Hankkeen julkaisu

Suojelualueet merialuesuunnittelussa – suositus suojelualueiden huomioimiseksi

Suositus kannustaa ottamaan merialueet paremmin huomioon aluesuunnittelussa. Se sisältää koottua tietoa ja tietokantoja ja tukee rannikkokuntien ja -kaupunkien aluesuunnittelijoiden, ELY-keskusten ja muiden paikallisten toimijoiden työtä.

Merisuojelu-hanke – Merialuesuojelun tehostaminen ja huomioon ottaminen merialuesuunnittelussa

Hankkeen tavoitteena on tukea ja ohjata merialuesuunnittelua tarjoamalla suunnittelijoille työkaluja ja ohjeistusta suojelualueiden suojeluperusteiden huomioimiseen. Hankkeessa tuotetaan myös tietoa meren suojeluarvoista ja ihmistoiminnan vaikutuksista. Lisäksi tavoitteena on saada kokonaiskuva Suomen rannikon merisuojeluverkostosta arvioimalla suojelualueiden suojelun tehokkuutta ja vaikuttavuutta sekä luoda arviointiohjeistus, jonka avulla suojelualueiden suojelun tehokkuutta voidaan jatkossakin seurata.

Hanke toteutetaan kahdessa työpaketissa:

Ensimmäisessä työpaketissa luodaan toimintatapoja suojelualueiden, luontoarvojen ja ihmisen toiminnan vaikutusten huomioimiseksi merialuesuunnittelussa. Suojelualueiden huomioimiseksi on suojelutoimia ohjaavat suojeluperusteet saatava paikkatietomuotoon. Tieto yksittäisten toimintojen kielloista tai tieto tiettyjen luontoarvojen suojelusta on kirjattu hyvin hajanaisessa muodossa suojelualueiden suojeluperusteisiin. Kaikkiaan Suomen rannikolla löytyy tuhansia suojelualueita ja niiden osia, joilla on omat suojeluperusteensa. Merialuesuunnittelussa tällaista aineistoa on lähes mahdotonta huomioida nykymuodossaan. Hankkeen aikana kohdealueiden suojeluperusteet saatetaan suunnittelulle käyttökelpoiseen muotoon ja työprosessista tehdään ohjeistus, jota voidaan soveltaa kaikille Suomen mereisille suojelualueille.

Suojeluperusteiden lisäksi mereisiltä suojelualueilta tulee tietää luontoarvojen sijoittuminen suojelualueille ja niiden ulkopuolelle. Kun tunnetaan suojelualueiden luontoarvot ja verrataan niitä suojeluperusteisiin, on suojeluarvoja huomioiva merialuesuunnittelu mahdollista.

Työpaketissa kaksi keskitytään suojelualueverkoston tehokkuuden ja tilan arviointiin. Arviointi toteutetaan selvittämällä tärkeiden lajien ja luontotyyppien sijoittuminen Suomen rannikolla ja mereisillä suojelualueilla. Luontoarvojen sijoittumista tarkastellaan suhteessa ihmistoimintaan ja potentiaalisiin paineisiin. Lisäksi arvioidaan, miten suojelualueet ja suojelualueverkosto suojelevat luontoarvoja ja onko suojelualueverkosto riittävä ja sijoittuuko se oikein.

Hankkeen toteuttaa Metsähallituksen Luontopalvelut, budjetti on 416 000 euroa. Rahoittajana toimii Euroopan maa- ja kalatalousrahasto EMKR.

Yhteystiedot

Metsähallitus, Luontopalvelut:

Erikoissuunnittelija Matti Sahla
Puh. 0206 39 4165
matti.sahla(at)metsa.fi

Lisätietoa

Samanaikaisesti on käynnissä myös rahaston rahoittama toinen hanke: Meriavain. Siinä kuvataan tärkeimmät mereiset avainelinympäristöt, jotka ylläpitävät eliöyhteisöjen monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa.

Päivitetty viimeksi 6.6.2020