Kaksi nauravaa ihmistä hiihtää lumisateessa, toisella reppu selässä, toinen vetää ahkiota. Vieressa reittiviittoja, takana lumisia tuntureita.
Kuva: Rami Valonen (Käsivarsi)

Lisätietoa / Ytterligere informasjon/ Loga lasi

Haltin yhteistyöalue nyt virallisesti osa Euroopan suojelualueliiton EUROPARC Transboundary Parks -ohjelmaa (luontoon.fi, 24.1.2022)

Norsk

Prosjekt Halti: Vi vil bygge ned grensehindre i Halti-området (pdf)

Grensen mellom Finland og Norge kan krysses fritt av blandt annet vandrere og andre friluftsfolk. For myndigheter og operatører på begge sider skaper imidlertid grensene et usynlig hinder. Naturen kjenner ingen grenser, og de menneskeskapte grensehindrene må reduseres for å få til et bedre samarbeid mellom finsk og norsk naturforvaltningi Halti-området. Arbeidet er finansiert av EU.

Sámegillii

Suoma ja Norgga rádji Háldis vuoliduvvo (Oažžu almmustahttit 6.7.2018)

Háldi-fidnus huksejuvvo rájáid rasttildeaddji ovttasbargoguovlu. Dán guovllu hábmejit Giehtaruohttasa meahcceguovlu Suomas, Reisa álbmotmeahcci ja Raisduoddara eanadatsuodjalanguovlu Norggas.

Háldi-fidnu jođiha Meahciráđđehusa Lappi luonddubálvalusat.

In English

Halti Project: Lowering the border between Finland and Norway at Halti Fell

The border between Finland and Norway is open for hikers to cross. Anyhow, it creates an unvisible obstacle for cooperation of authorities and other operators on different sides. Nature knows no borders and those created by humans will be lowered by better cooperation of Finnish and Norwegian managers of the Halti Fell area, funded by European Union.

Suomen korkein kohta on Halti-tunturin huippu, 1 324 metriä merenpinnan ylläpuolella.Halti sijaitsee Suomen ja Norjan rajalla. Raja jakaa Manner-Euroopan arktisimman alueen ainutlaatuisen luonnon ja alkuperäisen saamelaisen kulttuurin. Se on avoin retkeilijän ylitettäväksi, mutta muodostaa siitä huolimatta näkymättömän esteen viranlimaisten ja muiden toimijoiden yhteistyölle.

Halti-hankkeen tavoitteena oli muodostaa rajat ylittävä yhteistyöalue, jonka runkona on luonnonsuojelualueiden (Käsivarren erämaa, Reisan kansallispuisto ja Raisduottarhaldin maisemansuojelualue) hoitajien yhteistyö alueen luonnon suojelussa, saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edellytysten turvaamisessa ja luontomatkailun kestävyyden varmistamisessa. Yhteistyöhön haettiin mukaan myös muut alueen käyttäjät ja toimijat: poronhoitajat, paikalliset asukkaat, matkailuyrittäjät ja muut viranomaiset.

Yhteistyöalueelle haettiin Euroopan luonnonsuojeluliiton EUROPARCin Transboundary Park -sertifikaattia, joka saatiin alkuvuodesta 2022. Muutoksia luonnonsuojelualueiden asemaan tai säädöksiin ei tehdä. Vastaavasta rajat ylittävästä yhteistyöstä on hyviä kokemuksia Inari–Pasvik-alueella sekä Oulangan ja Paanajärven kansallispuistojen välillä. Jatkossa yhteistyötä on tarkoitus laajentaa myös Ruotsin rajan yli.

Hankkeessa yhtenäistettiin alueen opastusta mm. Haltin ja Kilpisjärven luontokeskuksissa ja verkkopalveluissa. Rajat ylittävien reittien ja rakenteiden yhtenäistämisestä laaditaan suunnitelma voimassa olevien hoito- ja käyttösuunnitelmien puitteissa. Hankkeessa hyödynnettiin Luonnonvarakeskuksen BuSK-hankkeen tuloksia, kerättiin tietoa alueen käytöstä ja kehitettiin paikkatiedonhallintaan perustuvia työkaluja alueen hoitajien ja muiden toimijoiden käyttöön.

Metsähallituksen Lapin Luontopalvelut toimi hankkeen vetäjänä. Hankekumppanit olivat Suomessa Luonnonvarakeskus LUKE ja Norjassa Nasjonalparkstyret for Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhaldi landskapsvernområde (Reisan kansallispuiston ja Raisduottarhaldin maisemansuojelualueen hallitus), Halti nasjonalparksenter AS (Haltin luontokeskus), Gáivuotna Kåfjord kommune (Kaivuonon kunta) ja Universitet i Tromsø – Norges arktiske universitet (Tromssan yliopisto).

Interreg pohjoisen ja Euroopan unionin logotHALTI – Rajat ylittävän yhteistyöalueen muodostaminen -hankkeen toteutusaika oli 1.3.2018–31.5.2020. Rahoitus Suomen osalta on 417 557 € ja Norjan 543 669 €. Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin rakennerahastosta (Interreg Nord).

Suomen ja Norjan yhteinen kävijätutkimus tehtiin Kilpisjärvellä ja Haltin alueella 2019 (tiedote 18.3.2019).

Háldi Transboundary Arean eli Haltin yhteistyöalueen video (vimeo.com)

Yhteystiedot

Yhteyshenkilö
Heidi Siira
Metsähallitus, Lapin Luontopalvelut
heidi.siira(at)metsa.fi

Projektipäällikkönä projektin aikana toimi Pertti Itkonen.

Puistonjohtaja
Rune Benonisen
Reisa nasjonalpark (Reisan kansallispuisto)
puh. +47 906 60 709
fmtrrub(at)fylkesmannen.no

Päivitetty viimeksi 18.8.2023