Julkaistu 29.3.2019

Urho Kekkosen kansallispuiston tuoretta hoito- ja käyttösuunnitelmaa ei avata päivitettäväksi

Sodankylän kunta esitti Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelman ja järjestyssäännön päivittämistä toiveenaan matkailu- ja ohjelmapalvelureittien laajentaminen Kakslauttasen ja Tankavaaran ympäristöissä. Metsähallitus arvostaa sitä, että kunta ja kunnan alueella toimivat yrittäjät pitävät kansallispuistoa tärkeänä matkailulle, mutta laajasti osallistetun ja tuoreen suunnitelman päivitystä ei käynnistetä tässä vaiheessa.

Urho Kekkosen kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelma on vain kolme ja järjestyssääntö kaksi vuotta vanha. Suunnitelmaa varten tehtiin perusteellinen osallistaminen. Yhteistyöryhmässä olivat mm. matkailun, kuntien, porotalouden, metsästäjien ja Saamelaiskäräjien edustajat. Kuka tahansa muukin taho tai yksityishenkilö pystyi missä tahansa suunnitelman teon vaiheessa tuomaan esille mielipiteensä. Suunnitelma kävi läpi laajan lausuntokierroksen, ja kaikilla asianosaisilla oli suunnitelmasta ympäristöministeriön vahvistamispäätöksen jälkeen myös valitusoikeus.

Kansallispuistoon kohdistuu ristiriitaisia ja kokonaan vastakkaisiakin vaatimuksia, jotka on sovitettava yhteen hoito- ja käyttösuunnitelmassa. Reunaehdot antaa lainsäädäntö. Esimerkiksi laki Metsähallituksesta ja luonnonsuojelulaki edellyttävät saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytysten turvaamista, ja myös poronhoitolain velvoitteiden on täytyttävä. Kansallispuiston virkistyskäyttö ja luontomatkailu täytyy sovittaa alueen luonnonarvoihin, luonnonsuojelualueesta kun on kyse. Kaikkia kansallispuistoon kohdistuvia vaatimuksia on siis mahdotonta täyttää.

Luontomatkailun edellytykset paranivat suunnitelman myötä

Luontomatkailun edellytykset paranivat suunnitelman myötä. Pyöräilyn avautuminen puiston merkityillä reiteillä toi alueen matkailupalvelujen ääreen merkittävästi lisäkävijöitä. Edellytyksiä paransi myös mahdollisuus moottorikelkalla huollettujen hiihtovaellusten järjestämiseen ja matkailijoiden kelkkakuljetuksiin puiston tietyillä huoltoreiteillä. Uusia koiravaljakkoreittejä ei voitu avata yhden olemassa olevan lisäksi poronhoidon häiriöttömyyden turvaamisen vuoksi. Ratsastaa voi neljällä reitillä, ja porovaljakkotoimintaa harjoittaa sopimuksen mukaan koko kansallispuistossa.

Kansallispuiston neuvottelukunta käsitteli Sodankylän kunnan aloitetta

Kansallispuiston vastikään kokoontunut neuvottelukunta totesi, että laajan osallistamisen pohjalta suunnitelmassa jouduttiin tekemään välttämättömiä kompromissiratkaisuja voimakkaita ristiriitoja herättäneistä asioista, ja että jos suunnitelma avataan, koko kansallispuistoa on tarkasteltava tasapuolisesti.

Saamelaiskäräjien kanta kunnan aloitteesta on, että suunnitelma ja järjestyssääntö ovat pitkien neuvottelujen tulos, eikä niiden päivittämiselle ole perusteita tilanteessa, jossa Saamelaiskäräjien mukaan matkailun hallitsematon kasvu uhkaa saamelaisten perinteisiä elinkeinoja ja elämänmuotoa.

Metsähallitus ja suunnitelman hyväksynyt ympäristöministeriö ovat keskustelujen ja em. perustelujen pohjalta päätyneet siihen, ettei tuoreen suunnitelman päivittämistä käynnistetä tässä vaiheessa. Kun hoito- ja käyttösuunnitelmaa seuraavan kerran tarkastellaan, otetaan koko kansallispuisto tarkasteluun samassa yhteydessä.

Metsähallitus arvostaa sitä, että Sodankylän kunta ja kunnan alueella toimivat yrittäjät pitävät kansallispuistoa tärkeänä matkailulle. Myös Metsähallitukselle kestävän luontomatkailun kehittäminen on yksi kansallispuiston hoidon ja käytön tärkeistä tavoitteista.

Lisätietoa:

Aluejohtaja Jyrki Tolonen, puhelin 0400 388 609