Julkaistu 12.9.2023

Yhdenvertaisia tekoja: tavoitteena monimuotoisempi Metsähallitus  

Monimuotoisuus on kiistaton voimavara. Se ei ole vain tavoite, vaan myös välttämättömyys toimivassa organisaatiossa. Vaikka olemme edistyneet monimuotoisuuden saralla, meidän on tehtävä enemmän. Jokainen ääni ja tausta on arvokas.  
 

Monimuotoisuus-, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on puhututtanut Metsähallituksessa tänä vuonna paljon. Vuosi 2023 aloitettiin päivitetyllä monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmalla, jonka toimenpiteillä lunastamme henkilöstölle ja sidosryhmillemme antamamme lupaukset monimuotoisesta, erilaisuutta kunnioittavasta ja asiakaslähtöisestä Metsähallituksesta. Suunnitelmaan kirjattuja tavoitteita on jo nyt lähdetty tavoittelemaan kunnianhimoisesti: muun muassa anonyymeja rekrytointeja on tehty tälle vuodelle jo tuplasti enemmän, mitä viime vuonna – tämä on kuitenkin vain yksi osa monimuotoisuuden kasvattamisesta Metsähallituksessa.    

Matkalla edistämässä yhdenvertaisempaa kieltä  

1.1.2023 merkitsi monelle metsähallituslaiselle uutta alkua, kun otimme uudistetut nimikkeet käyttöön. Vuoden 2022 aikana käynnissä olleen ammattinimikkeiden uudistusprojektin tavoitteena oli selvittää, miten hyvin nykyiset nimikkeet kuvaavat Metsähallituksessa työskentelevien asiantuntijoiden tekemää työtä ja löytää päivittämisen tarpeessa oleville nimikkeille sopivammat versiot. Samalla päivitimme kaikki vanhat ammattinimikkeet ja muutimme ne neutraaleihin muotoihin: mies-loppuisista nimikkeistä luovuttiin.  

– Halusimme, että uudistuksessa luovutaan mies-päätteisistä nimikkeistä ja pyrimme madaltamaan eri nimikkeiden välisiä raja-aitoja. Arvostamme monimuotoisuutta, edistämme yhdenvertaisuutta työyhteisössämme ja kannustamme monenlaisista taustoista tulevia hakemaan meille töihin, työsuhdepäällikkö Riikka Tella totesi tiedottamisen yhteydessä. 
 
Samalla tarkastelimme käyttämiämme termejä muutenkin, ja päätimme siirtyä käyttämään viestinnässämme jokamiehenoikeuksista muotoa jokaisenoikeudet. Uutisemme tavoitti laajan yleisön ja ilahduttavasti moni muukin organisaatio ilmoitti ottavansa termin käyttöön. Kesäkuussa 2023 jokaisenoikeudet-termillä tuli yhteensä 1340 hakuosumaa, nyt niitä tulee jo 25 000 kappaletta. Yhdenvertaisempaa kieltä edistetään sana kerrallaan! 

 
”Luonnon edessä olemme kaikki yhdenvertaisia ja jokaisenoikeudet kuuluvat kaikille. Jokaisenoikeudet-termi kuvaa tätä hyvin. Sanat vaikuttavat ajatteluumme, ja haluamme olla viestinnällämme mukana edistämässä tasa-arvon toteutumista”, Metsähallituksen viestintäjohtaja Liina Aulin perustelee tiedottamisen yhteydessä. 
 

Henkilöstö edellä: avoimen keskustelukulttuurin kasvattaminen  

Kesäkuu on tunnetusti länsimaissa virallinen Pride-kuukausi, jonka aikana kunnioitetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien liikettä sekä juhlistetaan yhdenvertaisuutta sateenkaaren kaikissa väreissä. Tänä vuonna Metsähallituksen eri luontokeskukset ja toimistot liputtivat Pride-viikolla ja hallinnoimillamme alueilla järjestettiin Pride-tapahtumia eri puolilla Suomea. Nostimme aihetta esille sisäisesti Intrassa, joka sai positiivista palautetta henkilöstöltämme.  

