Julkaistu 16.12.2020

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman nuorten työpajassa esiin nousi huoli ilmastonmuutoksesta ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisestä

Metsähallitus laatii parhaillaan valtion maa- ja vesialueiden luonnonvarojen käyttöä vuosina 2022-2027 ohjaavaa luonnonvarasuunnitelmaa saamelaisten kotiseutualueella. 7.12. etäyhteydellä järjestetyssä työpajassa alueen nuoret kertoivat heille tärkeistä asioista, jotka otetaan huomioon luonnonvarasuunnittelussa.

Luonnonvarasuunnitelman laatimiseen osallistuu laaja joukko paikallisia ja Metsähallituksen sidosryhmiä. Suunnitelma-alue kattaa Enontekiön, Utsjoen ja Inarin kunnat sekä Sodankylän pohjoisosat. Etäyhteydellä Inarin Siidasta järjestettyyn työpajaan kutsuttiin alueen 8. luokat. Nuorille, jotka eivät päässeet koulupäivän aikana osallistumaan työpajaan, mahdollistetaan osallistuminen jälkeenpäin.

Kelkkailu, kalastus ja retkeily tärkeitä nuorille

Tilaisuudessa nuorille kerrottiin luonnonvarasuunnittelusta, ja Metsähallituksen alueella työskentelevät maankäytön asiantuntijat kertoivat työstään ja sen kytkeytymisestä luonnonvarasuunnitteluun. Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston puheenjohtaja Anni-Sofia Niittyvuopio kertoi puheenvuorossaan luonnonvarasuunnittelun vaikutuksista saamelaisen kulttuurin elinvoimaisuudelle ja säilymiselle.

Nuorilta kysyttiin Mentimeter-sovelluksen avulla, millaisiksi he kokevat maankäyttöön liittyvät vaikuttamismahdollisuutensa, mikä heille on luonnonvarojen käytön suunnitellussa tärkeää ja mitkä ovat asioita, joiden pitäisi muuttua. Lisäksi nuoret kertoivat asioista, jotka he kokevat tulevaisuuden uhkina. Työpajassa nuorilta kysyttäviä asioita suunniteltiin etukäteen yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa.

Nuoret toivoivat paikallisten huomioon ottamista, poronhoidon huomioimista sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Useissa vastauksissa esiin nousi huoli ilmastonmuutoksesta, eläimistä sekä kaivoksiin liittyvistä asioista. Vaikuttamismahdollisuuksista kysyttäessä havaittiin, että nuorilla on halua vaikuttaa maankäyttöön, mutta he eivät koe mahdollisuuksiaan hyviksi. Kelkkailu, kalastus ja retkeily osoittautuivat nuorille tärkeiksi luonnossa olemisen tavoiksi.

Työpajoista asiantuntemusta suunnitteluun

Nuorten työpajassa esiin nousseet asiat huomioidaan, kun alustavista toiminnan linjauksista aletaan keskustella yhteistyöryhmässä tammikuussa. Alueen toimijoista koostuva yhteistyöryhmä on keskeinen yhteissuunnittelun työkalu luonnonvarasuunnittelussa. Pitkin syksyä järjestetyissä teemaryhmien työpajoissa kuntien edustajat sekä elinkeinojen ja luonnon kestävän käytön, virkistyksen ja matkailun sekä kulttuuriperinnön parissa toimivat ovat tuoneet omaa asiantuntemustaan mukaan suunnitteluun.

Tammikuussa avataan kaikille avoin web-pohjainen karttakysely. Lisäksi vuoden alussa järjestetään kuntatilaisuuksien sarja, joissa suunnitelma-alueen kuntalaiset pääsevät kertomaan asioista, jotka he toivovat otettavan suunnittelussa huomioon.

Nuoret kertoivat Mentimeter-sovelluksessa, mitä heille tulee mieleen sanasta luonto. Sanapilven keskellä on ne sanat, jotka mainittiin useimmin (rauha, metsä, kelkkailu, kalastus).

Lisätietoja luonnonvarasuunnittelusta saamelaisten kotiseutualueella antaa: Projektipäällikkö Olli Lipponen, olli.lipponen@metsa.fi, p. 0206396520

Tallenne työpajasta
Lisätietoja luonnonvarasuunnittelusta