Ihmisiä seisoo puron virtaavassa vedessä siirtämässä pohjasoraa pitkävartisilla työkaluilla.
Iijoen sivupuron kunnostusta Taivalkoskella. Kuva: Pirkko-Liisa Luhta.

LIFE Revives -projekti (Reviving freshwater pearl mussel populations and their habitats) keskittyy jokihelmisimpukan suojeluun EU:n LIFE Luonto -rahoituksella. Projektin yleisenä tavoitteena on elvyttää Suomen, Ruotsin ja Viron raakun eli jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera) kantoja kohti suotuisaa suojelun tasoa. Kaikkiaan kunnostetaan noin 85 kilometriä raakkuvirtoja.

Niin budjetiltaan kuin kattavuudeltaankin ennätyksellisen laajan hankkeen nimi LIFE Revives viittaa suoraan elvyttämiseen, koska keskeinen tavoite on saada raakkujen lisääntyminen käyntiin kunnostettavissa virroissa.

Kunnostamme vuosina 2021–2027 raakun ja lohikalojen elinympäristöjä, kasvatamme raakunpoikasia istutettavaksi kohdejokiin, parannamme tietoisuutta raakun suojelusta sekä kehitämme suojelumenetelmiä. Merkittävänä osana ovat myös erilaiset vesistöseurannat ja raakun suojeluun liittyvän tietoisuuden lisääminen.

Projektin päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto. Mukana on 11 kumppaniorganisaatiota ja 13 yhteistyötahoa. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 15,9 milj. €.

Metsähallitus kunnostaa raakkuvirtoja

Budjetiltaan suurin toimija on Metsähallitus. Metsähallituksen Luontopalvelujen vastuulla ovat Iijoen ja Oulujoen vesistöalueiden raakkujokien ja -purojen kunnostukset ja seurannat. Raakkuvirtoja kunnostetaan valtion monikäyttömetsissä ja suojelualueilla sekä yksityisten vesialueilla yli 60 kilometriä. Metsähallitus Metsätalous Oy ennallistaa 400 hehtaaria suota Iijoen valuma-alueella, millä on vedenlaatua ja siten raakun elinoloja parantava vaikutus.

Kunnostuksilla on myös työllistävä vaikutus. Raakun elinympäristöjen kunnostamis- ja seurantatyöt ovat työvoimavaltaisia ja hankkeen työllisyysvaikutukset pelkästään Metsähallituksen osalta ovat yli 40 henkilötyövuotta. Sen lisäksi työmailla hyödynnetään koneurakoitsijoita, jotka ovat usein paikallisia. Toimet kohdentuvat erityisesti Koillismaalle ja Ylä-Kainuuseen.

Raakun suojelulla suuri tarve

Ympäristöministeriö julkaisi tammikuussa 2021 Suomen ensimmäisen jokihelmisimpukan suojeluohjelman. LIFE Revives -hanke toteuttaa monipuolisesti tätä ohjelmaa. Raakun taantumiselle on monia syitä: uittoperkaukset, vesivoimarakentaminen sekä maa- ja metsätalouden ojitusten kiintoainekuormitus.

Suurin osa Suomen raakkukannoista tulee kuolemaan ilman elvytystoimia, sillä vain muutama Suomen 130 populaatiosta on elinvoimaisia. Raakkukantojen elvyttäminen parantaa virtavesien tilaa, hyvinvointia ja luontoarvoa. Suomessa uhanalaisille ja rauhoitetuille lajeille on määritelty ns. luontoarvo, joka raakulla on 589 euroa yksilöltä. Uhanalaisuudestaan huolimatta raakku onkin luontoarvoltaan Suomen arvokkain laji, yli puoli miljardia euroa, josta Iijoen populaatioiden osuus on yli 200 miljoonaa.

Yhteystiedot

Pirkko-Liisa Luhta
Projektipäällikkö
Metsähallitus, Luontopalvelut
pirkko-liisa.luhta@metsa.fi, puh. +358 206 39 6542

Maarit Kaukonen
ympäristöasiantuntija
Metsähallitus Metsätalous Oy
maarit.kaukonen@metsa.fi, puh. 358 206 39 6662

Päivitetty viimeksi 18.11.2021