Meressä pinnan alla kasvaa paljon levää. Kauempana näkyy matala saari.
Rakkohauru, aiemmalta nimeltään rakkolevä, luo tärkeitä elinympäristöjä monille muille lajeille. Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus.

Julkaisu

Suomen merenalaiset avainluontotyypit ja ekosysteemipalvelut (julkaisut.metsa.fi)

Hankkeessa arvioitiin Suomen merialueen 40 merenpohjan luontotyypin ja 13 ulappaympäristön merkitystä meriekosysteemin toiminnalle perustuen laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja asiantuntijatyöhön. Tuloksista on julkaistu 16-sivuinen tietolehtinen.

Meriavain – mereisten avainelinympäristöjen suojelu toiminnallisuudesta arvottamiseen

Meriluonnon suojelemiseksi on tärkeää tunnistaa ekosysteemien toiminnan kannalta olennaiset vedenalaiset avainelinympäristöt ja niiden tuottamat ekosysteemipalvelut. Meriavain-hankkeessa kuvataan tärkeimmät mereiset avainelinympäristöt, jotka ylläpitävät eliöyhteisöjen monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa, ja joiden tilan heikentymisellä voidaan olettaa olevan muita elinympäristöjä suurempia heijastevaikutuksia muualle ekosysteemiin ja ekosysteemipalveluihin.

Hyödyntämällä VELMU-ohjelmassa kerättyä aineistoa vedenalaisten luontotyyppien ja lajien esiintymisestä tuotetaan tietoa mereisten avainelinympäristöjen sijoittumisesta, runsaudesta ja laadusta Suomen merialuilla. Lisäksi hanke kuvataan avainelinympäristöjen tuottamia ekosysteemipalveluja ja näiden toiminnallisia ja taloudellisia merkityksiä.

Tavoitteena on myös määrittää avainelinympäristöihin kohdistuvat uhkatekijät sekä arvioida sitä, miten olemassa olevalla lainsäädännöllä on onnistuttu suojelemaan näitä ympäristöjä ihmistoiminnan haitallisilta vaikutuksilta.

Hankkeessa tuotettu tieto vahvistaa muun muassa meren kestävän käytön edellyttämää tietopohjaa, jota tarvitaan merialuesuunnittelussa ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamisessa. Hanke tuottaa tietoa Suomen kansallisen Merenhoitosuunnitelman toimenpiteeseen ”LUONTO 3 – Vedenalaisten avainelinympäristöjen suojelu”, minkä lisäksi hankkeessa tehdyt taloudelliset analyysit voidaan hyödyntää meristrategiadirektiivin toteutuksessa arvioitaessa meriympäristön taloudellista arvoa.

Hanke toteutetaan vuosina 2018–2021. Rahoittaja on Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) ja hankkeen kokonaisbudjetti on 600 000 euroa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, kumppaneina ovat Metsähallituksen Luontopalvelut ja Luonnonvarakeskus.

Tuloksia: Suomen rannikon laguunit ilmakuvista paikkatiedoksi

Metsähallituksen meritiimi on valmistanut uuden, 8 000 kohdetta sisältävän aineiston merialueen laguuneista. Ilmakuvista tunnistetut laguunit luokiteltiin kehitysasteen mukaan kuuteen eri luokkaan. Lisäksi matalien fladojen ja kluuvien tilan arvioimiseksi ilmakuvista kerättiin tietoa myös kohteiden suuaukon ruoppauksista.

Yhteystiedot

Metsähallitus, Luontopalvelut:

Erikoissuunnittelija Fiia Haavisto
Puh. 040 1447186
fiia.haavisto(at)metsa.fi

Erikoissuunnittelija Ari Laine
Puh. 0206 39 4331
ari.laine(at)metsa.fi

Suomen ympäristökeskus, Meriavain-hankkeen kotisivu (syke.fi)

Luonnonvarakeskus (Meriavain-hankesivu, luke.fi)

Lisätietoa

Samanaikaisesti on käynnissä myös rahaston rahoittama toinen hanke: Merisuojelu. Sen tavoitteena on merialuesuojelun tehostaminen ja huomioon ottaminen merialuesuunnittelussa.

Päivitetty viimeksi 9.11.2021