Publicerad 25.1.2023

Besökarna i nationalparkerna är nöjdare än tidigare – den ekonomiska osäkerheten syns i det totala antalet besök

Nationalparkerna besöktes 3,55 miljoner gånger i fjol. Populärast var Pallas–Yllästunturi, Urho Kekkonens, Noux, Koli och Pyhä–Luosto nationalparker. Det sammanlagda antalet besök i alla nationalparker har jämnats ut från de höjda efterfrågetopparna, men besökarna är nöjdare än tidigare med sina nationalparksbesök.

Under coronaåren 2020–2021 ökade antalet besök i Finlands nationalparker mycket snabbt runt om i landet, när finländarna i samlad trupp hittade naturobjekt i sitt eget land. År 2022 uppnåddes inte längre samma antal besök som under toppåren, utan det sammanlagda antalet besök i nationalparkerna minskade med 12 procent jämfört med 2021.

– 2022 var redan det tredje undantagsåret i följd. Året började livligt särskilt i nationalparkerna i norra Finland, men det ryska anfallskriget mot Ukraina förändrade situationen på våren. Den ekonomiska osäkerheten och de stigande bränslepriserna påverkade konsumenternas beteende. I synnerhet i nationalparker som ligger långt från tillväxtcentra eller långt från skärgården gjordes färre besök än tidigare. Brådskan i slutet av året påverkandes av den goda julturismen i Lappland, berättar naturtjänstdirektör Henrik Jansson vid Forststyrelsen.

Jämfört med 2021 ökade antalet besök till exempel i Päijänne, Ekenäs skärgård och Torronsuo nationalparker.

Människor går från en parkeringsplats till en bred stig in i skogen, en av dem använder rullstol.
Startpunkt av rutten i Torronsuo nationalpark. Foto: Maarit Vaahteranoksa.

Antalet besök i nationalparkerna fortsätter att öka på lång sikt

Antalet besök i nationalparkerna har ökat med 10 procent jämfört med 2019, dvs. tiden före pandemin.  Detta är i linje med den långsiktiga tillväxttrenden: Antalet besök i nationalparkerna har ökat från knappt en miljon besök år 2000 (0,83 miljoner) till 3,2 miljoner besök 2019. Utöver den ökade efterfrågan beror detta på det ökade antalet nationalparker.

Populärast var Pallas–Yllästunturi, Urho Kekkonens, Noux, Koli och Pyhä–Luosto nationalparker. Läs mer om Pallas–Yllästunturi nationalparks popularitet i Pekka Sulkavas blogginlägg (linkedin.com). 

Besökarnas nöjdhet på rekordnivå

Enligt besökarundersökningar som gjorts i nationalparkerna uppskattar människor sina naturupplevelser och är mycket nöjda med nationalparkernas tjänster och friluftsmiljön. På skalan 1–5 är kundnöjdheten 4,43, vilket är den bästa siffran någonsin.

– Jag är stolt över att vår kundnöjdhet är så hög. Under de senaste åren har vi med hjälp av tilläggsfinansiering rustat upp och utvecklat nationalparkernas servicestrukturer. Utifrån kundernas respons har vi gjort vårt arbete bra, gläder sig Jansson.

Många slags välfärds- och ekonomifördelar

Nationalparkerna är till nytta för företag som producerar tjänster i närområdena samt för besökarnas välbefinnande och folkhälsan. De lokala ekonomiska effekterna av nationalparksbesökarnas penninganvändning var 275 miljoner euro 2022 och effekterna på sysselsättningen 2 166 årsverken.

Nationalparkerna har enligt undersökningar en betydande roll i främjandet av välfärden: Besökarna bedömde att effekterna för hälsan och välbefinnandet var cirka 100 euro per besök. Enligt besökarundersökningarna och -räkningen kan vi göra den bedömningen att värdet av hälsofördelarna som besökarna i Finlands nationalparker under 2022 upplevde är cirka 355 miljoner euro.

– Även iståndsättningen av nationalparkernas rutter och servicestrukturer har ökat entreprenörernas och naturturismföretagens affärsmöjligheter. För att nationalparkernas samhälleliga konsekvenser ska öka och förbli goda även i framtiden är det viktigt att se till att vi har tillräckliga resurser för vår verksamhet, säger Henrik Jansson.

Forststyrelsens Naturtjänster publicerade sina mål för regeringsprogrammet förra veckan. Läs mer i Henrik Janssons blogg (linkedin.com, på finska).

Forststyrelsen publicerade idag 25.1.2023 uppgifter om antalet besökare 2022 i nationalparker, strövområden, historiska platser och vissa andra populära objekt som ingår i uppföljningen.

  • Fakta:
    I Finland finns 41 nationalparker. Forststyrelsen sköter alla nationalparker.
  • Den nyaste nationalparken är Salla nationalpark, som grundades 2022.
  • Forststyrelsen offentliggör årligen antalet besök i nationalparker, strövområden, ödemarksområden, historiska platser och andra skyddsområden samt kundserviceställen.
  • Besöksantalet följs i regel med elektroniska besökarräknare, med hjälp av vilka man får information om besökare som använder olika rutter eller terrängtjänster.
  • Forststyrelsen utreder årligen de lokala ekonomiska inkomst- och sysselsättningseffekterna av besökarnas penninganvändning på 63 olika objekt.
  • År 2022 var de viktigaste parkerna för den lokala ekonomin Pallas–Yllästunturi nationalpark (71,0 mn euro), Urho Kekkonens nationalpark (44,7 mn euro), Oulanka nationalpark (25,3 mn euro), Koli nationalpark (24,3 mn euro) och Pyhä– Luosto nationalpark (18,3 mn euro).
  • Nationalparkerna är en viktig idrottsplats för finländarna och i dem rör man sig huvudsakligen på egen hand. Information om fysisk aktivitet har redan samlats in från 38 nationalparker. När sträckorna som besökarna rört sig multipliceras med antalet besök i parkerna i fråga under 2022 blir den totala sträckan som besökarna rört sig 39,4 miljoner kilometer. Det är 982 gånger runt jorden.

På vår webbsida finns mer information om besöksantalen och statistik. 

Mer information

Helhetsbild och finansiering: Naturtjänstdirektör Henrik Jansson, 0400 328 759

Chefer för rekreationsanvändning:  (e-postadresserna har formen fornamn.efternamn@metsa.fi)

Kust- och skärgårdsområdet (inkl. huvudstadsregionen): Joel Heino, 040 6210673

Inre Finland: Tuula Peltonen, 0400 924 534

Östra Finland: Matti Hovi, 040 534 8931

Bottniska viken (inkl. Syöte), Nordöstra Kajanaland: Sari Alatossava, 040 801 4044

Nordbotten: Hely Juntunen, p. 0400 219 287

Fjäll-Lappland: Pekka Sulkava, 0400 815 660

Norra Lappland: Pirjo Seurujärvi, 0400 125 782

Antalet besök och deras riksomfattande utveckling: specialsakkunnig inom rekreationsanvändning

Liisa Kajala, 0400 233 571