Julkaistu 15.2.2021

Seitsemisen ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistoissa valmistellaan jo kesän ennallistamistoimia

Metsähallitus tekee helmi-maaliskuussa luonnonhoitotöitä Seitsemisen ja Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistoissa. Maaston paksu lumikerros mahdollistaa myös koneelliset työt. Kaikessa toiminnassa on otettu huomioon alueiden luontoarvot ja työt toteutetaan mahdollisimman vähin jäljin. Luonnonhoitokohteet eivät sijaitse retkeilyreittien läheisyydessä. Työmaista ilmoitetaan maasto-opastein kohteilla. Pahoittelemme luonnonhoitotöistä retkeilijöille mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Seitsemisen kansallispuistossa tehdään metsän ennallistamispolttoa valmistelevaa puuston poistoa konevoimin. Kangasmetsän ennallistamispolttoa ennakoi toisinaan polttokohteen puuston harvennus. Sen tarkoituksena on mahdollistaa turvallinen poltto ja alueen maanpinnan riittävä kuivuminen. Hakkuutähteistä alueelle saadaan riittävä määrä palokuormaa.

– Paahdeympäristöt ja perinnebiotoopit vaativat valoa ja avoimuutta ominaispiirteiden säilymiseen, mutta niiden hoito tehdään useimmiten metsuritöinä. Suuremmilla kohteilla konetyö on tarpeen. Luonnonhoidolliset hakkuut tehdään talvella roudan ja paksun lumen aikaan, jotta maan pinta ja puiden juuret eivät vaurioidu, puistonhoitaja Pekka Vesterinen Metsähallituksen Luontopalveluista kertoo.

Kauhanevan–Pohjankankaan kansallispuistossa tehdään suon ennallistamiseen liittyvää haihduttavien puiden poistoa ja ojalinjojen hakkuita. Ennen suo-ojien tukkimista puuston poistaminen on usein tarpeen, sillä puut haihduttavat runsaasti vettä. Ojituksen seurauksena syntynyt puusto poistetaan niiltä suon osilta, jotka ovat aiemmin olleet avoimia ja harvapuustoisia. Tällöin suolle palautuu puustoisten ja avoimien osien vaihtelu.

– Luonnonhoitotyöt ovat aina kohdekohtaisesti suunniteltuja, ja toimenpiteitä ohjataan maastossa. Retkeilyreittien läheisyydessä sijaitsevilla työmailla huolehditaan talviretkeilijöiden turvallisuudesta maastokyltein. Lisäksi työmaista ilmoitetaan kohteiden Luontoon.fi-sivuilla ja Facebook-sivuilla. Töissä olevaa motoa tai korjuukonetta ei saa lähestyä, mutta työnjohtomme kertoo mielellään kohteiden hoidosta, Pekka Vesterinen korostaa.

Valtion Helmi-elinympäristöohjelman myötä suojelualueiden heikentyneitä elinympäristöjä kunnostetaan nyt entistäkin enemmän. Puiden poistot ovat vain pieni osa ennallistamisen ja luonnonhoidon kokonaisuutta, jossa elinympäristöjä kunnostetaan ojia tukkimalla ja patoamalla, niittämällä, raivaamalla ja polttamalla.

Lisätietoja:
Puistonhoitaja Pekka Vesterinen, Metsähallitus, puh. 0206 39 5261