Publicerad 22.9.2023

Ansökningsprocessen för att föra upp skärgårdar där saimenvikaren lever på UNESCOs världsarvslista har avbrutits

Enligt en preliminär bedömning av Internationella naturvårdsunionen IUCN:s världsarvspanel har de skärgårdsområden i Saimen där saimenvikaren lever sannolikt inte förutsättningar att tas upp på UNESCOs världsarvslista. Panelen rekommenderar inte att Finland föreslår objektet för nominering. Forststyrelsen och miljöministeriet har kommit överens om att avbryta beredningen av ansökan.

I den preliminära bedömningen jämförde man skärgårdar där saimenvikaren lever med andra motsvarande sjöekosystem i världen och med de objekt som redan finns på världsarvslistan. Världsarvspanelen ansåg i sin bedömning att det inte är sannolikt att dessa skärgårdar skulle visa sig vara ett exceptionellt betydande objekt i en mer omfattande internationell jämförelse. Liknande sjöekosystem förekommer redan på listan, och andra objekt i Saimen visade sig vara större, ha mer mångfald, och vara mer vildmarksartade.

– Den preliminära bedömningen belyste helhetsläget för skyddet av Saimen ur en erfaren utomstående observatörs synvinkel. Finland uppmuntrades att göra fler inventeringar av arter och naturtyper i Saimenområdet, särskilt i vatten- och strandmiljöer. Enligt bedömningen borde man i Saimenområdet bättre identifiera viktiga livsmiljöer också för andra arter än saimenvikaren och trygga bevarandet av dem, säger Ilona Latsa, specialsakkunnig vid miljöministeriet. 

Vid sidan av saimenvikaren skulle man i ansökan ha behövt ta med också andra exceptionella, endemiska eller globalt sällsynta arter och naturtyper. Planen för skärgårdar där saimenvikaren lever borde ha utvidgats till att omfatta organismsamhället i hela Saimen. I den preliminära bedömningen ansågs dessutom den nuvarande markanvändningen i området vara utmanande med tanke på Saimens enhetlighet och orördhet. I allmänhet är motsvarande naturarvsobjekt i hög grad i naturtillstånd och mycket vildmarksartade.

Världsarvsobjekten ska vara objekt av exceptionellt universellt värde. Objekten ska uppfylla minst ett av världsarvslistans tio urvalskriterier. Bedömningskriterierna är strikta och när det gäller naturarv konkurrerar Finland med objekten i den vidsträckta boreala regionen.

– Responsen från den preliminära bedömningen var en stor besvikelse för oss. Vi tackar alla som hittills deltagit i ansökningsprocessen. Arbetet går dock inte förlorat, utan nätverken bevaras och resultaten av enkäterna kommer att utnyttjas i arbetet för att skydda saimenvikaren och Saimen. Också IUCN:s världsarvspanel uppmanade oss att fortsätta skydda saimenvikaren, artens livsmiljö och hela sjöekosystemet i Saimen, säger Meeri Koivuniemi, sakkunnig inom markanvändning vid Forststyrelsen.

Finland strävade efter att föra upp de skärgårdsområden i Saimen där saimenvikaren lever på Unescos världsarvslista. Till stöd för detta begärdes en preliminär bedömning av IUCN. Syftet med den preliminära bedömningen är att stödja medlemsstaterna i att utarbeta nomineringsförslag av hög kvalitet och att bedöma objektens förutsättningar att tas upp på världsarvslistan. IUCN:s konsult utarbetade sin preliminära bedömning under 2022 och överlämnade sedan rapporten till IUCN:s världsarvspanel för bedömning. Miljöministeriet och Forststyrelsen kom tillsammans överens om att avsluta beredningen av ansökan utifrån responsen från världsarvspanelen.

Mer information:

Meeri Koivuniemi, sakkunnig inom markanvändning, tfn 0206 39 4158, meeri.koivuniemi@metsa.fi (till och med den 27 september)
Matti Hovi, chef för rekreationsanvändning, tfn 0206396811, matti.hovi@metsa.fi
Ilona Latsa, specialsakkunnig, tfn 0295 250 388, ilona.latsa@gov.fi 

Saimaan maailmanperintöhanke (projektsidan, på finska)