Publicerad 26.5.2020

Antalet besök i södra Finlands skyddsområden ökade kraftigt i början av året

Nationalparkerna och Forststyrelsens övriga naturobjekt har varit populära bland vandrarna under coronarestriktionerna, eftersom naturobjekten har erbjudit ett brett nätverk av rutter för motion och rekreation. Resebegränsningarna, de stängda turisttjänsterna, samt utflykterna som huvudstadsregionens invånare gjort under de avvikande omständigheterna hade inverkan på antalet besök. Den snöfria eller den snöfattiga vintern i södra Finland bidrog också till populariteten.

Antalet besök i nationalparker och andra motsvarande objekt har ökat med cirka 3 procent per år under de senaste fem åren, vilket har inneburit tvåhundratusen extra besök på årsnivå. Skyddsområdena och servicepunkterna på statens marker besöktes av cirka 8,2 miljoner personer år 2019.

Forststyrelsens Naturtjänster redogör i den här lägesrapporten för antalet besök i 24 olika slags skyddsområden på olika håll i landet. För att kunna delta i granskningen skulle objektet ha tillgång till besökarsiffrorna för januari–april 2020 och motsvarande uppgifter åtminstone från året innan som jämförelsepunkt.

Inte enbart coronaviruset orsak till populariteten på vårvintern

Antalet besök i objekten i huvudstadsregionen och Södra Tavastland ökade kraftigt i början av 2020 jämfört med föregående år, vilket delvis beror på coronarestriktionerna i mars–april. Tillväxten i flera objekt var dock stark redan i januari–februari, vilket förklaras av en snöfri vinter vid kusten och en snöfattig vinter på andra håll i södra Finland.

– Enligt vår bedömning beror i genomsnitt hälften av skyddsområdenas ökade besökssiffror i södra Finland under mars–april på de coronarelaterade begränsningarna, den andra hälften beror på väderleken, säger specialplanerare Liisa Kajala. – Det växande friluftslivet har märkts i antalet besök i nationalparkerna och strövområdena redan länge. Naturens betydelse för människornas välbefinnande har ökat ytterligare under coronapandemin.

Den kraftiga ökningen i antalet besök i Sibbo storskogs nationalpark beror utöver coronasituationen på det geografiska läget och utvecklingen av servicen, såsom parkeringsplatserna och den nya bron för lätt trafik, som byggts av Vanda stad och som går från Hanaböle träsk till nationalparken. Även i Repovesi i Kouvola medförde Lapinsalmis nya bro, den snöfattiga vintern och coronarestriktionerna många fler besökare, särskilt jämfört med 2019, då det inte fanns någon bro.

Ökningen var störst i mars innan Nylands gränser stängdes, då många som tagit till sig av den tillgängliga informationen, sökte sig längre bort från trängseln i huvudstadsregionens nationalparker, såsom Torronsuo och Liesjärvi i Egentliga Tavastland och Valkmusa i Kymmenedalen. Efter att gränserna stängdes riktade sig besökarna dock inte endast in på några få objekt i Nyland, såsom Noux, utan sökte sig till alternativa objekt bland annat till de närliggande naturområdena, vilket tyder på att informationen om trängsel nådde fram rätt bra.

Längre norrut var vintervädret utmärkt och fram till början av mars steg antalet besök kraftigt jämfört med föregående år, i synnerhet i de nationalparker som liggger nära turistcentren. En del av de nordliga objekten låg i sin helhet på plus ännu i mars. I april nåddes resenärerna av det viktiga budskapet om resebegränsningar och stängningen av nationalparkernas stugor, varefter antalet besök i de norra parkerna minskade. Antalet besök i parkerna nära turistcentren minskade med minst 18 % i april (Syöte nationalpark) och som mest med nästan 90 % (Koli, Urho Kekkonens och Pallas-Yllästunturi nationalparker) jämfört med april året innan. Skidspåren vid Syöte användes till exempel av ortsborna eller av dem som flyttade från Uleåborgstrakten till sina stugor för att arbeta på distans. Spåren hölls öppna även om turistområdets övriga tjänster var stängda.

Konstruktioner i terrängen för vandrarnas och naturens bästa

När terrängkonstruktioner såsom eldplatser, toaletter, broar och skyltar är i skick är det lätt och säkert att röra sig i naturobjekten. Samtidigt som besökarna erbjuds tjänster är det mycket viktigt att bevara de naturvärden som ligger till grund för naturskyddsområdena. Att till exempel styra rutterna längre bort från de känsligaste platserna och bygga hållbarare stigar minskar belastningen på miljön.

Statens budgetfinansiering för skötseln av nätverket av naturskyddsområden har ökat betydligt i år. Forststyrelsens Naturtjänster iståndsätter omfattande terrängkonstruktioner i nationalparker och många andra populära skyddsområden. Vi har sammanlagt över 16 miljoner euro till vårt förfogande, som används till att minska reparationsskulden för serviceutrustning i dåligt skick. Bra terrängkonstruktioner bidrar till besökarnas naturkontakt, skyddar känslig natur och förbättrar verksamhetsförutsättningarna för företagen inom naturturismen. Efter att det här årets arbeten är utförda, har terrängkonstruktionerna ytterligare 16 miljoner euro kvar i reparationsskuld, som man strävar efter att minska under de närmaste åren.

Forststyrelsen avlägsnar naturobjektens coronarestriktioner i början av juni – kom ihåg friluftsetiketten!

Forststyrelsens Naturtjänster öppnar naturumen, kulturgårdarna samt förboknings-, hyres- och ödemarksstugorna från och med 1.6. Forststyrelsen öppnar också vetenskapscentret Pilke i Rovaniemi enligt samma principer. Beslutet följer statsrådets linjedragningar om att öppna offentliga platser. Säkerheten vid servicepunkterna tryggas genom begränsat antal besökare, säkerhetsavstånd och hygienanvisningar. Begränsningarna av sammankomster beaktas i arrangemangen.

I skyddsområdena har man i huvudsak uppfört sig ansvarsfullt och tagit andra vandrare i beaktande. Trängseln har visserligen varit till viss skada. Även nedskräpningen och de olagliga platserna för uppgörande av eld ökade.

Det är bra att ta hänsyn både till andra vandrare och miljön varje gång man rör sig ute i naturen. Friluftsetiketten hjälper oss alla att njuta av naturen!

I början av september får vi uppgifter om hur besöken påverkades av att områdenas tjänster öppnades under juni–juli.

Mer information:
Bilaga: Tabell: Antalet besök i vissa skyddsområden i januari-april 2019–2020 (Microsoft Excel, på finska).

Tilläggsuppgifter: Forststyrelsen, Naturtjänster. E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@metsa.fi
Riksomfattande sammandrag: Specialplanerare Liisa Kajala, tfn 0206 395930
Lappland: Specialplanerare Erkki Ollila, tfn 0206 39 7137
Norra Österbotten, Kajanaland och nordöstra Österbotten: Specialplanerare Heidi Lumijärvi, tfn 0206 39 6046
Östra Finland, Mellersta Finland och Västra Finland (med undantag av kusten): specialplanerare Liisa Kajala, tfn 0206 395930
Kusten och huvudstadsregionen: specialplanerare Carina Wennström, tfn 0206 39 4688

Bilder för att användas i media finns å adressen:
https://images.nationalparks.fi/l/k9D9TZFB6Z5n