Julkaistu 20.1.2021

Ympäristöministeriön tilaama selvitys kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden asiakasturvallisuudesta valmistunut

Ympäristöministeriön tiedote 20.1.2021

Ympäristöministeriö tilasi marraskuussa 2020 Metsähallituksen Luontopalveluilta selvityksen kansallispuistojen ja muiden luontokohteiden virkistyskäytön asiakasturvallisuudesta. Selvityksessä tutkittiin vaativatko asiakasmäärien huomattava kasvu ja käyttömuotojen monipuolistuminen muutoksia käytön ohjaukseen tai palveluihin. Selvityksen perusteella riskien hallinta ja asiakasturvallisuus ovat hyvällä tasolla. Eri käyttäjäryhmille on hyvä lisätä viestintää monipuolisista käyttömuodoista ja retkietiketistä.

”Asiakastyytyväisyys ja turvallisuudentunne luontokohteillamme on kehittynyt jatkuvasti myönteisemmäksi. Asiakasturvallisuuden varmistamisessa on myös palveluvarustuksen kunnon parantamiseen suunnatulla lisärahoituksella sekä Luontopalveluiden perusrahoituksen tasokorotuksella selkeä merkitys. Tässä olemme päässeet hyvin vauhtiin. Haasteita aiheuttaa tällä hetkellä erityisesti se, että reiteillä on hyvin erilaisia käyttäjiä samaan aikaan. Ratkaisuja haetaan tehostamalla viestintää ja vuorovaikutteisuutta kävijöiden kanssa”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.

Kansallispuistojen palvelut ovat houkutelleet entistä enemmän ensikertalaisia ja kokemattomia retkeilijöitä. Esimerkiksi Luontoon.fi-verkkopalvelusta löytyy paljon tietoa retkeilyn tueksi, mutta se ei tavoita kaikkia asiakkaita. Pohjoisessa ei tunnisteta alueiden laajuutta tai reittien vaatimustasoja, ja talviretkeilyn vaatimuksia ei aina ymmärretä. Myös retkietiketin tuntemisessa on puutteita, mikä näkyy muun muassa roskaamisena ja luvattomina nuotioina. Uusia ja erilaisia käyttötapoja on aiempaa enemmän samoilla poluilla.

Moottorikelkkaurilla selvästi lisääntyvä käyttäjäryhmä ovat maastopyöräilijät ja erityisesti sähköavusteisilla maastopyörillä liikkujat. Toistaiseksi ei ongelmia ole juuri ilmaantunut, mutta sellaisiin on syytä ennakoiden varautua. Moottorikelkkailijoille suunnatussa viestinnässä on tarpeellista korostaa muiden käyttäjäryhmien huomioimista. Konfliktien ja onnettomuusriksin vähentämiseksi suosituilla moottorikelkkailukohteilla on tarpeellista osoittaa eri käyttäjäryhmät mahdollisuuksien mukaan omille reiteille ja urille.

Luontokohteiden kävijämäärien kasvaessa tulee varmistaa metsästyksen turvallisuus

Metsästäjät vastaavat aina metsästyksensä turvallisuudesta. Tiedonkulun varmistamista voidaan parantaa yhteistyöllä Metsähallituksen, riistahallinnon, metsästäjäjärjestöjen sekä metsästäjille kaupallisia paikkatietojärjestelmiä kehittävien tahojen kesken. Metsästäjien käytössä olevia metsästysaluekarttoja pitää täydentää sisältämään tieto retkeilyreiteistä ja muista retkeilykäytön painopistealueista. Lisäksi turvallisuutta voidaan parantaa niin, että metsästäjillä ja muilla luonnossa liikkujilla on mahdollisimman hyvä mahdollisuus havaita toisensa maastossa: metsästäjiä ohjeistetaan informoimaan tienvarsiopasteilla käynnissä olevasta seuruejahdista ja luonnossa liikkujia ohjeistetaan pukeutumaan näkyvästi.

Muutamille erityisen vilkkaassa retkeilykäytössä oleville alueille on haettu metsästyskielto metsästyslain 23 § nojalla metsästyksen yleisen turvallisuuden vuoksi. Metsästysoikeuden rajoitus on ollut kerrallaan voimassa viisi vuotta. Tarkastelu vastaavan kiellon tarpeellisuudesta on syytä tehdä erityisesti taajamien ja matkailukeskusten läheisyydessä koko maassa. Alueellinen ja paikallinen riistahallinto on syytä ottaa mukaan rajoitusten tarkasteluun heti määrittelyn alkuvaiheessa. Metsähallitus jatkaa tämän selvittämistä Maa- ja metsätalousministeriön johdolla erillisellä selvityksellä, joka valmistuu keväällä 2021.

Lisää vuorovaikutusta eri ryhmien kanssa

Uusien luonnon virkistyskäytön aktiviteettien kasvu asettaa uudenlaista haastetta käynnin ohjaukselle. Luontopalvelujen on hyvä entisestään tiivistää yhteistyötä erilaisten harrastajaryhmien kanssa, jotta käytön kestävyys saadaan varmistettua ja eri käyttäjäryhmien välisiä konflikteja vähennettyä. Luontoon.fi-verkkopalvelussa oli vuonna 2020 yli 3,2 miljoonaa yksittäistä käyttäjää, mikä vahvistaa palvelun asemaa myös asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tämä korostuu soveltavan luontoliikunnan palveluja tarvitsevilla, joita arvioidaan olevan noin viidennes Suomen väestöstä. Metsähallitus onko jo panostanut verkkopalvelujen saavutettavuuteen ja maastopalvelujen esteettömyyteen.

Asiakaspalautteeseen ja yleensäkin asiakkaiden kanssa käytävän vuorovaikutuksen parantamiseen on hyvä miettiä myös uusia ratkaisuja Luontoon.fi-palvelun sekä eri somekanavien rinnalle. Digitaalisen asiakaspalvelun kehittäminen edesauttaa asiakasturvallisuuden varmistamisessa, mutta ei tavoita kaikkia. Yksi ratkaisu on maastopalautejärjestelmä, joka olisi paremmin alueeseen sidoksissa. Näkyvyyteen on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi asusteissa.

Toimenpiteitä täytäntöön

Selvityksen teon ja ympäristöministeriön suositusten jälkeen Metsähallitus laittaa täytäntöön ensisijassa seuraavia parannuksia:

  • Pysäköintialueiden ruuhkautumisen ongelmiin pureudutaan
  • Terveysturvallisuutta ja hygieniaa parantavia käymälä- ja jätehuoltoratkaisuja kehitetään
  • Maastoliikenneväyliä kunnostetaan
  • Digitaalista asiakaspalvelua kehitetään mm. palvelumuotoilun keinoin ja niin että tavoitetaan uusi asiakasryhmiä
  • Maasto-opasteita uudistetaan
  • Historiakohteiden käyttöä ja palveluvarustusta kehitetään turvallisemmiksi

Lisätietoja:

Ylijohtaja Tarja Haaranen, ympäristöministeriö, p. 029 525 0282, tarja.haaranen@ym.fi

Päällikkö Sakari Kokkonen, Metsähallituksen Luontopalvelut, p. 020 639 7642, sakari.kokkonen@metsa.fi