Aihepiiri ei kuitenkaan voi jäädä vain yhden kuukauden sanomaksi: järjestimme elokuun lopulla sisäisen ”Monimuotoisempi Metsähallitus” -webinaarin, jossa alleviivasimme yhteistä tahtotilaa, tavoitteita ja toimenpiteitä monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Kartoitamme henkilöstötutkimuksessa myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulmia työyhteisössä ja kysymme henkilöstön kokemuksia erilaisuuden kunnioittamisesta, yhdenvertaisesta kohtelusta ja syrjinnästä. Tulosten mukaan esimerkiksi erilaisuuden kunnioittamisen ja yhdenvertaisuuden kokemukset ovat parantuneet hieman vuosien 2021 ja 2022 välillä. 

Tahtotilamme on, että Metsähallitus on yhä monimuotoisempi työyhteisö, ja jokainen voi olla töissä oma yksilöllinen itsensä turvallisesti, ilman pelkoa syrjinnästä tai häirinnästä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa tai mielipiteittensä vuoksi. 
 

Olemme sitoutuneet monimuotoisuuden kasvattamiseen 

Olemme tunnistaneet monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyössä erityiseksi painopistealueeksi monimuotoisuusjohtamisen kehittämisen. Keväällä allekirjoitimme yritysvastuuverkosto FIBSin Monimuotoisuussitoumuksen, joka tukee tavoitteitamme liittää nämä näkökulmat kiinteäksi osaksi Metsähallituksen johtamista, henkilövalintoja, esihenkilötyötä ja urasuunnittelua.  

FIBS on pitkään ollut keskeinen toimija yritysten vastuullisuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä Suomessa, ja Monimuotoisuussitoumus on yksi järjestön aloitteista. Tämä sitoumus auttaa yrityksiä luomaan monimuotoisia ja inklusiivisia työympäristöjä sekä tukemaan monimuotoisuutta kaikilla organisaation tasoilla. 

Allekirjoittaessamme sitoumuksen sitoudumme:  

 • Tarjoamaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia 
 • Tunnistamaan ja hyödyntämään yksilöllistä osaamista ja tarpeita 
 • Johtamaan oikeudenmukaisesti henkilöstöä ja asiakkuuksia 
 • Viestimään tavoitteistamme ja saavutuksistamme 
   

Askel kerrallaan kohti monimuotoisempaa Metsähallitusta  

Olemme tehneet pitkäjänteistä työtä monimuotoisemman, yhdenvertaisemman ja tasa-arvoisemman Metsähallituksen hyväksi ja monimuotoisuussitoumus on tärkeä edistysaskel tällä aikajanalla. Monimuotoisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on osa Metsähallituksen strategiaa ja vastuullisuutta, ja olemme sitoutuneet edistämään näitä tavoitteita myös palveluissamme ja viestinnässämme.  
 

Metsähallitus on sitoutunut YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeusjulistukseen ja noudatamme YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita (UNGP) sekä edistämme kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030).  
 

Alla lukuja ja toimenpidenostoja päivitetystä monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmastamme:  

Edistämme yhdenvertaista johtamiskulttuuria: 

 • Tuemme tasapuolisia urapolkuja eri-ikäisille ja erilaisista taustoista tuleville. 
 • Poistamme sukupuolten määrittelyä perusteettomissa yhteyksissä. 
 • Huomioimme asiakas- ja sidosryhmäyhteistyössä monimuotoisuuden. 
   

Varmistamme monimuotoisuutta rekrytoinneilla: 

 • Kasvatamme anonyymin rekrytoinnin osuutta kaikista rekrytoinnista 25 prosenttiin suunnitelmakauden aikana 
 • Kasvatamme aliedustettujen ryhmien osuutta henkilöstöstä 3 prosenttia vuoteen 2026 mennessä. 
 • Tavoittelemme kaikissa rekrytoinneissa 50/50 jakaumaa sukupuolten välillä. 

​​ 
Kasvatamme osallisuutta ja minimoimme syrjintää: 

 • Vahvistamme edelleen valmiuksia tunnistaa ja ehkäistä tiedostamattomia ennakkoluuloja erilaisuutta ja vähemmistöjä kohtaan. 
 • Parannamme epäasialliseen kohteluun puuttumisen taitoja ja madallamme kynnystä tuoda esiin häirintä- ja syrjintäkokemuksia. 
 • Vahvistamme osaamista saavutettavuuden teemoissa. 
 • Kehitämme palvelujen esteettömyyttä asiakkaiden tarpeiden mukaan.