Julkaistu 16.5.2022

Yleisötilaisuus Simon Lyypäkin tuulivoimapuistosta

Metsähallituksen suunnitteleman Lyypäkin tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -ohjelma on asetettu nähtäville. Samalla yleisölle järjestetään tilaisuus, jossa on mahdollisuus kuulla ja keskustella hankkeesta.

Yleisötilaisuus järjestetään 19.5.2022 klo 17.00 alkaen Alaniemen kylätalolla (Ranuantie 259 B, 95255 Alaniemi). Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai etänä. Paikan päällä on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon internetsivuilla.

Lyypäkin tuulivoimapuistoa suunnitellaan Simon keskustaajamasta runsaat 30 kilometriä koilliseen. Alueelle on suunniteltu noin 40 tuulivoimalan puistoa, joka voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuonna 2027. Puiston liittämisestä kantaverkkoon on erilaisia vaihtoehtoja, ja niitä käydään läpi myös yleisötilaisuudessa. Tuulivoimapuiston voimaloiden tuottama sähkö riittäisi esimerkiksi noin 36 000–60 000 sähkölämmitteisen omakotitalon vuotuiseen kokonaissähkön tarpeeseen.

Tuulipuiston ja sen lähiympäristö on pääosin harvaan asuttua metsätalousaluetta ja maaseutua. Hankealueelle ei sijoitu asuin- tai lomarakennuksia. Lähin kyläasutus sijaitsee Alaniemessä noin 2,5 kilometrin etäisyydellä lähimmästä suunnitellusta voimalasta. Lyypäkin hankealueella on käytöstä poistuneita tai poistumassa olevia turvetuotantoalueita. Hankealue sijaitsee Isosydänmaan paliskunnan alueella ja porot laiduntavat siellä kaikkina vuodenaikoina. Tuulipuiston hankealuetta koskee poronhoitolain mukainen poronhoito-oikeus eli porojen vapaa laidunnusoikeus.

– Tavoitteenamme on yhteensovittaa ja huomioida mahdollisimman hyvin eri alueidenkäyttömuotojen, kuten poronhoidon, muiden elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien tarpeet ja sidosryhmien esittämät näkemykset. Siksi toivommekin yleisötilaisuuteenkin runsasta osanottoa, Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Ari Nikula sanoo.

– Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei tule estämään kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten retkeilyä, marjastusta tai metsästystä, Nikula lisää.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään kesän ja syksyn 2022 aikana. Selvitämme mm. hankkeen melu- ja varjostusvaikutukset, maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja virkistykseen, linnustovaikutukset, vaikutukset porotalouteen, vaikutukset Natura- ja muille suojelualueille sekä yhteisvaikutukset lähialueen muiden hankkeiden kanssa.

Hankesuunnittelussa ja ympäristövaikutusten arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomioita hankealueen läheisyydessä sijaitseviin Martimoaavan–Lumiaavan–Penikoiden soidensuojelualueeseen ja Runkauksen luonnonpuistoon.

– Alueelle on asennettu myös kaksi 170 metriä korkeaa tuulimittausmastoa, Nikula kertoo.

Tuulimittauksia tehdään kaikissa tuulivoimapuistoissa ennen niiden rakentamista. Mittaukset kestävät yleensä 1–2 vuotta, jonka jälkeen mastot puretaan pois ja mittalaitteet siirretään seuraavaan kohteeseen. Mittauksilla varmistetaan tuuliolosuhteet, kuten keskituulennopeus, turbulenttisuus ja tuulen nopeuden vaihtelu eri korkeuksilla.

– Tavoitteenamme on mahdollistaa lisääntyvä uusiutuvan energian tuotanto valtion alueilla. Siksi kehitämme tuulivoimahankkeita eri puolilla Suomea, Nikula kertoo. – Tuulivoimatuotannon kasvattaminen on yksi keino Suomelle päästä irtautumaan fossiilisista polttoaineista ja ulkomaisesta sähköstä ja tavoittaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä.

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta.

Lisätiedot

Tuulivoima-asiantuntija Ari Nikula, Metsähallitus, Puh. 040 195 4372, ari.nikula@metsa.fi

Yva-ohjelma, https://www.ymparisto.fi/simonlyypakintuulivoimahankeYVA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, https://www.simo.fi/wp-content/uploads/2022/05/oaslyypakin-tuulivoimapuisto1642022.pdf