Tietosuojaseloste MaastoLaPa-sovelluksen yhteystiedoista

Metsähallituksen MaastoLaPa-sovelluksella tallennetaan maastossa kerättyä tietoa LajiGIS- ja PAVE-järjestelmiin, jotka ovat osa Uljas-paikkatietojärjestelmäkokonaisuutta. LajiGIS-järjestelmällä hallitaan ja ylläpidetään lajistokartoitusten lajihavaintotietoja. Järjestelmään tallennetaan myös muuta laji- ja lajistokartoitustapahtumiin liittyvää tietoa, kuten lajihavaintoihin liittyviä näytetietoja. Järjestelmä on käytössä myös muualla ympäristöhallinnossa (SYKE, YM, ELY-keskukset). LajiGIS-järjestelmään tallennetaan vain henkilöiden nimitietoja. Yhteystietoja ei tallenneta.

PAVE-järjestelmällä ylläpidetään pääosin valtion hallitsemilla alueilla olevien rakennusten, rakenteiden, reittien ja arkeologisten kohteiden tietoja. Järjestelmään voidaan tallentaa rakennuksille ja rakenteille sekä reitinosille suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden yhteyteen toimenpiteiden toteuttajatahoja (jotka voivat olla Metsähallituksen sisäisiä toimijoita, ulkopuolisia yrityksiä, yhdistyksiä tai yksityisiä henkilöitä) yhteystietoineen. Mikäli kohteen ylläpito on ulkoistettu, mainitaan lisätiedoissa yleensä kyseinen taho yhteystietoineen. PAVE-järjestelmässä toimenpiteistä koostetaan toimenpidesuunnitelmia, joiden osallistamisosiossa voi joissain tapauksissa olla osallistettujen henkilöiden tietoja.

Tietojen kerääminen

MaastoLaPa-sovelluksella tietoa kerätään Metsähallituksen omien tai muussa ympäristöhallinnossa tehtävien lajiston ja kulttuuriperintökohteiden kartoitusten yhteydessä sekä osana reittien ja rakenteiden suunnittelu- ja huoltotoimenpiteitä.

MaastoLaPa-sovelluksessa on käytettävissä LajiGIS- ja PAVE-järjestelmien tiedot. Osa LajiGIS-järjestelmän tietosisällöstä koostuu SYKEn Hertta Eliölajit-järjestelmästä konvertoidusta tiedosta. Tietoa saadaan myös mm. eliötyöryhmiltä, jotka ovat lajinsuojelutyötä varten perustettuja asiantuntijaverkostoja. LajiGIS-tiedon keräämiseen tai analysointiin voi osallistua myös vapaaehtoisia tai muita henkilöitä, jotka eivät ole työsyhteessa Metsähallitukseen tai muuhun ympäristöhallintoon.

PAVEssa käsiteltävät henkilötiedot saadaan rekisteröidyiltä (toimenpiteiden toteuttajilta tai osallistetulta) itseltään. PAVEn päivittäjät tallentavat henkilötiedot PAVEen. Rekisteröitävät tiedot ovat toimenpiteen toteuttajalle nimi, edustettu yritys tai yhdistys, puhelinnumero ja/tai sähköpostiosoite. Osallistamisosiossa tallennetaan osallistetun nimi ja yhteystiedot.

Tietojen käsittely ja luovutus

Käsittely perustuu Metsähallituksen yleiseen etuun ja velvollisuuteen toteuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja lisäämistä edistäviä toimenpiteitä, sekä virkistystä, luontoliikuntaa ja luontomatkailua edistäviä toimenpiteitä.

Henkilöiden nimitietoja tallennetaan tiedon laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi sekä tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Metsähallitusten omien aineistojen osalta nimitietojen käsittely perustuu sellaisen työsopimuksen täytäntöön panemiseen, jossa rekisteröity on osapuolena (työsopimus). Ulkopuolisten aineistojen osalta rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn havaintoaineiston saamisen yhteydessä.

Tietoja käsittelevät Metsähallituksen, ELY-keskusten, Suomen ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) työntekijät. LajiGIS-tietoa luovutetaan Luomuksen ylläpitämään Lajitietokeskukseen, joka toimii tietovarastona ja tiedon jakeluorganisaationa. Lajitietokeskus jakautuu julkiseen portaaliin (Laji.fi) ja viranomaisportaaliin. MaastoLaPa-sovelluksella kerättävien havaintojen henkilönimitiedot (kartoittajan/havaitsijan nimi sekä näytteen kerääjän/määrittäjän nimi) tulevat näkyviin julkiseen Laji.fi -portaaliin.

LajiGIS- ja PAVE-järjestelmien palvelut tuotetaan Metsähallituksen ICT-palvelutoimittajan konesalissa Suomessa. Tietoja ei käsitellä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja käsittelevät edellä mainittujen lisäksi järjestelmien ylläpitäjät, jotka ovat salassapitosopimuksen alaisia. LajiGISin osalta sovelluksen ylläpitäjällä on käytössään sekoitettu aineisto.

Tietojen suojaus

MaastoLaPa-sovelluksen suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Sovelluksen käyttö on rajattu käyttöoikeuksilla vain tietoja työkseen kerääville henkilöille.

Tietojen säilytys

LajiGIS-järjestelmän tietoja säilytetään järjestelmässä osana pysyvää tai päivittyvää tietosisältöä. PAVE-järjestelmässä henkilötietoja käsitellään toimenpiteen suunnittelun ja toteutuksen ajan. Henkilötiedot säilytetään järjestelmässä myös kohteiden toteuksen jälkeen osana toteutukseen liittyviä säilytettäviä tietoja. Tietoja säilytetään niin kauan kuin toimenpiteen tai hoidon toteukseen liittyvän sopimuksen tai lakisääteisen velvollisuuden takia on tarpeellista.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat ensisijaisesti järjestelmän rekisterivastuuhenkilöt Timo Halme (timo.halme@metsa.fi, 0405668191) ja Mira Korpi (mira.korpi@metsa.fi, 0407015891). Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai vaihtoehtoisesti tietosuoja@metsa.fi osoitteeseen.