Publicerad 17.1.2024

Den första gemensamma förvaltningsplanen för det gränsöverskridande världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård är färdig

Kvarkens skärgård utgör tillsammans med Höga Kusten i Sverige ett världsarv. Forststyrelsen och Länsstyrelsen Västernorrland har nu publicerat den första gemensamma förvaltningsplanen för det gränsöverskridande världsarvet. Den här planen fokuserar på förvaltningen av världsarvets värden, och lyfter fram de fokusområden och åtgärder som Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Forststyrelsens Naturtjänster kan ansvara för.

Den nya förvaltningsplanen gäller fram till år 2030 och redan 2026 görs en utvärdering av planens fokusområden samtidigt som åtgärderna revideras. Tidigare planer har behandlat Höga Kusten och Kvarkens skärgård separat.

– Det finns flera fördelar med en gemensam förvaltningsplan, säger Malin Henriksson, Forststyrelsens världsarvskoordinator. – På UNESCOs lista över världsarv utgör Kvarkens skärgård och Höga Kusten en helhet, och därför behöver vi gemensamma riktlinjer. Planen är vårt verktyg för att tillsammans säkerställa att världsarvets värden bevaras och att området kan utvecklas på ett hållbart sätt.

Syftet med förvaltningsplanen

Syftet med planen är att presentera riktlinjer för förvaltningen av Höga Kusten och Kvarkens skärgård, så att de olika delarna av världsarvet förvaltas på ett ändamålsenligt sätt med sikte mot gemensamma mål. Dokumentet preciserar världsarvets värden, beskriver skyddet av dessa värden, redogör för förvaltningsorganisationen, samt sätter mål och riktning för världsarvsförvaltningen.

– Den här planen är ett verktyg för alla som är involverade i arbetet med att långsiktigt vårda, förvalta och utveckla världsarvet. Det är också många som varit med och kommenterat planens innehåll under processens gång, vilket vi är mycket tacksamma för, berättar Henriksson.

Planen ska bidra till att det unika geologiska landskapet sköts och bevaras för kommande generationer. Planen är inte juridiskt bindande och ersätter inte de planerings- och styrdokument gällande till exempel mark- och vattenanvändningen i enlighet med lagstiftningen i respektive länder. Planen omfattar inte frågor och åtgärder gällande social och ekonomisk hållbarhet, som andra aktörer har ett större ansvar för.

– Fokus ligger på att förbättra möjligheterna för invånarna och områdets aktörer att engagera sig i frågor som gäller världsarvet, att öka kunskapen om detta unika område och att förbättra tillgängligheten, säger Henriksson.

Förvaltningsplan för världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård (julkaisut.metsa.fi)

Låga och smala små holmar som reser sig ut ur havet i samma riktning.
Moränlandskap i Kvarkens världsarvsområde. Foto: Pekka Lehtonen, Forststyrelsen.

Om världsarvet

Höga Kusten utsågs till världsarv av UNESCO år 2000 och utökades med Kvarkens skärgård år 2006 till ett gemensamt gränsöverskridande världsarv. Höga Kusten och Kvarkens skärgård är ett världsarv, eftersom det är den bästa platsen i hela världen att uppleva och förstå landhöjningen efter den senaste istiden. Huvudansvaret för förvaltning och samordning i världsarvet ligger hos Forststyrelsens Naturtjänster i Kvarkens skärgård och hos Länsstyrelsen Västernorrland i Höga Kusten.

Mera information

Världsarvskoordinator Malin Henriksson, Forststyrelsens Naturtjänster: malin.henriksson@metsa.fi

Världsarvet Kvarkens skärgård (utinaturen.fi/kvarken)

Gemensam webbportal för världsarvet Höga Kusten och Kvarkens skärgård:
https://highcoastkvarken.org/sv/framsida