Julkaistu 11.12.2020

Saamelaisten kotiseutualueen metsäkiistoille etsittiin ratkaisumahdollisuuksia: konfliktikartoitusraportti julkaistu

Saamelaisten kotiseutualueen metsäpaliskunnat, Saamelaiskäräjät, Kolttien kyläkokous ja Metsähallituksen liiketoiminnot käynnistivät keväällä 2020 konfliktikartoituksen valtion metsien käyttöä koskevista, yli 50 vuotta jatkuneista, kiistoista. Kartoituksessa tunnistettiin mahdollisuuksia kiistojen ratkaisemiseen.

Metsätaloudella, poronhoidolla, metsien suojelulla ja matkailuelinkeinolla on maankäytölle erilaisia ja osin vastakkaisia tarpeita ja tavoitteita. Poronhoito liittyy tiiviisti saamelaiskulttuuriin ja Metsähallituksella on lakisääteinen velvoite turvata saamelaiskulttuurin harjoittamisen edellytykset.  

Konfliktikartoitus käynnistettiin keväällä saamelaisten kotiseutualueen metsäpaliskuntien, Saamelaiskäräjien, Kolttien kyläkokouksen ja Metsähallituksen yhteisellä päätöksellä. Konfliktikartoitus perustuu yli 50 henkilön haastatteluihin sekä tausta-aineiston runsaaseen analyysiin. Konfliktikartoituksen toteutti riippumaton ympäristökiistojen ratkaisuun erikoistunut Akordi Oy.

Kartoituksen perusteella on nähtävissä, että metsätalouden ja poronhoidon tulevaisuuden kestävyyttä tulisi tarkastella yksittäisiä, paikallisia hakkuualueita tai toimenpiteitä, laajempana kokonaisuutena. Oleellista on löytää pitkäjänteinen ja luottamusta rakentava tapa turvata poronhoidon harjoittamisen edellytykset sekä poronhoitoon tukeutuvat saamelaisten oikeudet saamelaisten kotiseutualueella.

Konfliktikartoituksen tuloksia hyödynnetään syksyllä käynnistyneessä saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnittelussa. Metsähallitus laatii luonnonvarasuunnitelman metsätaloutta koskevan osuuden saamelaisten kotiseutualueella paliskunnittain ja jokaisen paliskunnan kanssa erikseen neuvotellen. Tavoitteena on sekä poronhoidon että metsätalouden edellytysten pitkäjänteinen turvaaminen.

Lisätietoja konfliktikartoituksesta antaa Metsähallituksen aluejohtaja Kii Korhonen, p. 0206397690, kirsi-marja.korhonen@metsa.fi

Lisätietoja luonnonvarasuunnittelusta saamelaisten kotiseutualueella
Konfliktikartoituksen e-julkaisu osoitteessa julkaisut.metsa.fi

Konfliktikartoitusraportin kannen ulkoasu. Saavutettava sähköinen raportti on luettavissa osoitteessa julkaisut.metsa.fi.