Julkaistu 6.10.2020

Metsänkäsittelyn demoalueita perustetaan Rovaniemelle

Luonnonvarakeskus, Metsähallitus, Suomen metsäkeskus ja Lapin ammattikorkeakoulu ryhtyvät selvittämään tasaikäisrakenteisen ja eri-ikäisrakenteisen, eli peitteisen metsänkäsittelyn, vaikutuksia metsänuudistumiseen.

Rovaniemelle Metsähallituksen hallinnoimille alueille perustetaan seitsemän demonstraatioaluetta, joissa kussakin esitellään tasaikäisrakenteisen ja peitteisen metsänkäsittelyn menetelmiä maastossa. Demometsä-hankkeessa tarkastellaan paitsi menetelmien vaikutuksia metsänuudistumiseen, myös ekologisia vaikutuksia ja taloudellista kannattavuutta.

Vuonna 2014 voimaan tullut metsälaki mahdollistaa peitteisen eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen, jossa hyödynnetään nykyistä enemmän metsien luontaista rakennetta ja dynamiikkaa. Peitteisessä metsänkasvatuksessa ei tehdä avohakkuita: metsään joko tehdään vain pieniä aukkoja, tai puita poistetaan harvennuksen tapaan yksitellen poimimalla.

Metsähallitus käyttää Lapissa peitteisen metsänkasvatuksen menetelmiä yli kolmasosassa uudistuskypsien metsien hakkuissa. Peitteisen metsän kasvatusta suositaan erityisesti alueilla, joissa perinteiset uudistushakkuut, kuten siemenpuu- tai avohakkuut, eivät ole muiden metsänkäyttömuotojen kannalta toivottuja.

Erityisesti Lapissa on tarve saada lisätietoa peitteisestä metsänhoidosta, sillä monet elinkeinot, kuten matkailu ja poronhoito, toimivat metsätalouden kanssa samoilla alueilla. Metsätalouden toimijat haluavat etsiä uusia keinoja, joiden avulla elinkeinojen yhteensovittamista voidaan parantaa ja hakkuiden maisemavaikutuksia vähentää. Myös yksityismetsänomistajien kiinnostus peitteiseen metsänhoitoon on lisääntynyt.

Peitteinen metsänkasvatus tarjoaa mahdollisuuksia erämaisuuden säilyttämiseen metsätalousalueilla. Luonnon monimuotoisuuden kannalta lahopuun ja luontaisten metsän rakenteiden ylläpito on tärkeää. Olosuhteiden ollessa soveltuvia, voidaan peitteisellä metsänkasvatuksella saavuttaa myös monimuotoisuushyötyjä.

Demometsä tarjoaa Lapin metsäopetukselle peitteisen metsänkasvatuksen opintoihin sopivia opetuskohteita. Demonstraatiokohteet toimivat oppimisympäristönä sekä metsäammattilaisten että metsäopiskelijoiden koulutuksessa. Kohteille tullaan järjestämään myös yleisölle suunnattuja vierailuja.

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja on käynnissä vuoden 2022 loppuun. Demonstraatioalueiden hakkuut aloitetaan 7.10.

Lisätietoja perustettavista demoalueista antaa:

Metsähallituksen suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen, p. 020 639 7645, lauri.karvonen@metsa.fi