Julkaistu 13.4.2022

Yleisötilaisuus Kajaanin Sivakkalehdon tuulivoimapuistosta

ABO Wind Oy:n ja Metsähallituksen yhdessä suunnitteleman Sivakkalehdon tuulivoimapuiston osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) sekä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -ohjelma on asetettu nähtäville. Samalla yleisölle järjestetään tilaisuus, jossa on mahdollisuus kuulla ja keskustella hankkeesta.

Yleisötilaisuus järjestetään 20.4 Sotkamossa kunnantalolla ja 21.4 Kajaanissa kaupungin talolla. Ennen tilaisuutta on myös mahdollista keskustella suunnitelmista hankekehittäjien kanssa klo 14-17, virallinen yleisötilaisuus alkaa klo 17.

Sivakkalehdon tuulivoimapuistoa suunnitellaan Kajaanin ja Sotkamon rajalle, kuntien eteläosiin. Tuulivoimahankealue sijaitsee noin 23 km Kajaanin keskustasta kaakkoon ja noin 25 km Sotkamon keskustaajamasta lounaaseen, Kainuun maakuntakaavaan merkityllä Sivakkalehdon tuulivoima-alueella.

Suunnittelualueelle voisi esiselvityksen perusteella sijoittaa enintään 54 tuulivoimalaa. Yksittäisen tuulivoimalan nimellisteho olisi 6–10 MW (megawattia). Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulipuiston sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja ilmajohdoin. Tuulipuisto on tarkoitus liittää sähköverkkoon Vuolijoen sähköasemalla. Toteutuessaan tuulipuiston vuosituotanto voisi kattaa noin 65 000 sähkölämmitteisen omakotitalon sähkönkulutuksen.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointityö tehdään kevään, kesän ja syksyn 2022 aikana. Selvitämme mm. hankkeen melu- ja varjostusvaikutukset, maisemavaikutukset, vaikutukset ihmisten elinoloihin ja virkistykseen, linnustovaikutukset, vaikutukset suurpetoihin (erityisesti suteen), vaikutukset Natura- ja muille suojelualueille sekä yhteisvaikutukset lähialueen muiden hankkeiden kanssa.

Lähimmät asuin- tai lomarakennukset sijaitsevat tämänhetkisen suunnitelman mukaan vähintään 1,5 kilometrin päässä mahdollisesta tuulivoimalapaikasta. Noudatamme kaikessa hankekehityksessämme Ympäristöministeriön julkaisemia ohjeita tuulivoimamelusta ja tuulivoimarakentamisen suunnittelusta.

ABO Wind Oy on solminut tuulivoimahankkeen kehittämisen edellyttämät maanvuokrasopimukset suunnittelualueen maanomistajien kanssa.

Osayleiskaava on tarkoitus saada valmiiksi siten, että se olisi lainvoimainen vuonna 2024. Alustavan aikataulun mukaan tuulipuiston rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024 ja tuotanto aikaisintaan vuonna 2025.

Lisätiedot:

Markus Ehrström, projektijohtaja, ABO Wind Oy, markus.ehrstrom@abo-wind.fi, puh. 0400 428 823

Olli-Matti Tervaniemi, johtava asiantuntija, Metsähallitus, olli-matti.tervaniemi@metsa.fi, puh: 040 195 6934

ABO Wind Oy on uusiutuvan energian alalla toimiva yritys, joka suunnittelee ja toteuttaa tuulivoimahankkeita. Tähän mennessä olemme pystyttäneet Suomeen 67 tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti on noin 250 MW. ABO Wind Oy on osa saksalaista ABO Wind -yritysryhmää ja taustallamme on yli 25 vuoden kokemus ja vahva asiantuntemus alalta.

 

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hoidossa on kolmasosa Suomen maa- ja vesialueita. Metsähallituksen tarkoitus on luonnon arvon ja yhteisen varallisuuden vastuullinen kehittäminen yli sukupolvien. 1200 metsähallituslaista eri puolilla Suomea vastaavat alueiden kestävästä käytöstä, hoidosta ja suojelusta – erilaiset tarpeet ja odotukset yhteensovittaen. Lisätietoja toiminnastamme: julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2658

Tietoa tuulivoimasta

Tuulivoima on päästötön, uusiutuva ja kotimainen energiantuotantomuoto, ja se on tällä hetkellä edullisin tapa tuottaa sähköä Suomessa. Tuulivoimaa pystytään nykyisin rakentamaan markkinaehtoisesti ilman valtion taloudellista tukea. Tuulivoiman lisärakentaminen auttaa Suomea saavuttamaan ilmastotavoitteensa ja vähentää riippuvuuttamme tuontienergiasta.

Tuulivoima luo työpaikkoja etenkin hankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, jolloin ABO Wind Oy (tai perustettava yhtiö Sivakkalehdon Tuulivoima Oy) tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa. Tuulivoima tuo kunnalle kiinteistöverotuloja. Lisäksi hankealueen maanomistajat saavat maanvuokratuloja.

Nykyaikaisten tuulivoimaloiden käyttöikä on noin 20–30 vuotta. Kun tuulivoimalat tulevat elinkaarensa päähän, tuulivoimayhtiö vastaa niiden purkamisesta ja poiskuljettamisesta. Tätä varten tuulivoimapuiston omistaja sitoutuu kerryttämään erillisen purkuvakuusrahaston. Suurin osa tuulivoimaloiden osista voidaan kierrättää tehokkaasti, ja tulevaisuudessa tuulivoimaloiden kierrättävyysasteen odotetaan nousevan entisestään.

Tietoa YVA-menettelystä

Hankkeen ympäristövaikutukset on selvitettävä YVA-lain (252/2017) mukaisessa arviointimenettelyssä ennen kuin ryhdytään ympäristövaikutusten kannalta olennaisiin toimiin. YVA-menettelyssä ei tehdä hanketta koskevia päätöksiä eikä ratkaista sitä koskevia lupa-asioita, vaan sen tavoitteena on tuottaa tietoa päätöksenteon perustaksi.

Nyt nähtäville asetetussa YVA-ohjelmassa esitetään

  • hankkeen perustiedot, sen vaihtoehdot sekä tekninen kuvaus
  • hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulu sekä suunnitelma osallistumisen ja tiedottamisen järjestämisestä
  • hanke- ja tarkastelualueiden nykytilan kuvaus sekä suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia arvioidaan ja millä menetelmillä arvioinnit tehdään

YVA-menettelyn toisessa vaiheessa laaditaan YVA-ohjelman ja siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä tehtyjen selvitysten perusteella YVA-selostus, jossa esitetään hankkeen ympäristövaikutukset, niiden merkittävyys sekä arvioitujen vaihtoehtojen vertailu ja haitallisten vaikutusten lieventämiskeinot. Yhteysviranomainen (Kainuun ELY-keskus) tarkistaa YVA-selostuksen riittävyyden ja laadun sekä laatii tämän jälkeen perustellun päätelmänsä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

YVA-menettely on avoin prosessi, johon asukkailla ja muilla intressiryhmillä on mahdollisuus osallistua. Asukkaat ja muut asianomaiset voivat osallistua hankkeeseen esittämällä näkemyksensä yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun ELY-keskukselle, hankevastaavalle tai YVA-konsultille.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään yleisölle tiedotus- ja keskustelutilaisuus ohjelman nähtävillä olon aikana. Yleisölle avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestetään myös ympäristövaikutusten arviointiselostuksen valmistuttua.

Kaava:

https://www.kajaani.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaupunkisuunnittelu-ja-kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat-2/

YVA:

www.ymparisto.fi/sivakkalehtotuulivoimaYVA