägledningsplan, för att se till att besökare från när och fjärran får minnesvärda och lärorika upplevelser i världsarvet. Utbildningar och informationstillfällen om projektets resultat kommer att ordnas för turistföretagare, lärare, guider, bibliotekspersonal och tjänstemän. Hemsidorna www.kvarken.fi och www.varldsarvethogakusten.se ska inom projektet sammanlänkas under en gemensam portal.

– Arbetet med vägledningsplanen har redan startat och under sommaren kommer vi att kartera områdets utflyktsmål. Vi kommer att ta fram en kort välskriven berättelse om varför området fått världsarvsstatus, som ska vara lätt att ta till sig och kunna användas av t ex guider och lärare, säger specialplanerare Malin Henriksson från Forststyrelsen.

Senare i höst får allmänheten chansen att påverka vägledningsplanens innehåll och vässa världsarvets centrala budskap på bland annat workshoppar.

Expertorganisationerna SGU (Sveriges geologiska undersökning), GTK (Geologiska forskningscentralen) och Geodatacentralen som är projektpartners i Lystra ska uppdatera kunskapen om världsarvet utgående från den senaste vetenskapliga informationen, laserskanningsdata och fältinventeringar. Fältinventeringarna görs sommaren 2018.

Projektets totalbudget är 1,38 milj. € och finansieras till 60% av EU:s regionala utvecklingsfond. Projektet är treårigt och pågår 1.1.2018–31.12.2020.

Projektägare: Forststyrelsen

Stödmottagare: Geologiska forskningscentralen GTK, Lantmäteriverket – Geodatacentralen FGI, Vasa stad – Biblioteket, Länsstyrelsen Västernorrland, Sveriges geologiska undersökning SGU

Medfinansiärer: Kramfors kommun , Örnsköldsviks kommun, Naturvårdsverket, Österbottens förbund, Världsarvet i Kvarken rf, Visit Vaasa

Mera information:

Specialplanerare Malin Henriksson, Forststyrelsenn Naturtjänster
tel 040 193 5775, malin.henriksson(at(metsa.fi