Ihmisiä seisoo puron virtaavassa vedessä siirtämässä pohjasoraa pitkävartisilla työkaluilla.
Iijoen sivupuron kunnostusta Taivalkoskella. Kuva: Pirkko-Liisa Luhta.

Tapahtumia ja toimintaa

Varjostavia puita ja ennallistettuja soita – raakun suojelu edellyttää kokonaisvaltaisia toimia (15.3.2024)

LIFE Revives -projekti (Reviving freshwater pearl mussel populations and their habitats) keskittyy jokihelmisimpukan suojeluun EU:n LIFE Luonto -rahoituksella. Projektin yleisenä tavoitteena on elvyttää Suomen, Ruotsin ja Viron raakun eli jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) kantoja kohti suotuisaa suojelun tasoa. Kaikkiaan kunnostetaan noin 85 kilometriä raakkuvirtoja.

Niin budjetiltaan kuin kattavuudeltaankin ennätyksellisen laajan hankkeen nimi LIFE Revives viittaa suoraan elvyttämiseen, koska keskeinen tavoite on saada raakkujen lisääntyminen käyntiin kunnostettavissa virroissa.

Kunnostamme vuosina 2021–2027 raakun ja lohikalojen elinympäristöjä, kasvatamme raakunpoikasia istutettavaksi kohdejokiin, parannamme tietoisuutta raakun suojelusta sekä kehitämme suojelumenetelmiä. Merkittävänä osana ovat myös erilaiset vesistöseurannat ja raakun suojeluun liittyvän tietoisuuden lisääminen.

Projektin päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto. Mukana on 11 kumppaniorganisaatiota ja 13 yhteistyötahoa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 15,9 milj. €.

Metsähallitus kunnostaa raakkuvirtoja

Budjetiltaan suurin toimija on Metsähallitus. Metsähallituksen Luontopalvelujen vastuulla ovat Iijoen ja Oulujoen vesistöalueiden raakkujokien ja -purojen kunnostukset ja seurannat. Raakkuvirtoja kunnostetaan valtion monikäyttömetsissä ja suojelualueilla sekä yksityisten vesialueilla yli 60 kilometriä. Metsähallitus Metsätalous Oy ennallistaa 400 hehtaaria suota Iijoen valuma-alueella, millä on vedenlaatua ja siten raakun elinoloja parantava vaikutus.

Ensimmäisen kesän 2022 aikana kunnostettiin Iijoen ja Oulujoen vesistössä noin 18 kilometriä neljää raakkuvirtaa. Lisäksi tehtiin monipuolista seurantaa niihin liittyen ja seitsemässä virrassa raakun populaation tilatutkimus.

Kesällä 2023 raakkuvirtojen kunnostukset jatkuivat Taivalkoskella, Pudasjärvellä, Puolangalla ja Suomussalmella 17 km verran ja raakkujen elinympäristön seurantaa tehtiin 14 kohteella Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Kunnostusten ohella jatkettiin seurantoja ennen ja jälkeen kunnostusten.

Raakkua kartoitettiin Simojoella 20 km matkalla sekä Utsjoella Suomen pohjoisimmassa raakkupopulaatiossa. Tuhansien raakkujen joukkoon mahtui ilahduttavasti myös nuoria yksilöitä.

Uusia pikkuraakkuja kasvatettiin poikaslaatikoissa kolmessa pohjoisen joessa. Yhteistyössä Metsähallituksen Metsätalous Oy:n kanssa poistettiin vaelluskalojen eli raakun isäntien kulkua haittaavia esteitä.

Kunnostuksilla on myös työllistävä vaikutus. Raakun elinympäristöjen kunnostamis- ja seurantatyöt ovat työvoimavaltaisia ja hankkeen työllisyysvaikutukset pelkästään Metsähallituksen osalta ovat yli 40 henkilötyövuotta. Sen lisäksi työmailla hyödynnetään koneurakoitsijoita, jotka ovat usein paikallisia. Toimet kohdentuvat erityisesti Koillismaalle ja Ylä-Kainuuseen.

Raakun suojelulla suuri tarve

Ympäristöministeriö julkaisi tammikuussa 2021 Suomen ensimmäisen jokihelmisimpukan suojeluohjelman. LIFE Revives -hanke toteuttaa monipuolisesti sekä suojeluohjelmaa että Ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaa, joka myös rahoittaa hanketta. Raakun taantumiselle on monia syitä: uittoperkaukset, vesivoimarakentaminen sekä maa- ja metsätalouden ojitusten ja maanmuokkausten aiheuttama kiintoainekuormitus.

Suurin osa Suomen raakkukannoista tulee kuolemaan ilman elvytystoimia, sillä vain 17 % Suomen 151 populaatiosta on arvioitu olevan elinvoimainen tai vain ehkä/osin elinvoimainen. Raakkukantojen elvyttäminen parantaa virtavesien ja vaelluskalakantojen tilaa, hyvinvointia ja luontoarvoa. Raakkuvirroistamme vain yhdeksän on suojelualueella, jonka suojeluperusteena on raakku, siksi mm. metsätalouden toimilla on keskeinen merkitys noin 140 raakkuvirran valuma-alueella. Suurin osa raakkuvirtojen valuma-alueista on tosi pieniä, alle 6 000 ha, joten vain latvapuroja on pääosin jäljellä.

Suomessa uhanalaisille ja rauhoitetuille lajeille on määritelty ns. luonto-eli arvo, joka raakulla on 589 euroa yksilöltä. Uhanalaisuudestaan huolimatta raakku onkin luontoarvoltaan Suomen arvokkain laji, noin 1,2 miljardia euroa yksilömäärän tämän hetkisen tiedon perusteella.

Yhteystiedot

Pirkko-Liisa Luhta
Projektipäällikkö
Metsähallitus, Luontopalvelut
pirkko-liisa.luhta@metsa.fi, puh. +358 206 39 6542

Maarit Kaukonen
ympäristöasiantuntija
Metsähallitus Metsätalous Oy
maarit.kaukonen@metsa.fi, puh. 358 206 39 6662

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Päivitetty viimeksi 15.3.2024