Publicerad 18.1.2022

Naturens mångfald som semestermål – ansökan till de omtyckta herdeveckorna öppnar

Ansökan till Herdeveckorna som Forststyrelsen ordnar sommaren 2022 öppnas i dag tisdag 18.1. klockan tolv och pågår i en vecka. Herdeveckorna är ett roligt sätt att hjälpa den biologiska mångfalden i vackra vårdbiotoper som utgör hotade naturtyper.

Ansökningstiden till de populära semesterveckorna i naturens mångfald sommaren 2022 börjar snart. Ansökningsblanketten öppnas tisdagen den 18 januari 2022 kl. 12 och är öppen till den 25 januari kl. 12.

De som är intresserade kan välja sin favorit bland sammanlagt 15 objekt. Det nordligaste herdestället ligger i Utsjoki vid Tana älv och det sydligaste i Evois strövområde i Tavastland.

Herdeplatserna lottas ut bland de sökande under februari. Alla som anmält sig meddelas om resultaten senast i början av mars. Herdeveckorna är avgiftsbelagda och totalt 172 stycken lottas ut från maj till september. De inkomster som avgifterna ger används för underhållet och naturvården i områdena.

Anmäl dig som herde: utinaturen.fi/frivilligverksamhet/herdeveckorna.

Till herdarnas uppgifter hör att förse betesdjuren med friskt dricksvatten, följa djurens allmänna kondition och flytta dem från en färdigbetad fålla till följande. Herdarna bör också räkna djuren varje dag, så att eventuella rymlingar kan fångas in. Herdarna har vanligtvis gott om tid att göra utflykter till närområdet.

Beroende på gårdens storlek kan herden också ta med sig sin familj eller en vän som sällskap.

Bete mot igenväxning

Får i närbild, ätande gräs. Bakom dem skog med lövträd.
Får arbetar i Isojärvi nationalpark, på Huhtala gamla gård. Foto: Heikki Sulander.

Herdeveckorna är en bra möjlighet att vara med och främja den biologiska mångfalden. Med undantag av Punkaharju är alla betesmarker vårdbiotoper som utgör hotade livsmiljöer i Finland. Trots det hör de till Finlands viktigaste livsmiljöer till exempel med tanke på sin flora.

På de platser som ingår i herdeveckorna äter djuren de vanligaste växterna som klarar sig bra i konkurrensen. Samtidigt skapar de möjligheter för mer sällsynta ängsväxter att växa. Om djuren inte skulle beta, skulle ängarna växa igen och det skulle leda till att många vackra och sällsynta växtarter inte skulle klara sig. De arter som drar nytta av bete är till exempel blåklocka, silverblåvinge och skalbaggen Anostirus castaneus.

Herdeveckorna gynnar naturen och ger även herdarna energi: En vecka i naturen tillsammans med djuren förbättrar motståndskraften och lindrar stress. De som deltar i herdeveckorna bidrar till bevarandet av värdefulla kulturarv, traditionell naturvård och naturens mångfald.

Fåraherdeveckorna och presentationer av herdeställena:

utinaturen.fi/frivilligverksamhet/herdeveckorna

Mer information:

Leena Hiltunen, Forststyrelsens Naturtjänster, leena.hiltunen@metsa.fi, +358405813930