Hankkeen tuloksia

Suomen rannikon laguunit ilmakuvista paikkatiedoksi

Metsähallituksen meritiimi on valmistanut uuden, 8 000 kohdetta sisältävän aineiston merialueen laguuneista. Ilmakuvista tunnistetut laguunit luokiteltiin kehitysasteen mukaan kuuteen eri luokkaan. Lisäksi matalien fladojen ja kluuvien tilan arvioimiseksi ilmakuvista kerättiin tietoa myös kohteiden suuaukon ruoppauksista. (tiedote 27.5.2021)

Suojelualueet merialuesuunnittelussa – suositus suojelualueiden huomioimiseksi

Suositus kannustaa ottamaan merialueet paremmin huomioon aluesuunnittelussa. Se sisältää koottua tietoa ja tietokantoja ja tukee rannikkokuntien ja -kaupunkien aluesuunnittelijoiden, ELY-keskusten ja muiden paikallisten toimijoiden työtä.

Merisuojelu-hanke – Merialuesuojelun tehostaminen ja huomioon ottaminen merialuesuunnittelussa

Hankkeen tavoitteena on tukea ja ohjata merialuesuunnittelua tarjoamalla suunnittelijoille työkaluja ja ohjeistusta suojelualueiden suojeluperusteiden huomioimiseen. Hankkeessa tuotetaan myös tietoa meren suojeluarvoista ja ihmistoiminnan vaikutuksista. Lisäksi tavoitteena on saada kokonaiskuva Suomen rannikon merisuojeluverkostosta arvioimalla suojelualueiden suojelun tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä luoda arviointiohjeistus, jonka avulla suojelualueiden suojelun tehokkuutta voidaan jatkossakin seurata.

Hanke toteutetaan kahdessa työpaketissa:

Ensimmäisessä työpaketissa luodaan toimintatapoja suojelualueiden, luontoarvojen ja ihmisen toiminnan vaikutusten huomioimiseksi merialuesuunnittelussa. Suojelualueiden huomioimiseksi on suojelutoimia ohjaavat suojeluperusteet saatava paikkatietomuotoon. Tieto yksittäisten toimintojen kielloista tai tieto tiettyjen luontoarvojen suojelusta on kirjattu hyvin hajanaisessa muodossa suojelualueiden suojeluperusteisiin. Kaikkiaan Suomen rannikolla löytyy tuhansia suojelualueita ja niiden osia, joilla on omat suojeluperusteensa. Merialuesuunnittelussa tällaista aineistoa on lähes mahdotonta huomioida nykymuodossaan. Hankkeen aikana kohdealueiden suojeluperusteet saatetaan suunnittelulle käyttökelpoiseen muotoon ja työprosessista tehdään ohjeistus, jota voidaan soveltaa kaikille Suomen mereisille suojelualueille.

Suojeluperusteiden lisäksi mereisiltä suojelualueilta tulee tietää luontoarvojen sijoittuminen suojelualueille ja niiden ulkopuolelle. Kun tunnetaan suojelualueiden luontoarvot ja verrataan niitä suojeluperusteisiin, on suojeluarvoja huomioiva merialuesuunnittelu mahdollista.

Työpaketissa kaksi keskitytään suojelualueverkoston tehokkuuden ja tilan arviointiin. Arviointi toteutetaan selvittämällä tärkeiden lajien ja luontotyyppien sijoittuminen Suomen rannikolla ja mereisillä suojelualueilla. Luontoarvojen sijoittumista tarkastellaan suhteessa ihmistoimintaan ja potentiaalisiin paineisiin. Lisäksi arvioidaan, miten suojelualueet ja suojelualueverkosto suojelevat luontoarvoja ja onko suojelualueverkosto riittävä ja sijoittuuko se oikein.

Hankkeen toteuttaa Metsähallituksen Luontopalvelut, budjetti on 416 000 euroa. Rahoittajana toimii Euroopan maa- ja kalatalousrahasto EMKR. Hanke päättyy vuonna 2021.

Yhteystiedot

Metsähallitus, Luontopalvelut:

Projektikoordinaattori Jaakko Haapamäki
Puh. 0206 39 4038
jaakko.haapamaki@metsa.fi

Lisätietoa

Samanaikaisesti on käynnissä myös rahaston rahoittama toinen hanke: Meriavain. Siinä kuvataan tärkeimmät mereiset avainelinympäristöt, jotka ylläpitävät eliöyhteisöjen monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa.

Päivitetty viimeksi 27.5.2021