Julkaistu 1.7.2024

Saariston vieraspetopyynnit ottavat edistysaskelia koko rannikolla

Metsähallituksen Biodiversea LIFE  -hankkeen vieraspetopyynnit tehostuivat entisestään vuonna 2023. Metsähallituksen yhteistyökumppaneiden toteuttamat pyynnit kattoivat lähes 1 300 saarta Suomen rannikolla. Pyyntiä tehtiin Vironlahdelta Tornioon saakka sekä koirien että loukkujen avulla. Monet saariston linnut ovat uhanalaistuneet viimeisten vuosikymmenien aikana. Minkin ja supikoiran poistamisella autetaan saariston lintuja saamaan poikasia siivilleen.

Laajempi saaristoalue pyynnin piirissä

Vuonna 2022 aktiivisen koirapyytäjät vierailivat 944 saarella. Vuonna 2023 pyyntikäynti tehtiin jo 1 284 saareen. Saarimäärän kasvusta suurin osa tuli Virolahti-Parainen väliseltä alueelta. Suurista saarista ei välttämättä saada kaikkia vieraspetoja poistettua yhdellä pyyntikäynnillä vaan saariin on usein tarve tehdä useampi pyyntikäynti. Kaikki saariin tehdyt pyyntikäynnit kasvoivat vielä hieman enemmän kuin erillisten pyyntisaarien määrä. Pyyntikäyntien määrä oli vuonna 2023 1 996, kun vastaava luku vuonna 2022 oli 1 440 käyntiä.

”Pyyntiä pyritään kohdistamaan ensisijaisesti linnustoltaan arvokkaimmille saaristoalueille. Pyynnin laajentuminen edelleen parantaa alueiden linnustoarvoja” toteaa Metsähallituksen luonnonsuojelun erityisasiantuntija Roland Vösa.

Minkkisaalis kasvussa

Vuonna 2022 saatiin saaliiksi 121 minkkiä. Vuonna 2023 saalis nousi 222 yksilöön. Kasvua saalismäärässä oli siis 40 prosenttia. Suurin minkkisaalis saatiin Tammisaaren ja Hangon saaristoalueilta. Yhteensä 80 minkkiä, missä rannikon läheisyys mahdollistaa minkkien nopean levittäytymisen saaristoon. Minkin kokonaissaaliin kasvu johtuu osaltaan siitä, että pyynti on levittäytynyt uusille alueille. Uusilla alueilla pyynti on ollut vähäistä ja minkkejäkin enemmän.

Eri saaristoalueiden välillä on minkkien määrissä suurta vaihtelua. Vaihtelua aiheuttaa selkeimmin se, että saarien määrät vaihtelevat suuresti. Saaristomerellä saaria on kymmeniä tuhansia, kun taas Perämerellä määrä on muutama sata. Saaliin määrään vaikuttaa myös pyynnin haastavuus. Minkin pyynti on erityisesti suuremmissa saarissa haasteellista ja pyyntialueilla on yhä tuottavia yksilöitä, joiden poikasia saadaan saaliiksi. Pienempiä saaria sisältävillä saaristoalueilla minkit on sitä vastoin saatu hyvin vähiin.

”Lähellä mannerta sijaitseville hoitoalueillemme minkit levittäytyvät nopeasti uudelleen. Laadukkaalla koirapyynnillä minkit on kuitenkin saatu jo useana keväänä poistettua tärkeimmiltä alueilta”, kertoo Luonnon- ja riistanhoitosäätiön uusi toimitusjohtaja Heidi Kruger.

Supikoirasaalis laskussa

Minkkisaaliin kasvaessa on supikoirasaalis lähtenyt laskuun. Vuoden 2022 saalismäärä oli 160 yksilöä, ja määrä putosi vuonna 2023 yli 30 prosenttia 121 yksilöön. Saaliin väheneminen johtuu siitä, että useilla alueilla supikoirakanta on aktiivisen koirapyynnin avulla saatu selkeästi pienenemään. Selkeimmin tämä tulee ilmi Saaristomerellä, missä pudotus oli yli 80 prosenttia. Vuonna 2022 Saaristomeren hoitokohteilta saatiin 67 supikoiraa ja 2022 enää 37. Saaristomeri luo syvyytensä ansiosta luonnollisen leviämisesteen, koska supikoira ei mielellään ui laajojen selkävesien yli uusille alueille.

Supikoiralle on karuissa saaristo-oloissa vähemmän elinympäristöjä kuin kalastamaan pystyvälle minkille. Alueiden tuntemuksen lisääntymisen myötä supikoirien suosimat saariryhmät tunnetaan nyt aikaisempaa paremmin. Pyyntiä voidaan ohjata ensisijaisesti näille alueille, mikä lisää pyynnin kustannustehokkuutta.

”Supikoirien suosikkipaikat alkavat olla hyvin kartalla ja pyynti on tuottanut hoitokohteillamme toivotun tuloksen. Suurin riski ovat jäätalvet, joiden myötä laji saattaa ottaa entisiä elinpiirejä uudelleen käyttöön”, toteaa Saaristoluonnon hoito- ja Suojeluyhdistyksen toiminnanohjaaja Tommy Arfman.

Saukkohavainnot lisääntyvät edelleen

Koirapyyntien yhteydessä tehdään runsaasti havaintoja saukosta. Vuonna 2022 näitä havaintoja tehtiin 155. Vuonna 2023 havaintoja tehtiin jo 186. Havaintomäärän lisääntyminen viittaa siihen, että saukkokanta olisi edelleen vahvistumassa. Saukko on haaste aktiiviselle minkin koirapyynnille. Pyytäjien on keskeytettävä jahti koiran merkkauksen paljastuttua saukoksi. Tieto on kuitenkin arvokasta, sillä muut riistaseurannat eivät tuota tietoa saariston saukoista.

”Nyt tehtävät vieraspetojen pyyntityöt tuottavat arvokasta tietoa minkin, supikoiran ja saukon esiintymisestä. Saaristoalueilta tätä tietoa ei ole saatavissa muualta” sanoo Helmi-vieraspetohankkeen projektipäällikkö Mikko Toivola Metsähallituksesta.

Lisätietoa

Roland Vösa, luonnonsuojelun erityisasiantuntija, Metsähallitus, roland.vosa@metsa.fi

Biodiversea-hankkeen tunnus.      Helmi-elinympäristöohjelman tunnus.