Julkaisu

Suomen merenalaiset avainluontotyypit ja ekosysteemipalvelut (julkaisut.metsa.fi)

Hankkeessa arvioitiin Suomen merialueen 40 merenpohjan luontotyypin ja 13 ulappaympäristön merkitystä meriekosysteemin toiminnalle perustuen laajaan kirjallisuuskatsaukseen ja asiantuntijatyöhön. Tuloksista on julkaistu 16-sivuinen tietolehtinen.

Mereisten avainelinympäristöjen suojelu toiminnallisuudesta arvottamiseen

Meriluonnon suojelemiseksi on tärkeää tunnistaa ekosysteemien toiminnan kannalta olennaiset vedenalaiset avainelinympäristöt ja niiden tuottamat ekosysteemipalvelut. Meriavain-hankkeessa kuvattiin tärkeimmät mereiset avainelinympäristöt, jotka ylläpitävät eliöyhteisöjen monimuotoisuutta ja ekosysteemien toimintaa, ja joiden tilan heikentymisellä voidaan olettaa olevan muita elinympäristöjä suurempia heijastevaikutuksia muualle ekosysteemiin ja ekosysteemipalveluihin.

Hyödyntämällä VELMU-ohjelmassa kerättyä aineistoa vedenalaisten luontotyyppien ja lajien esiintymisestä tuotettiin tietoa mereisten avainelinympäristöjen sijoittumisesta, runsaudesta ja laadusta Suomen merialuilla. Lisäksi kuvailtiin avainelinympäristöjen tuottamia ekosysteemipalveluja ja näiden toiminnallisia ja taloudellisia merkityksiä.

Tavoitteena oli myös määrittää avainelinympäristöihin kohdistuvat uhkatekijät sekä arvioida sitä, miten olemassa olevalla lainsäädännöllä on onnistuttu suojelemaan näitä ympäristöjä ihmistoiminnan haitallisilta vaikutuksilta.

Hankkeessa tuotettu tieto vahvistaa muun muassa meren kestävän käytön edellyttämää tietopohjaa, jota tarvitaan merialuesuunnittelussa ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamisessa. Hanke tuotti tietoa Suomen kansallisen Merenhoitosuunnitelman toimenpiteeseen ”LUONTO 3 – Vedenalaisten avainelinympäristöjen suojelu”, minkä lisäksi hankkeessa tehdyt taloudelliset analyysit voidaan hyödyntää meristrategiadirektiivin toteutuksessa arvioitaessa meriympäristön taloudellista arvoa.

Hanke toteutettiin vuosina 2018–2021. Rahoittaja oli Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR) ja hankkeen kokonaisbudjetti oli 600 000 euroa. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus, kumppaneina olivat Metsähallituksen Luontopalvelut ja Luonnonvarakeskus.

Yhteystiedot

Metsähallitus, Luontopalvelut:

Luonnonsuojelun eritysasiantuntija Fiia Haavisto, fiia.haavisto(at)metsa.fi

Luonnonsuojelun eritysasiantuntija Ari Laine, ari.laine(at)metsa.fi

Suomen ympäristökeskus, Meriavain-hankkeen kotisivu (syke.fi)

Luonnonvarakeskus (Meriavain-hankesivu, luke.fi)

Lisätietoa

Samanaikaisesti oli käynnissä myös rahaston rahoittama toinen hanke: Merisuojelu. Sen tavoitteena oli merialuesuojelun tehostaminen ja huomioon ottaminen merialuesuunnittelussa.

Päivitetty viimeksi 1.12.2023