Julkaistu 12.1.2021

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Keski-Pohjanmaan maakuntaan perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

Ympäristöministeriön tiedote 12.2.2021

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksiin, jotka koskevat Keski-Pohjanmaan maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon. Lisäksi mukana on muun muassa METSO-ohjelman kautta valtiolle hankittuja alueita.

Keski-Pohjanmaan maakuntaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 22 luonnonsuojelualuetta, joiden pinta-ala on yhteensä noin 14 590 hehtaaria. Ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 16 luonnonsuojelualuetta, pinta-alaltaan noin 507 hehtaaria. Yhteensä luonnonsuojelualueita perustettaisiin noin 15 097 hehtaaria.

Nyt lausunnolla olevat asetusluonnokset ovat osa laajempaa säädösvalmistelua, jossa perustetaan eri puolille Suomea kaikkiaan noin 670 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa.

Alueella muun muassa dyynejä, vanhoja metsiä ja soita

Luonnonsuojelualueet perustettaisiin monipuolisesti Keski-Pohjanmaan maakuntaa edustavien dyynien, hiekkarantojen, lehtojen, vanhojen metsien, soiden, lintukosteikkojen ja merenrantaluonnon suojelemiseksi. Luonnonsuojelualueet turvaisivat myös rakennetun kulttuuriperinnön ja perinnemaisemien ylläpitämistä ja tukisivat retkeilyä, opetusta ja tutkimusta.

Perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Alajärven, Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Kokkolan, Kruunupyyn, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kuntien tai kaupunkien alueella. Laajimpia perustettavista suojelualueista ovat Etelänevan–Viitasalonnevan–Seljäsennevan noin 2630 hehtaarin suuruinen alue Kannuksessa ja Kokkolassa ja Ritanevan–Vipusalonnevan–Märssynevan noin 2306 hehtaarin suuruinen alue Kannuksen, Toholammen ja Kokkolan alueella.

Valtaosa eli yli 11 000 hehtaaria perustettavien luonnonsuojelualueiden pinta-alasta kuuluu myös Natura 2000 -verkostoon. Alueissa on osia myös useista eri luonnonsuojeluohjelmista. Alueet ovat monipuolisia ja merkittäviä soiden ja pienvesien sekä vanhojen metsien ja harjumetsien luontotyyppien ja lajiston suojelualueita.

Alueet säilytetään luonnontilaisina, hirven metsästys sallittaisiin pääosalla alueista

Suojeltavat alueet säilytettäisiin luonnontilaisina. Niiden häiriötön kehitys turvattaisiin tarvittaessa ennallistamalla muuttuneita luonnon- ja perinneympäristöjä. Jokamiehenoikeuksien puitteissa alueita voisi käyttää myös esimerkiksi retkeilyyn, luontoharrastuksiin, tutkimukseen ja opetukseen.

Metsästäjät ovat alueiden tärkeitä käyttäjiä, ja alustavissa keskusteluissa on esitetty runsaasti näkökantoja metsästyksen järjestämisestä. Luonnonsuojelulain mukaan pohjoisen luonnonsuojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti sallittua ja eteläisessä Suomessa pääsääntöisesti kiellettyä. Kuitenkin esimerkiksi hirven ajo ja vieraslajien pyynti ovat Metsähallituksen luvalla mahdollisia kaikilla nyt perustettavilla luonnonsuojelualueilla. Metsähallitus voi lisäksi antaa luvan muun muassa turvallisuus- tai vahinkouhkaa aiheuttavan lajin yksilöiden poistamiseen suojelualueella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan myös sallia muuta metsästystä, jos se ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai haittaa alueen muuta käyttöä. Lausunnoilla olevan valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan hirven metsästys sallittaisiin laajasti ja osalla alueista lisäksi jäniksen, rusakon, teeren ja metson metsästys. Yhdellä alueella sallittaisiin myös vesilinnustus. Lisäksi linnuston pesinnän suojelemiseksi eräillä alueilla sallittaisiin ketun metsästys.

Lausuntoja voi antaa 28.2.2021 saakka lausuntopalvelu.fi-palvelussa.

Lausuntoaineisto (lausuntopalvelu.fi)
Alueiden kartat (metsa.fi)

Lisätietoja:

Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, p. 029 525 0433, leila.suvantola@ym.fi

Erikoissuunnittelija Ari Meriruoko, Metsähallituksen luontopalvelut, p. 020 639 6371, ari.meriruoko@metsa.fi