Julkaistu 27.2.2020

Suomen ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet tunnistettu

Suomen ympäristökeskus (SYKE), ympäristöministeriö, Metsähallituksen Luontopalvelut, Geologian tutkimuskeskus GTK ja Luonnonvarakeskus tiedottavat 27.2.2020

Vedenalaisen meriluonnon arvokohteet täytyy tunnistaa, jotta niiden tehokas suojelu ja kestävä käyttö on mahdollista. Nyt tieto Suomen rannikon 87:stä ekologisesti tärkeästä alueesta on ensimmäistä kertaa koottu yhteen.

Suomenlahdelta Perämerelle ulottuvat kohteet ovat merkittäviä erityisesti lajien ja luontotyyppien monimuotoisuuden, uhanalaisuuden ja ainutlaatuisuuden kannalta. Mukana on myös geologisesti monimuotoisia ja luonnontilaisia kohteita.

Rakkohauru, aiemmalta nimeltään rakkolevä. Kuva: Essi Keskinen, Metsähaliltus.

– Suomen rannikolla on hyvin monenlaisia vedenalaisia luontoarvoja. Merkittävimpien alueiden tunnistaminen on haastavaa. Siksi arvoalueiden kuvaamisessa sovellettiin YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen ekologisesti tai biologisesti merkittävien merialueiden kuvauksiin liittyvää kriteeristöä, työtä vetänyt tutkija Juho Lappalainen SYKEstä kertoo.

– Tiedosta on hyötyä esimerkiksi tuulivoimaloita sijoitettaessa, rakennushankkeita luvitettaessa ja suojelualueverkostoa kehitettäessä, ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Penina Blankett kertoo.

Suomen ekologisesti merkittävien vedenalaisten meriluontoalueiden (EMMA) kuvaukset on tehty yhteistyössä lukuisten meriluonnon asiantuntijoiden kanssa kattaviin aineistoihin ja kirjallisuuteen perustuen. Työhön osallistui viitisenkymmentä asiantuntijaa yli kymmenestä eri organisaatiosta. Tavoitteena oli tuottaa kuvaus tärkeimmistä vedenalaisista luontokohteista merialuesuunnittelun käyttöön.

Aluerajaukset perustuvat pääasiassa Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmassa (VELMU) kerättyyn tietoon vesikasveista, makrolevistä, selkärangattomista, Itämeren luontotyypeistä sekä kalojen lisääntymisalueista. Aluekuvauksissa kerrotaan myös tärkeiden lintu- ja hyljealueiden ja rannikon maanpäällisten luontotyyppien luontoarvoista, mutta niitä ei ole käytetty alueita rajattaessa.

– EMMA-alueiksi valittiin ainoastaan kohteita, joilta on tällä hetkellä riittävästi kartoituksia. Tulevaisuudessa kartoitustiedon lisääntyessä on siis mahdollista tunnistaa uusia EMMA-alueita, tutkimuksen laatimiseen osallistunut Lasse Kurvinen Metsähallituksen Luontopalveluista korostaa.

– EMMAt kokoavat hyvin yhteen VELMU-kartoitusten yli vuosikymmenen aikana kerätyn valtavan tietomäärän ja meriluonnon asiantuntijoiden paikallistuntemuksen alueidenkäytön suunnitteluun sopivaan muotoon, VELMUn koordinaattori, tutkimusprofessori Markku Viitasalo SYKEstä toteaa.

Tiedot EMMA-alueista on koostettu yksinkertaiseksi paikkatietoaineistoksi ja sanallisiksi aluekuvauksiksi.

Paikkatietoaineisto saatavilla pyynnöstä merialuesuunnittelun koordinaattorilta Mari Pohja-Mykrältä (mari.pohja-mykra(at)varsinais-suomi.fi) tai osoitteesta syke.velmudata(at)ymparisto.fi .

Kuva: Rakkohauru eli rakkolevä kertoo, että meriluonto voi hyvin. Kuva Merenkurkusta: Essi Keskinen, Metsähallitus.