Julkaistu 4.2.2022

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma on luettavissa julkaisut.metsa.fi -sivuilla

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma on nyt avoimesti saatavilla julkaisut.metsa.fi -sivuilla. Luonnonvarasuunnitelma on luettavissa suomeksi ja pohjoissaameksi. Inarinsaamen ja koltansaamen versiot tulevat sivuille myöhemmin.

Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma ohjaa Metsähallituksen toimintaa saamelaisten kotiseutualueella vuosina 2022–2027. Nyt julkaistu luonnonvarasuunnitelma on käytössä vuoteen 2027 saakka, jonka jälkeen siitä laaditaan jälleen uusi versio.

Uusi luonnonvarasuunnitelma on tehty yhteissuunnittelun keinoin. Linjauksia on muotoiltu alueen ja maakunnan toimijoiden muodostaman yhteistyöryhmän sekä Saamelaiskäräjien nimeämän Akvé: Kon -työryhmän kanssa. Projektissa on ollut myös useita erillisiä teemaryhmiä, joissa on syvennytty tarkemmin muun muassa matkailun, poronhoidon, kuntien ja alueen nuorten toiveisiin ja tarpeisiin.

Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kommentoi Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman laatimisprosessia seuraavasti:

– Saamelaiskäräjien ja Metsähallituksen keskustelut Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman laatimisen osalta ovat sujuneet hyvässä hengessä. On hienoa, että saamelaiskulttuuriin kohdistuvien vaikutusten arviointia varten perustettiin prosessin alussa Akwé: Kon -työryhmä yhdessä neuvottelemamme toimintamallin pohjalta. Saamelaiskäräjien ja Metsähallituksen kanssa käydyissä neuvotteluissa yhteisymmärrys löydettiin useiden merkittävien asioiden osalta ja sovittiin myös toimenpiteistä, joita Metsähallituksen johdolla lähdemme yhdessä edistämään. Toki pöydälle jäi myös kysymyksiä, joissa emme onnistuneet löytämään yhteistä näkemystä, esimerkiksi Lapin paliskunnan alueella asuvien saamelaisten oikeuksien vahvistamisen, ja malminetsintään ja kaivostoimintaan sekä metsästyslupien myyntiin ja kiintiöihin liittyvien kirjausten osalta.  

94 erillistä toimenpidettä ohjaamassa Metsähallituksen toimintaa

Luonnonvarasuunnitelman tavoitteena on valtion maiden ja vesien mahdollisimman hyvä ja kestävä kokonaishyöty. Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelman toimintaohjelma pohjautuu Metsähallituksen strategiaan. Strategiasta johdetut toiminnan päälinjat ovat:

1. Vastuullinen ja yhteistyöhön perustuva toiminta ja sen kehittäminen
2. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen
3. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen sekä kulttuuriperinnön turvaaminen
4. Alueen ihmisten hyvinvointi sekä alueen luontoon ja luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen edellytysten turvaaminen ja edistäminen (biotalous)

Päälinjojen alle on listattu konkreettisia toimenpiteitä, jotka rakentavat koko luonnonvarasuunnitelman perustan. Toimenpiteitä on laadittu yhteensä 94 ja niiden toteutumista seurataan vuosittain.

Metsähallitus Saamelaisten kotiseutualueella

Saamelaisten kotiseutualueesta 90 prosenttia on Metsähallituksen hallinnassa olevia valtion maita. Niistä 72 prosenttia on Metsähallituksen Luontopalvelujen hallinnoimia suojelu- ja erämaa-alueita ja 13 prosenttia Metsähallituksen Kiinteistökehityksen hallinnoimia luontaistalousalueita. Metsätalouden hallinnassa on 15 prosenttia pinta-alasta, ja siitä noin puolet on metsätaloustoiminnan piirissä.   

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Olli Lipponen, p. 0206396520, olli.lipponen@metsa.fi
Ohjausryhmän puheenjohtaja Pirjo Seurujärvi, p. 0206397704, pirjo.seurujarvi@metsa.fi

Suomenkielinen Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma     
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2649

Pohjoissaamenkielinen Saamelaisten kotiseutualueen luonnonvarasuunnitelma
https://julkaisut.metsa.fi/se/almmustahttimat/show/2650