Tietosuojaseloste Metsähallituksen olennaisten vaikutusten arviointiin liittyvään kyselyyn

Osana Metsähallituksen strategia- ja vastuullisuustyötä Metsähallitus arvioi toimintansa vaikutuksia ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan. Kyselyssä vastaajilta kysytään näkemystä Metsähallituksen toiminnan vaikutuksista sekä kestävyysaiheiden vaikutuksista Metsähallituksen taloudelliseen kehitykseen. Kyselyn tuloksia käytetään vastuullisuuteen liittyvän toiminnan kehittämiseen Metsähallituksessa.

Tietojen kerääminen
Asiakkaita koskevat tiedot on kerätty Metsähallituksen asiakas- ja sopimusrekistereistä.

Rekisteröitäviä tietoja ovat

  • Kyselyn kohteena olevan henkilön nimi ja sähköpostiosoite.
  • Ostettu tuote tai muu käytetty palvelu
  • Tiedon tuottaja (joku Metsähallituksen vastuualueista)

Kumppanien ja sidosryhmien tiedot on kerätty Metsähallituksen yhteystietorekistereistä ja sopimusrekistereistä.

Rekisteröitäviä tietoja ovat

  • Kyselyn kohteena olevan henkilö nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio.

Lisäksi muita rekisteröitäviä tietoja voivat olla:

  • Edellä kerrotun organisaation sijoittuminen maantieteellisesti (vaihtoehdot: Lappi, Pohjanmaa-Kainuu, Järvi-Suomi, Rannikko, Valtakunnallinen)
  • Edellä kerrotun organisaation asemointi (vaihtoehdot: TKI, koulutus ja hankekumppanit, Järjestöt ja liitot, Palveluntuottajat, Hallinto ja muu viranomaisyhteistyö, Yhteensovittaminen)
  • Tiedon tuottaja (joku Metsähallituksen vastuualueista)

Tietojen käsittely ja luovutus
Olennaisuuskyselyn toteuttamiseksi on välttämätöntä käsitellä edellä määritettyjä tietoja. Tietoja käsittelevät ainoastaan siihen nimetyt henkilöt kyselyn toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa.

Kyselyn kutsu sisältää linkin, jonka kautta voi osallistua kyselyyn. Kyselyn vastaanottajalla on kyselyviestin linkin kautta saatavilla tarvittavat henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot Metsähallituksen tietosuojaselosteen mukaisesti. Vastaamalla kyselyyn vastaaja hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn annettujen tietojen mukaisesti. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja kaikki vastaukset sekä käsitellään, että raportoidaan anonyymisti siten, ettei vastauksia pysty yhdistämään yksittäisiin vastaajiin.

Tietojen suojaus
Yhteystietorekisterien tietojen suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia.

Tietojen säilytys
Tietoja säilytetään Metsähallituksen järjestelmissä asianmukaisesti suojattuna.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista sekä muutoinkin käyttää tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat ensisijaisesti tämän yhteystietorekisterin rekisterivastuuhenkilöt:
Sanna Konola (sanna.konola@metsa.fi), puh. 0406248501
Hanna Kelola-Mäkeläinen (hanna.kelola-makelainen@metsa.fi), puh. 0206394642.

Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai vaihtoehtoisesti tietosuoja@metsa.fi-osoitteeseen. Metsähallituksen tietosuojavastaava on Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen@metsa.fi, 0206394656).