Julkaistu 10.12.2021

Studie om rekreationsanvändning av nationalparker från 20 års tid: Intresset för nationalparker har ökat och behoven av service för besökarna blivit bredare

Forststyrelsen och Naturresursinstitutet har publicerat en studie om nationalparksbesökarnas åsikter och beteende från 2000 till 2019. De främsta orsakerna till att besöka en nationalpark har inte förändrats genom åren, utan är alltjämt knutna till naturupplevelser, naturens renhet och mentalt välmående.  Aktiviteterna som utövas har blivit avsevärt mycket bredare sedan granskningsperiodens början. Studien ger värdefull information om kundernas behov, förväntningar och motiv, vilket gör det lättare att planera användningen av områdena och utveckla tjänster samt förutspå kund- och finansieringsbehoven.

Nationalparkernas popularitet har ökat de senaste tjugo åren från ca en miljon besök till nästan fyra miljoner besök. Under samma period ökade antalet parker från 30 till 40. Ökningen av antalet parkbesök är dock avsevärt mycket större än vad enbart det ökade nätverket av parker ger sken av.

”Den ökade populariteten förklaras av bl.a. trender i efterfrågan, såsom naturens ökade dragningskraft och vikten av hälsa och välmående samt miljömedvetenhet. Enligt studien har också nationalparkernas betydelse som turistmål stärkts, vilket syns i att parkerna allt oftare är det enda eller viktigaste skälet till en resa”, säger forskningsprofessor Liisa Tyrväinen från Naturresursinstitutet.

Nationalparkerna lockar av traditionella och nya skäl

Anledningarna till att man åker till en nationalpark är speciellt naturupplevelserna, landskapen, avkoppling och mentalt välmående samt den rena och tysta miljön. Genom åren har umgänge med det egna sällskapet och å andra sidan även möjligheten att vara själv ökat i betydelse. För besökare i nationalparker nära stora städer har vikten av motion ökat.

Kundförståelsen som man fått genom besökarundersökningar har utgjort grunden när Forststyrelsen har utvecklat nationalparkernas utflyktstjänster och möjliggjort nya aktiviteter i nationalparkerna. Bra exempel på det är terrängcykling, SUP-paddling och snöskogång. Det har väckt intresset för nationalparker hos nya kunder och samtidigt inspirerat turistföretagen att utveckla sina tjänster som stöder sig på nationalparkerna.

Enligt resultaten från studien har andelen som tidigare besökt nationalparken ökat: de som en gång hittat nationalparkerna kommer tillbaka.

Nöjdheten bland besökare i nationalparkerna har legat på en fortsatt hög nivå. Samtidigt har sådant som påverkar nationalparksupplevelsen negativt, som upplevelser av trängsel till följd av ökade besökarmängder och andra besökares beteende som upplevs som störande, ökat något under den senaste granskningsperioden 2015–2019.

Studien utgör underlag för att förutspå framtida behov och trender

Kombinerat med andra samhällsfenomen och -trender samt befolkningsdata utgör den nu publicerade studien en bra grund för att förutspå nationalparkernas utvecklingsbehov.

”Studien stödjer vår uppfattning av att nationalparkernas dragningskraft och varumärke stärkts under 20 års tid. Dessutom visar studien tydligt hur resurserna som allokerats för att sköta nationalparkerna åstadkommer många olika positiva effekter. Till exempel syns satsningarna på turismsamarbete och främjande av naturens hälsoeffekter i form av positiv regional utveckling. Det bör man uppmärksamma även i fortsättningen när man riktar finansieringen för skötsel av skyddsområden”, säger naturtjänstdirektör Henrik Jansson från Forststyrelsen.

Studiens tidsperiod löpte ut innan pandemin bröt ut. Under pandemin har antalet besökare ökat ytterligare och till exempel unga vuxna har hittat allt mer till nationalparkerna.

Länk till studien (på finska): https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Asarja/a236.pdf

Tilläggsuppgifter:

Forskningsprofessor Liisa Tyrväinen, Naturresursinstitutet, innehållet och materialet, tfn. 050 391 4553
Naturtjänstdirektör Henrik Jansson, Forststyrelsen, Naturtjänsternas arbete, tfn. 0400 328 759
Specialplanerare Liisa Kajala, Forststyrelsen, nationalparkernas besökarestudier, tfn. 0400 233 571

De bifogade foton får användas i samband med detta pressmeddelande:
En kvinna med hund beundrar vyn i den nya Salla nationalparken. Foto: Harri Tarvainen
En terrängcyklist i Syöte nationalpark. Foto: Minna Koramo
Utflykter till nationalparker med familjen är allt mera populära. Foto i Urho Kekkonen nationalpark: Jaakko Posti