Julkaistu 8.6.2022

Yleisötilaisuus Kajaanin Kivikankaan tuulivoimapuistosta

ABO Wind Oy ja Metsähallitus suunnittelevat yhteistyössä tuulivoimapuiston rakentamista Kajaanin kaupungin eteläosaan, lähelle Sonkajärven kunnanrajaa. Hankealue sijaitsee noin 20 km Kajaanin keskustasta etelään ja noin 10 km Sonkajärven Sukevan keskustaajamasta pohjoiseen. Alueelle tulisi 45–67 voimalaa.

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) -selostus on asetettu nähtäville. Hankkeesta järjestetään YVA-prosessin mukainen yleisötilaisuus Kajaanin kaupungintalolla 14.6. klo 17 alkaen. Hankkeen asiantuntijoita on paikalla jo klo 15 alkaen, jolloin voit myös keskustella ja esittää kysymyksiä. Tilaisuuteen voi osallistua myös etänä.  Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon internetsivuilla, josta on saatavissa myös ympäristövaikutusten arviointiselostus: www.ymparisto.fi/kajaaninkivikankaantuulipuistoYVA

Tuulivoimaa tarvitaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseen

– Hankkeen ympäristövaikutuksia selvitettäessä painopiste asetettiin merkittäviksi arvioituihin vaikutuksiin, joita tässä hankkeessa olivat erityisesti maisemaan ja kulttuuriympäristöön, luontoon ja erityisesti lintuihin sekä ihmisten elinoloihin kohdistuvat vaikutukset, Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Ari Nikula kertoo.

– Muita merkittäviksi koettuja tai muuten olennaisia vaikutuksia tunnistimme selvitysten, lausuntojen, mielipiteiden ja sidosryhmätyöskentelyn kautta, Nikula jatkaa. – Teimme mm. asukaskyselyn, johon vastanneiden näkemysten mukaan hankkeen myönteisimmät asiat ovat sen positiiviset vaikutukset ilmastotavoitteisiin sekä Kajaanin kaupungin talouteen ja elinvoimaisuuteen.

– Tuulivoiman rakentamisella voidaan turvata Suomen energiaomavaraisuutta pitkälle tulevaisuuteen. Tuuli on täysin uusiutuva energianlähde ja tuuliolosuhteet ovat hyvät myös sisämaassa, projektijohtaja Markus Ehrström Abo Windiltä kertoo.

– Meiltä kysytään usein, kuinka paljon tuulivoimapuiston alta kaadetaan pois metsää ja mikä sen vaikutus on. Kivikankaalla hiilivaraston ja hiilinielun menetys tuulivoimapuiston elinkaaren aikana on 0,1 % saavutettavasta ilmastohyödystä, Nikula kertoo.

– Tuulivoimapuiston alueella voi liikkua vapaasti rakennusaikaa lukuun ottamatta, Nikula ja Ehrström muistuttavat. – Puiston rakentamisen yhteydessä alueen tiestö kunnostetaan ja tiet palvelevat myös alueen virkistyskäyttöä, Nikula sanoo.

Hankkeella myönteinen vaikutus talouteen ja elinkeinoihin

Kivikankaan tuulivoimapuiston ja sähkönsiirron rakentamisella on monipuolisia myönteisiä vaikutuksia alueen talouteen ja elinkeinotoimintaan. Hankkeen suunnittelusta ja rakentamisesta muodostuu sekä välittömiä että välillisiä työllisyysvaikutuksia. Rakentaminen lisää lähialueen yrityksiltä hankittavien palveluiden kysyntää ja verotuloja.

– Toimintavaiheessa työllisyysvaikutuksia muodostuu voimaloiden käytöstä, huollosta ja tuulivoimapuiston kunnossapidosta. Hanke vaatii esimerkiksi lähiseudulla toimivan huolto-organisaation vikapäivystystä varten, Nikula kertoo

Laskentatavasta riippuen hankkeen elinkaaren aikaisiksi työllisyysvaikutuksiksi arvioidaan 5000–8000 henkilötyövuotta (suorat ja välilliset työpaikat). Tuulipuistosta maksettavat maan vuokrat ja kiinteistöverot vaikuttavat aluetalouteen positiivisesti. Hankkeesta maksettavan kiinteistöveron määrä on tuulipuiston elinkaaren aikana suuruusluokaltaan arviolta noin 18–27 miljoonaa euroa.

Alustavan aikataulun mukaan tuulipuiston rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2024 ja tuotanto aikaisintaan vuonna 2025.

Lisätiedot:

Markus Ehrström, projektijohtaja, ABO Wind Oy, markus.ehrstrom@abo-wind.fi, puh. 0400 428 823

Ari Nikula, tuulivoima-asiantuntijaa, Metsähallitus, ari.nikula@metsa.fi, puh. 040 195 4372.