Julkaistu 11.10.2021

Strategisessa luontohankkeessa parannetaan valmiuksia vahvistaa luonnon monimuotoisuutta – Metsähallituksen Luontopalvelut hankkeen valmistelijaksi

Maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö ja Metsähallituksen Luontopalvelut tiedottavat 11.10.2021

Luontokadon hillitsemiseen tähtäävän laajan strategisen luontohankkeen valmistelu on käynnistynyt ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa. Suomen ensimmäisen strategisen luontohankkeen valmistelusta vastaa Metsähallituksen Luontopalvelut, jolla on kokemusta lukuisten LIFE-hankkeiden suunnittelusta ja vetämisestä.

– Lähdemme innolla valmistelemaan EU-hanketta, joka tähtää luontokadon hillitsemiseen. Tässä onnistutaan vain laajalla yhteistyöllä ja monipuolisilla toimenpiteillä, sanoo projektipalvelupäällikkö Mikko Tiira Metsähallituksen Luontopalveluista.

– Ytimessä ovat elinympäristöjen kunnostukset. Ensimmäisessä hakuvaiheessa vuonna 2022 valmistelemme EU:n komissiolle lyhyen hankekuvauksen. Mikäli hakemus pääsee jatkoon, yksityiskohtainen hankehakemus jätetään vuoden 2023 alussa. Rahoituspäätöksen saadessaan hanke käynnistyisi vuoden 2024 alussa ja päättyisi vuonna 2031, kertoo Mikko Tiira.

Luontokadon pysäyttäminen vaatii monipuolisia toimia ja hallinnonalojen rajat ylittävää yhteistyötä. Konkreettisten kunnostus- ja hoitotöiden lisäksi tarvitaan toimia, jotka tukevat ja helpottavat luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävää työtä.

– Tavoitteena on, että hankkeen myötä tärkeät luontotiedot löytyisivät käyttäjille helposti ja esimerkiksi metsänomistajille olisi nykyistä paremmin tarjolla talousmetsien monimuotoisuutta tukevia vaihtoehtoja ja neuvontaa. Tämä edellyttää nykyistä sujuvampaa yhteistyötä yli organisaatio- ja maanomistusrajojen, toteaa ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen maa- ja metsätalousministeriöstä.

Luontohankkeen ytimessä ovat elinympäristöjen kunnostukset. Kunnostusten varmistamiseksi suunnitellaan koulutuksia, joilla parannetaan osaamista laajalla toimijakentällä virkahenkilöistä konkreettisten kunnostustoimien tekijöihin. Kunnostustoimenpiteet keskitetään kohteille, joilla kehitetään tehokkaita, suojelualuerajat ylittäviä toimintatapoja.

Luontohankkeen pilottialueilla pyritään lieventämään luontokatoa aiheuttavia ongelmia. Keinoja voivat olla esimerkiksi pienvesien tilaa parantavat kunnostustoimet, haitallisten vieraslajien torjunta tai luontoarvoja tukevat metsänhoitomenetelmät luonnonsuojelualueiden lähistöllä. Hanke perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Maanomistajille tarjotaan mahdollisuuksia saada kunnostusta maillaan sijaitseville luontokohteille ja osallistua eri tavoin luontokadon torjuntaan.

Hankkeella lisätään luonnon monimuotoisuuden rahoitusta

Koko hankkeen budjetiksi tavoitellaan 50 miljoonaa euroa, josta 60 % tulisi EU:n LIFE-rahastosta. Hanke toteuttaa Natura 2000 -verkoston priorisoitujen toimenpiteiden puiteohjelmaa (PAF), ja tukee vuoteen 2030 ulottuvaa Helmi-elinympäristöohjelmaa.

– Hanke liittyy vahvasti Helmi-ohjelman toimenpiteisiin ja Helmi-alueisiin. Helmi-ohjelman tavoitteiden saavuttaminen vaatii toimijajoukon laajentamista, osaamisen kasvattamista ja entistä tiiviimpää yhteistyötä. Mielestäni strategisella luontohankkeella voidaan tuoda Helmi-ohjelman toimeenpanoon ja muuhun luonnonmonimuotoisuustyöhön vahva lisäpanos toiminnan kehittämisen kautta, toteaa Helmi-ohjelman ohjelmapäällikkö Päivi Gummerus-Rautiainen ympäristöministeriöstä.

– Hankkeen avulla lisätään olennaisesti luonnon monimuotoisuuden tukemiseen kohdentuvaa rahoitusta, kun kansallista rahaa vastaan saadaan 1,5 kertaisesti EU:n LIFE-rahoitusta. Strategisten LIFE-hankkeiden erityinen piirre on se, että ne synnyttävät ympärilleen tavoitteiltaan samankaltaista toimintaa, jolla on oma rahoituksensa, esimerkiksi toisesta EU:n tai yksityisestä rahoituslähteestä. Tämä lisää hanketoimien vaikuttavuutta sekä moninkertaistaa monimuotoisuutta tukevaa rahoitusta, täydentää erityisasiantuntija Milka Parviainen ympäristöministeriöstä.

Lisätietoja

Ympäristöministeriö:
Milka Parviainen
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 037
milka.parviainen@gov.fi

Maa- ja metsätalousministeriö:
Matti Heikurainen
Ylimetsänhoitaja
p. 040 187 3202
matti.heikurainen@gov.fi

Metsähallitus Luontopalvelut:
Mikko Tiira
Projektipalvelupäällikkö
p. 0206 394 689
mikko.tiira@metsa.fi