Julkaistu 3.3.2020

Tapio arvioi: Metsähallituksen kunnostusojitustyömaiden vesiensuojelu hyvällä tasolla

Asiantuntijayhtiö Tapion toteuttamassa laadunseurannassa Metsähallituksen kunnostusojitusten vesiensuojelun todettiin olevan vaatimuksiin nähden hyvällä tasolla.

”Ensimmäistä kertaa arvioinnin teki ulkopuolinen taho. Tapion asiantuntijat tarkastivat Etelä-Suomen, Pohjanmaa-Kainuun ja Lapin alueilla 15 kunnostusojituskohdetta, joiden yhteispinta-ala oli yli 800 hehtaaria”, Metsähallituksen kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo kertoo.

”Suunnittelussa oli käytetty monipuolisesti vesiensuojelumenetelmiä sekä kuivatusalueella että purkupisteissä. Kunnostusojitustyömailla vesiensuojelutyöt oli useimmiten toteutettu ammattitaitoisesti”, asiantuntija Ari Kotiharju Tapiosta toteaa.

Vaikka toiminnan nykyvaatimukset täyttyvät, on vesiensuojelussa vielä kehitettävää,. Kehittämiskohteina Tapion asiantuntijat esittivät vesiensuojelun termien tarkempaa käyttöä suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta työohje olisi yksiselitteinen. Lisäksi vesiensuojelua koskeva tiedonkulku tietojärjestelmien välillä sekä niistä edelleen kaivinkone- ja metsäkonekuljettajille tulisi varmistaa.

Kunnostusojituksessa ja maanmuokkauksessa toimenpiteet suunnitellaan siten, että kiintoaineksia ja ravinteita ei pääse vesistöihin. Järvien, jokien, purojen ja lähteiden ympärille jätetään riittävät suojavyöhykkeet vesistöhaittojen ehkäisemiseksi.

Metsähallituksen metsätalouden työn jälkeä seurataan sekä sisäisin että ulkoisin arvioinnein. Kunnostusojituksen osalta seurannan toteutti Tapio Palvelut Oy. Säännöllisillä seurannoilla varmistetaan, että toimenpiteiden ympäristönhoidollinen taso säilyy korkeana, ja että toiminta on vastuullista ja ohjeiden mukaista.

Lisätietoja:
Metsähallitus Metsätalous Oy, kestävän kehityksen päällikkö Antti Otsamo, p. 040 719 7734
Tapio Palvelut Oy, palvelualueen päällikkö Kalle Vanhatalo, p. 040 192 1874