Publicerad 12.12.2023

Den första naturresursplanen för havsområdet färdigställdes

Havet är av central betydelse för Finland, det har traditionellt varit vår väg till världen, hörnstenen i vårt försvar och producerat fisk till föda. I och med havsbaserad vindkraft kan det bli ett nytt sätt att överleva, det garanterar självförsörjning av energi, hämtar internationella investeringar och hjälper oss att gå mot koldioxidneutralitet och att bromsa klimatförändringen. Samtidigt måste vi ta hand om havets goda tillstånd. 

De allmänna vattenområdena i Finland förvaltas av Forststyrelsen. Eftersom intresset för havsområdena har ökat kraftigt under de senaste åren tog Forststyrelsen i år i bruk naturresursplanering av havsområden. Naturresursplanering har långa traditioner på markområden som förvaltas av Forststyrelsen. 

Naturresursplaneringen kompletterar Finlands nationella havsplanering för de områden som förvaltas av Forststyrelsen. Kärnan i naturresursplaneringen är samarbete, där olika intressegrupper för fram sina synpunkter och samordnar dem. 

– Praktiskt taget alla centrala intressegrupper som använder havsområdet, inklusive medborgare, deltog i naturresursplaneringen. Näringslivet och företag erbjöds också möjlighet att delta, och en del av dem tog tag i möjligheten, men i fortsättningen måste vi arbeta mer för att aktivera denna grupp, berättar Marja Hokkanen, projektchef för naturresursplanen. 

– Dialog och förståelse är nyckeln till en bra plan och framtidssamarbete. Jag upplevde det mycket nyttigt, att människor som ser på havet från olika perspektiv fördes till samma bord. Jag anser att planeringsprocessen hjälpte deltagarna att förstå utmaningarna med samordningen, fortsätter Hokkanen. 

 – Klimatförändringen och naturförlusten hotar också havet. Vi inventerar havsnaturen årligen, men den är fortfarande dåligt känd jämfört med landnaturen. Inventeringsuppgifterna och de nya skyddsområdena hjälper till att ta hand om och trygga värdefulla havsmiljöer. Inventeringsuppgifterna hjälper också till att placera till exempel havsbaserad vindkraft eller fiskodling så att de orsakar så lite skada på naturen som möjligt, berättar Hokkanen. 

 – I skärgården och längs kusten finns det också en unik kultur som omfattar bl.a. fiske och jakt. Vi vill att detta ska bevaras och att havet ska ge arbete, inkomster och livskraft till både de lokala och regionala ekonomierna, säger Hokkanen. 

Området i naturresursplanen sträcker sig från Torneå till Vederlax och täcker cirka 62 procent av Finlands territorialvatten när landskapet Åland inte räknas med. I planen beaktas olika aspekter av skydd och användning av hela planeringsområdet, från naturskydd till havsbaserad vindkraft och från fiske till försvar.  

Indikatorer för naturresursplanen har fastställts, dessa ska följas upp och utvecklingen av Indikatorerna presenteras för första gången för samarbetsgruppen om ett par år. 

Naturresursplanen för havsområdet finns på www.metsa.fi/havnrp  och på finska på www.metsa.fi/meriLVS

Mer information:   

Marja Hokkanen, projektchef, Forststyrelsen, 0400 375 874, marja.hokkanen@metsa.fi  

Mikael Nordström, handläggningsdirektör, Forststyrelsen, Naturtjänster, 0400 445 234, Mikael.Nordström@metsa.fi