Publicerad 13.5.2024

Artskyddet har effektiverats i statens mångbruksskogar – Forststyrelsens miljö- och innovationspris till projekt som inventerat artbeståndet

Forststyrelsens miljö- och innovationspris 2023 har tilldelats projektet för artinventering i mångbruksskogarna. Projektet har gett betydande ytterligare information om förekomsten av flera hotade arter i statens skogar i ekonomibruk. Utredningen tjänar det mångfaldsarbete som Forststyrelsen utför i mångbruksskogarna och resultaten kan utnyttjas också mer allmänt för att sammanjämka mångfald och hållbar användning av naturresurser.

I artinventeringsprojektet utreddes förekomsten av hotade och andra beaktansvärda arter i statens mångbruksskogar. Information om artbeståndet och arternas livsmiljökrav är viktig när man vid användningen av skogarna sammanjämkar målen för skogsbruket och målen för skyddet av mångfalden.

– Det banbrytande inventeringsprojektet har producerat ny information om ett ämne som tidigare varit dåligt känt. Utöver produktionen av generell artinformation tjänar utredningen mångfaldsarbetet i statens mångbruksskogar och resultaten gagnar hela skogs- och naturresursbranschen, konstaterar Forststyrelsens generaldirektör Juha S. Niemelä om motiveringarna till priset.

I projektet som genomfördes under ledning av Forststyrelsens artexperter inom skogsbruket gjordes åren 2022 och 2023 artinventeringar vid sammanlagt 230 objekt i statens mångbruksskogar. De slumpmässigt valda objekten låg i Lappland, Kajanaland och Insjöfinland.

Målet var att systematiskt samla in artinformation i skötta skogar och på så sätt få preciserad information om förekomsten av hotade arter i olika skogsobjekt. Projektets resultat har gett ytterligare information om flera arters utbredning och livsmiljökrav. Informationen kan utnyttjas i naturvården av skogarna och den ger också en grund för ett mer omfattande utrednings- och forskningsarbete om sammanjämkningen av mångfald och hållbar användning av naturresurser.

Miljö- och innovationspriset överräcktes den 13 maj till Forststyrelsen Skogsbruk Ab:s artexperter Tuomas Kallio och Pyry Veteli, vars kompetens och gedigna sakkunskap har varit en absolut förutsättning för att projektet ska lyckas.

Forststyrelsens skogsbruk har under de senaste åren ökat satsningarna på artbeståndsfrågor genom att anställa artexperter, utveckla anvisningar för beaktande av hotade arter och utbilda personalen. Utifrån noggrannare artinformation har man kunnat utarbeta modeller för skogsbehandling för beaktande och skydd av artbeståndet. Utifrån projektet kan verksamhetens kvalitet ytterligare förbättras genom precisering av anvisningarna och med hjälp av utbildning.

-Utifrån inventeringen verkade en del av arterna klara sig i många slags skötta skogar och därför gjordes överraskande många observationer av dem. Särskild uppmärksamhet ska fästas vid att beakta arter som är typiska och sällsynta för gamla skogar, berättar artexpert Tuomas Kallio.

Med miljö- och innovationspriset vill Forststyrelsen inspirera sin egen personal att utveckla innovativa lösningar som främjar naturtillståndet. Priset tilldelas årligen en person, en grupp eller ett projekt som genom innovation, verksamhet eller initiativ främjar Forststyrelsens centrala miljömål, såsom ökad biologisk mångfald, stävjande av klimatförändringen, hållbar vård av naturresurser, hållbar naturturism eller miljöskydd.

Mer information:
Utvecklingschef Johanna Leinonen, e-post johanna.leinonen(at)metsa.fi, tfn 0407309114
Artexpert Tuomas Kallio, e-post tuomas.kallio(at)metsa.fi, tfn 0405486023