Tietosuojaseloste LajiGIS-järjestelmän yhteystiedoista

Metsähallituksen Luontopalveluiden ja ympäristöhallinnon LajiGIS-järjestelmällä (osa Uljas-paikkatietojärjestelmäkokonaisuutta) hallitaan ja ylläpidetään lajistokartoitusten lajihavaintotietoja. Järjestelmään tallennetaan myös muuta laji- ja lajistokartoitustapahtumiin liittyvää tietoa sekä näytetietoja. Järjestelmä on käytössä Metsähallituksessa, ELY-keskuksissa, Suomen ympäristökeskuksessa ja Ympäristöministeriössä.

Tietojen kerääminen

Tietoa kerätään Metsähallituksen omien tai muussa ympäristöhallinnossa tehtävien laji- ja lajistokartoitusten yhteydessä. Osa LajiGISissä tietosisällöstä koostuu SYKEn Eliölajit järjestelmästä siirretystä tiedosta. Lisäksi järjestelmään on tallennettu mm. SYKEltä saatua vesiympäristöjen kartoitustietoa (mm. Velmu-aineisto) ja eliötyöryhmiltä (lajinsuojelutyötä varten perustettu asiantuntijaverkosto) saatuja havaintoaineistoja. Tiedon keräämiseen tai analysointiin voi osallistua myös vapaaehtoisia tai muita henkilöitä, jotka eivät ole työsyhteessa Metsähallitukseen tai muuhun ympäristöhallintoon.

Henkilötiedot

LajiGIS-järjestelmään tallennetaan henkilötietoja vain <SukunimiEtunimi>-muodossa. Tarkempia osoite- tai puhelinnumerotietoja järjestelmään ei tallenneta. Nimitietoa tallennetaan seuraaviin kenttiin: havaitsija, kartoittaja, vastuuhenkilö, seurantakohteen tilan arvioija, toimenpiteen tekijä, näytteenottaja, näytteen kerääjä, näytteen määrittäjä ja kenttähenkilöt. Lisäksi tallennuksista ja konversiosta tallentuu nimitietoja kenttiin: luoja ja päivittäjä.

Tietojen käsittely ja luovutus

Tietojen käsittely perustuu Metsähallituksen yleiseen etuun ja velvollisuuteen toteuttaa luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä ja lisäämistä edistäviä toimenpiteitä. Henkilöiden nimitietoja tallennetaan tiedon laadun ja luotettavuuden varmistamiseksi sekä tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Metsähallitusten omien aineistojen osalta nimitietojen käsittely perustuu sellaisen työsopimuksen täytäntöön panemiseen, jossa rekisteröity on osapuolena (työsopimus). Ulkopuolisten aineistojen osalta rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn kartoitus/havaintoaineiston yhteydessä.

Tietoja käsittelevät Metsähallituksen, ELY-keskusten, Suomen ympäristökeskuksen, Ympäristöministeriön ja Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) työntekijät. Tietoa luovutetaan Luomuksen Lajitietokeskukseen, joka toimii tietovarastona ja tiedon jakeluorganisaationa. Lajitietokeskus jakautuu julkiseen portaaliin (laji.fi) ja Viranomaisportaaliin. Mikäli henkilö on kieltänyt henkilötietojensa näyttämisen, niitä ei näytetä julkisella puolella.
LAJIGIS-järjestelmän palvelu tuotetaan Metsähallituksen ICT-palvelutoimittajan konesalissa Suomessa. Tietoja ei käsitellä tai luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja käsittelevät edellä mainittujen lisäksi vain salassapitosopimuksella sitoutuneet järjestelmien ylläpitäjät, joilla on käytössään sekoitettu havaintoaineisto.

Tietojen suojaus

LAJIGIS-järjestelmän suojauksessa noudatetaan hyvää tietoturvakäytäntöä sekä voimassa olevia lakeja ja säädöksiä sekä niitä täydentäviä Metsähallituksen ohjeistuksia. Järjestelmän käyttö on rajattu käyttöoikeuksilla vain tietoja työssään tarvitsevien henkilöille. Luomuksen ylläpitämän Lajitietokeskuksen osalta henkilötiedot ovat vain Viranomaisportaalin käytössä eikä niitä jaeta julkisesti.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään järjestelmässä osana pysyvää tai päivittyvää tietosisältöä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää epätarkkojen ja virheellisten tietojen oikaisemista ja niiden käsittelyn rajoittamista tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojen käsittelytoimista, sekä muutoinkin käyttää tietosuoja-asetuksen ja sitä täydentävän kansallisen lainsäädännön mukaisia oikeuksiaan.

Rekisterin pitäjän yhteystiedot

Tietosuojaselostetta ja rekisteröidyn oikeuksia koskeviin kysymyksiin vastaa ensisijaisesti järjestelmän rekisterivastuuhenkilö Tuuli Pakkanen (tuuli.pakkanen@metsa.fi, 0206394714). Tietosuoja-asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä ensisijaisesti kirjallisesti suoraan rekisterinpitäjään: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa tai vaihtoehtoisesti tietosuoja@metsa.fi osoitteeseen.