Zonation on asiantuntijoiden työkalu, jota käytetään maankäytön suunnittelussa vertailtaessa kohteiden paremmuutta luontoarvojen näkökulmasta.

Zonation on Helsingin yliopiston tutkijoiden kehittämä tietokoneohjelmisto. Kehitystyön taustalla on pyrkimys suunnata monimuotoisuuden turvaamiseen käytettävät resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Toisin sanoen Zonationilla etsitään kohteita, joilla suojelusta ja hoidosta on eniten hyötyä monimuotoisuuden turvaamiselle.

Zonation-analyysissä käytetään luonnosta kerättyjä, paikkatietojärjestelmiin tallennettuja tietoja. Zonationin avulla voidaan analysoida analyysiin valittujen muuttujien avulla alueiden välistä edustavuutta luontoarvojen näkökulmasta sekä esimerkiksi alueen merkitystä suojelualueiden kytkeytyvyyden edistämisessä.

Zonation mahdollistaa laajojen, jopa koko maan kattavien paikkatietoaineistojen analysoinnin. Tällaisia ovat esimerkiksi Metsähallituksen keräämät suojelualueiden kuviotiedot.

Zonation-analyysejä käytetään päätöksenteon tukena. Ne antavat päätöksentekijälle korvaamattoman arvokasta tietoa luontoarvojen jakautumisesta tarkasteltavien kohteiden välillä. Tulokset ovat kuitenkin vain yksi apuväline suojelu- tai luonnonhoitokohteiden valinnassa.

Zonation-analyysejä kehitetään METSO- ja HELMI-ohjelmien tueksi

METSO-ohjelman tavoitteita tukevia Zonation-analyysejä on kehitetty vuodesta 2010 lähtien. Zonation auttaa METSOn toteuttajia kohteiden ja toteutuskeinojen valinnassa sekä kohteiden rajaamisessa. Zonationin ansiosta myös metsänomistajat voivat saada aiempaa kattavampia tietoja metsiensä luontoarvoista ja soveltuvuudesta METSOn vapaaehtoiseen suojeluun: Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelun avulla heille välitetään tietoja Zonationin tunnistamista mahdollisesti METSO-kelpoisista kohteista.

Zonation-analyyseihin liittyvä kehitystyö on jatkunut vuosina 2015–2019 ympäristöhallinnon MetZo II –projektissa. METSOn tavoitteita palvelevien analyysien lisäksi projektissa on laadittu analyysejä, jotka huomioivat myös mm. kaavoituksen ja ekosysteemipalvelujen turvaamiseen tavoitteet. Analyysit on laadittu Metsähallituksen Luontopalveluissa ja Suomen ympäristökeskuksessa. Laajapohjaiseen yhteistyöhön osallistuvat myös Suomen metsäkeskus, Suomen Riistakeskus, Tapio Oy, ELY-keskukset, Jyväskylän yliopisto, Luonnonvarakeskus, Metsähallitus Metsätalous oy sekä ohjelman kehittäjät, Atte Moilanen tutkimusryhmineen Helsingin yliopistosta. Yhteistyötä muiden sidosryhmien kanssa ylläpidetään esimerkiksi alueellisten METSO-yhteistyöryhmien avulla.

MetZo II -projektin loppuraportti julkaistiin 2019

Metsäanalyysien tavoitteena on ollut tukea METSOn toteutusta ja Suomen metsien suojelualueverkoston vahvistamista tarjoamalla apumateriaalia maanomistajien kanssa asioiville. Natura 2000 -analyyseissä on etsitty luonnonhoito- ja ennallistamisalueita, joilla tehtävät toimenpiteet tuottaisivat suuren ekologisen hyödyn suhteessa kustannuksiin.

Moilanen,A., Hokkanen, M., Kareksela, S. ja Mikkonen, N. (toim.)
Ekologinen päätösanalyysi yhteiskunnallisen päätöksenteon tukena. MetZo II -projektin loppuraportti.
Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:15. (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-361-021-7)

Kartta-aineisto avattu kaikkien käyttöön keväällä 2018

Suomen metsistä on laadittu kaikille avoin valtakunnallinen kartta-aineisto, joka antaa kattavan kuvan metsien luontoarvojen jakaantumisesta. Uutta kartta-aineistoa voidaan hyödyntää uhanalaisen metsälajiston turvaamisessa. Aineisto on vapaasti ladattavissa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) karttapalvelimelta:

Ladattavat paikkatietoaineistot (www.aranda.fi/fi-FI/Avoin_tieto/Paikkatietoaineistot/Ladattavat_paikkatietoaineistot)
Valitse listasta “Monimuotoisuudelle tärkeät metsäalueet 2018 Zonation”.

Zonation Metsähallituksen apuna

Zonation-analyysit auttavat Metsähallitusta muodostamaan kokonaiskuvan luontoarvojen sijoittumisesta valtion maille. Tätä tietoa on hyödynnetty useiden, valtion maiden suojeluun liittyvien valtioneuvoston periaatepäätösten toteuttamisessa. Lisäksi analyysien avulla on muun muassa arvioitu nykyisen suojelualueverkon laatua.

Natura 2000 -analyysit on tehty ”mittatilaustyönä” Metsähallituksen Luontopalvelujen tarpeisiin: suunnittelun tueksi, vaikuttavuuden lisäämiseksi ja kustannusten säästämiseksi. Näissä analyyseissä on etsitty luonnonhoito- ja ennallistamisalueita, joilla tehtävät toimenpiteet tuottaisivat suuren ekologisen hyödyn suhteessa kustannuksiin. Tietoja on käytetty hyväksi toimenpidekohteiden valinnassa ja HELMI-ohjelman toteutuksen tukena. On myös arvioitu eri Natura 2000 -alueiden ja -luontotyyppikuvioiden korvaamattomuutta toisiinsa verrattuina, mikä tietona on tarpeellista mm. retkeilyn palvelurakenteiden sijoittelun suunnittelussa.

Lisätietoja:
Erikoissuunnittelija Santtu Kareksela, Metsähallituksen Luontopalvelut,
puh. 0206 39 5019, sähköposti: santtu.kareksela(at)metsa.fi

Lisätietoa Zonationin hyödyntämisestä Metsähallituksessa:

Päivitetty viimeksi 1.12.2023