Julkaistu 6.9.2021

Yhteissuunnittelun avulla metsätalous ja liito-oravan suojelu sopuratkaisuun Hyrynsalmella

Elokuussa 2018 käynnistyneen Liito-orava-LIFE -hankkeen Hyrynsalmen Pöppölän metsänkäyttösuunnitelma on edennyt toteutukseen. Metsänkäsittelyä ja liito-oravan suojelua on soviteltu asiantuntijavoimin hankekumppaneiden kesken maastossa ja etäkokouksissa. 

Pöppölän hankekohde sijaitsee Hyrynsalmen länsiosissa Paljakan luonnonpuiston läheisyydessä. Pinta-ala on 125 hehtaaria. Liito-oravan kannalta keskeisiä osia ovat vaaran alaosan rehevät sekametsät, joissa on paljon haapoja. Hankesuunnitelmassa on otettu lisäksi huomioon alueen muut luontoarvot, kuten rehevien lähdepurojen varret ja muut lähteiset luontotyypit sekä vanhojen metsien arvot.

”Liito-oravainventoinnit tehtiin v. 2019 Metsähallituksen ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteistyönä. Inventoinneissa hankealueelta ei löytynyt tuoreita jätöksiä liito-oravan esiintymisen merkkinä, mutta aikaisempien liito-oravahavaintojen ja metsänpiirteiden tarkastelun perusteella pyrittiin tunnistamaan liito-oravan kannalta keskeiset kohdat ja säästämään ne.”, kertoo Metsähallituksen Luontopalveluista suojelubiologi Ilkka Immonen. Hankekohteen muutakin lajistoa on selvitetty.

”Metsää käsitellään noin puolella koko hankealasta. Käsittelyiden ulkopuolelle jäävien liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen lisäksi myös suurin osa ruokailualueista jää toimenpiteiden ulkopuolelle, koska ne sijaitsevat säästettävillä luontokohteilla. Valtaosa hakkuin käsiteltävästä alueesta käsitellään metsän peitteiseksi jättävin menetelmin. Näillä turvataan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen toiminnallisuus. Hakkuukohteille jätetään haapoja ja muita lehtipuita.”, toteaa suunnittelija Sari Härkönen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Liito-orava suosii varttuneita sekametsiä, joista löytyy kookkaita suojaisia kuusia ja pesäkoloja sekä lehtipuita ruokailuun, etenkin haapaa ja leppää. Lisäksi liito-orava tarvitsee puustoisia kulkuyhteyksiä metsiköistä toiselle etenkin nuorten yksilöiden itsenäistyessä ja etsiessä omaa elintilaa, pesimäpaikkaa ja lisääntymiskumppaneita.

Liito-orava-LIFE-hankkeen päätavoitteena on parantaa liito-oravan suojelutasoa Euroopassa eli käytännössä Suomessa ja Virossa. Hankkeen keskeinen käytännön tavoite on löytää hyviä tapoja turvata liito-oravan tarvitsemat elinympäristöt esimerkiksi kaupunkirakentamisen ja metsätalouden arjessa.   

Lisätietoja

Hankkeesta:
Metsähallitus Luontopalvelut, Liito-orava-LIFE-hanke, projektipäällikkö Eija Hurme p. 0206396022

Pöppölän kohteesta:
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelija Sari Härkönen p. ja tiimiesimies Ahti Juntunen p. 0400 344319 ja ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen p. 0206396662
Metsähallitus Luontopalvelut, suojelubiologi Ilkka Immonen p. 040-1862553
Suomen luonnonsuojeluliiton Liito-orava-LIFE hankekoordinaattori Ari Jäntti, p. 040 7741983

Kuva: Ari Jäntti. Hankekumppanit Pöppölän kohdetta suunnittelemassa vuonna 2020.

Vuonna 2018 käynnistynyttä, lähes seitsemän vuotta kestävää yhteistyöhanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Hankkeessa ovat mukana muun muassa Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen metsäkeskus, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK sekä Metsähallitus Metsätalous Oy. Kumppanitahoja on kaikkiaan 18, joista viisi on Virosta. Hankkeen tavoitteena on liito-oravan suojelun tason parantaminen. Hanke kattaa liito-oravan koko levinneisyysalueen EU:n alueella eli Suomen ja Viron.
Liito-orava LIFE -hankkeessa metsäalan ja luonnonsuojelun asiantuntijat suunnittelevat yhdessä hyviä käytännön metsänkäsittelyn toimintamalleja talousmetsiin. Hyviä käytäntöjä haetaan myös kaavoituksen tarpeisiin kaupungeissa, ja ympäristökasvatuksen ja näyttelyiden avulla tietoisuutta liito-oravasta ja sen elintavoista lisätään ympäri Suomen.
Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.