Julkaistu 20.1.2020

Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta pyydetään mielipiteitä

Inarissa sijaitsevan Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitaman Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos on valmistunut, ja nyt siitä voi sanoa mielipiteensä. Suunnitelmassa linjataan alueella tehtäviä toimenpiteitä ja alueen käyttöä seuraaviksi 10-20 vuodeksi.

Vätsärin erämaa-alue on tärkeä saamelaiskulttuurille ja poronhoidolle ja merkittävä eräretkeily- ja eränkäyntialue. Siihen kuuluvat Inarijärven itäosien kauniit rannat ja lukuisat saaret sekä laaja järven koillispuolinen mäntymetsien, soiden ja vesien mosaiikki. Erämaan koillisosa, varsinainen Vätsärin ylänkö, kohoaa puuttomaksi tunturiselänteeksi. Kokonaisuudessaan alueen pinta-ala on noin 1570 km2 ja Vätsäri on Lapin erämaa-alueista viidenneksi suurin.

Vätsärissä on viisi tupaa retkeilijöille sekä muutamia laavuja, kotia ja tulentekopaikkoja. Kaakkoisosassa kulkee parinkymmenen kilometrin pituinen Piilolan kesäretkeilyreitti. Nykyiset palvelurakenteet säilytetään jatkossakin.

Vätsärin erämaa-alueella kulkee reilut 90 kilometriä moottorikelkkauria. Suunnittelun loppuvaiheessa saatiin sidosryhmiltä ehdotus Nellimistä Sevettijärven suuntaan kulkevan moottorikelkkauran lakkauttamisesta. Myös siitä pyydetään lausumaan samalla kun kerrotaan mielipide koko hoito- ja käyttösuunnitelmasta. Asia ratkaistaan lausuntokierroksen jälkeen, kun kaikkia intressiryhmiä on kuultu.

Suunnitelmaluonnoksessa linjataan myös alueen tiettyjen käyttömuotojen lupaharkintaa. Esimerkiksi jokamiehenoikeudet ylittävään koiravaljakkotoimintaan ei myönnetä lupia erämaan manneralueelle. Lisäksi suunnitelmalla ohjataan valtion maita koskevien käyttöoikeuksien luovuttamista erilaisia tukikohtia varten.

Laaja osallistuminen suunnitteluun

Suunnittelussa on ollut mukana laaja, alueen keskeisistä sidosryhmistä muodostettu yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmässä on ollut mukana muun muassa kunnan, luonnonsuojelun, metsästys- ja kalastustahojen sekä porotalouden edustajia.

Vätsärin erämaa-alue kuuluu kokonaisuudessaan saamelaisten kotiseutualueeseen ja lähes kokonaan kolttalain mukaiseen koltta-alueeseen. Suunnittelua on tehty yhteistyössä myös Saamelaiskäräjien ja Kolttien kyläkokouksen nimeämän Akwé: Kon -työryhmän kanssa.

Vätsäri, kuten muutkin erämaa-alueet on perustettu alueiden erämaaluonteen säilyttämiseksi, saamelaiskulttuurin ja luontaiselinkeinojen turvaamiseksi sekä luonnon monipuolisen käytön ja sen edellytysten kehittämiseksi. Erämaalain mukaan Metsähallituksen on laadittava kaikille erämaa-alueilla hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka vahvistaa ympäristöministeriö. Edellinen suunnitelma on vuodelta 2007.

Suunnitelmaan voi tutustua Metsähallituksen verkkosivuilla

Vätsärin erämaa-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnoksesta voi antaa lausunnon 20.2.2020 mennessä. Suunnitelma on nähtävänä Metsähallituksen verkkosivuilla https://www.metsa.fi/vatsarisuunnittelu. Lausunnot ja mielipiteet pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo(at)metsa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa.

Lisätietoa

Erikoissuunnittelija Liinu Törvi, puhelin 040 7541512, sähköposti liinu.torvi(at)metsa.fi