Julkaistu 2.8.2023

Talaskankaalla uusitaan pitkoksia ja ennallistetaan

Talaskankaan retkeilypalveluvarustusta uusittiin kesäkaudella 2022 ja kunnostaminen on jatkunut tänä kesänä. Myös luonnonsuojelutöitä jatketaan. Soiden ennallistamistyöt ovat alkaneet talvella 2023 puuston korjauksella ja työ jatkuu ojien tukkimisella.

Suon yli lankuista tehty polku.
Talaskankaan uudet pitkokset vievät hienojen suomaisemien halki. Kuva: Sauli Parviainen.

Talaskankaan Kainuun puoleisella osiolla kunnostettiin viime kesänä pitkospuita. Tänä kesänä Metsähallituksen Luontopalvelut uusii Savon puolen pitkospuut, johon valmistelut on tehty kevättalvella 2023. Kevättalvella alueen tulentekopaikoille ajettiin polttopuutäydennykset. Talaskankaan polkuviitoitus tullaan uusimaan reittitöiden valmistuttua, viitoituksen suunnittelu alkaa ensi kesänä.

Luonnonsuojelutöitä on jatkettu Talaskankaalla, ja tällä hetkellä ennallistetaan Talaskankaan länsiosassa Joutenjoen lähellä Kajaanin ja Vieremän alueella. Alueella ennallistettavien ojien varsilta on korjattu puut talvella ja ojia tukitaan loppukesällä tai syksyllä. Ennallistettavat suoalueet ovat pääosin karuhkoja rämeitä, paikoin myös puronvarsikorpia. Vuosien varrella ojitus on muuttanut soiden luonnontilaa merkittävästi. Ennallistamistöissä ojalinjoille kasvanut puusto korjataan pois ja ojat tukitaan tiiviisti kaivinkoneella. Lisäksi ennallistetaan alueen läpi virtaavaa paikoin perattua ja kaivettua  kiveämällä ja lisäämällä puuaineista. Puron virtaus hidastuu ja purouomaan saadaan luonnollisempaa vaihtelua. Ennallistamisalueella tai sen lähellä ei ole merkittyjä reittejä, joten työ ei vaikuta retkeilyyn.

Ennallistamisalueen yhteispinta-ala on noin 60 hehtaaria. Aiempina 2000-luvulla Talaskankaalla on ennallistettu noin 160 hehtaaria soita myös Talaskankaan etelä- ja itäosissa. Ennallistamistoimenpiteiden tarkoituksena on palauttaa soiden luonnollinen vesitalous, jolloin suoluonnon elpyminen nopeutuu. Lisäksi estetään vesistöjä kuormittavien ojavesien päätymistä alueen vesistöihin ja näin parannetaan alueen vesistöjen luonnontilaa.

Jos säät sallivat, Talaskankaan alueelle on myös tulossa metsän ennallistamispoltto vielä tänä kesänä. Talaskankaan alue on valtakunnallista palojatkumoaluetta. Ennallistamispoltto tehdään keskimäärin noin viiden vuoden välein, ja tähän mennessä alueella on tehty kaksi ennallistamispolttoa.

Syksyllä 2022 tehtiin kääpälajistoinventoinnit näillä aiemmin poltetuilla kohteilla. Talaskankaan polttoaloilta löytyneistä kääpälajeista voi mainita salokäävän, joka on sopeutunut luonnonhäiriöihin ja ilmestyy tyypillisesti järeille lahopuille metsäpalo- ja myrskyaloille, mutta on muuten harvinainen laji luonnonmetsissäkin.

Talaskankaan luonnonsuojelualue sijaitsee Kajaanin, Vieremän ja Sonkajärven alueilla ja se on perustettu vuonna 1994. Alue on lähes luonnontilaisena säilynyt, 35 neliökilometrin kokoinen metsä- ja suoalue, jota voidaan pitää Kainuun eteläisimpänä erämaisena alueena. Muut seudun suojelualueet ovat soidensuojelualueita, joten Talaskankaan merkitys metsäluonnon suojelussa korostuu. Alue palvelee myös luonnon- ja ympäristöntutkimusta sekä opetusta.

Muutos paikkakuntalaisen pienriistalupaan

Talaskankaalla ei jatkossa tarvitse paikallisen maksutonta pienriistakausilupaa. Kesäkuun alussa voimaan tulleen lakimuutoksen myötä kotipaikkakuntalainen ei jatkossa tarvitse maksutonta pienriistanpyyntilupaa Talaskankaan luonnonsuojelualueelle.

Lisätietoja

  • Pitkostyöt: kenttämestari Sauli Parviainen, Metsähallitus, Luontopalvelut: puh. 0206 39 6247
  • Suokohteen ennallistaminen ja polttoalojen kääpäkartoitukset: luonnonsuojelun asiantuntijat Ilkka Immonen, puh. 0206 39 6008 ja Tiina Heikkinen, Metsähallitus, Luontopalvelut: puh. 0206 39 4122
  • Kuhmon luontokeskus Petola (luontoon.fi)
  • Talaskangas (luontoon.fi)

Helmi-elinympäristöohjelmaHelmi-elinympäristöohjelman tunnus.

Helmi-elinympäristöohjelman toimet auttavat satoja uhanalaisia lajeja sekä suurta osaa maamme uhanalaisista luontotyypeistä. Suojelemme ja kunnostamme soita, lintuvesiä ja rantaluontoa, perinnemaisemia sekä metsiä yhdessä kautta Suomen. Tavoitteena on turvata luonnon monimuotoisuus. Lisätietoa ympäristöministeriön Helmi-ohjelmasta: www.ym.fi/helmi