Julkaistu 17.11.2021

Ruunaan ranta-asemakaavaluonnos nähtäville

Lieksan kaupunki on käynnistänyt Metsähallituksen aloitteesta ranta-asemakaavoituksen Ruunaan retkeilyalueella. Tavoitteena on kehittää retkeilyaluetta siten, että sen luonne alueena ei muutu, mutta siellä voi käydä enemmän matkailijoita.

Ruunaalle valmistui vuonna 2019 matkailun ja maankäytön yleissuunnitelma, joka toimii kaavoituksen pohjana. Samoin kaavoitusta ohjaa vasta lainvoiman saanut Lieksa-Ruunaa strateginen yleiskaava 2040+. Nyt tehtävän suunnittelun tavoitteena on määrittää alueen luontomatkailurakentamisen maankäyttö, sijoittuminen ja rakennusoikeuden määrä sekä palvelurakentaminen.

Ranta-asemakaava-alue koostuu kolmesta eri suunnittelukohteesta, jotka sijaitsevat Ruunaan retkeilykeskuksen (Neitikoski), Kattilakosken ja Siikajärven itäosan alueilla.

Ranta-asemakaavalla tavoitellaan vain yrityskäyttöön soveltuvaa matkailupalvelurakentamista, ei omarantaisia yksityiseen käyttöön tarkoitettuja lomarakennuspaikkoja. Tämä mahdollistaa Ruunaan retkeilyalueen palvelu- ja majoitustarjonnan monipuolistamisen.

– Tavoitteenamme on, että Ruunaalle saadaan lisää ulkopuolisia investoijia ja uutta rakennuskantaa, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen kertoo. Tällä hetkellä retkeilyalueen rakennukset ovat Metsähallituksen omistuksessa.

– Neitikosken alueelle on tarkoitus kaavoittaa myös tilaa hotellimuotoiselle majoittumiselle. Erityisesti kansainväliset matkailijat kaipaavat yhden ja kahden hengen huoneita mökkien rinnalle, Mähönen kertoo.

– Uusilla majoitus- ja palvelutonteilla tavoittelemme kokonaiskäyntimäärien kasvua, positiivista vaikutusta työllisyyteen ja aluetalouteen sekä kestäviä liiketoimintamahdollisuuksia luontomatkailun parissa, Mähönen sanoo.

– Meille on kuiteinkin tärkeää, että kasvu tapahtuu vastuullisesti ja kestävästi eikä matkailu vaaranna kohteen luonto- ja kulttuuriarvoja, Mähönen jatkaa.

Ruunaa on alueellisesti tärkeä matkailukohde

Kaava-alueen kohteet osana Ruunaan retkeilyaluetta ovat tärkeitä alueita Lieksan kaupungin ja koko Pohjois-Karjalan matkailu- ja virkistyskäytölle.

– Ruunaan retkeilyaluetta on tavoitteena kehittää siten, että sen luonne suuressa mittakaavassa tarkasteltuna ei muutu, Lieksan kaupungin maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti linjaa.

– Kaava-alueen kohteilla on omanlaisensa luonteet, joita halutaan kaavoituksella kehittää ja vahvistaa. Neitikosken aluetta halutaan kehittää koko Ruunaan palvelu- ja aktiviteettikeskuksena. Kattilakosken ja Siikajärven itäosan alueilla retkeilyllä on suurempi painoarvo, Haltilahti selvittää.

– Kun keskitetään rakentamista ja matkailupalveluja kaava-alueelle, voidaan muut alueet jättää luonnonympäristöksi retkeilykäyttöön, hän jatkaa.

Nyt tulee nähtäville osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja ranta-asemakaavaluonnos. Kaavaluonnosta tarkistetaan saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perustella ja saadun palautteen pohjalta laaditaan kaavaehdotus.

Lisätiedot

Kaavoitusinsinööri Jarkko Mähönen, Metsähallitus, jarkko.mahonen@metsa.fi, +358 40 540 6266

Suunnittelupäällikkö Anna-Maria Latosaari, Sweco Infra & Rail Oy, anna-maria.latosaari@sweco.fi, +358 40 538 2512

Maankäyttöpäällikkö Jukka Haltilahti, Lieksan kaupunki, jukka.haltilahti@lieksa.fi, +358 40 1044 840