Julkaistu 28.2.2019

Puukauppa ja tuulivoima siivittivät Metsähallituksen hyvään tulokseen

Julkaistu 28.2.2019

Metsähallituksen vuosi 2018 oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti onnistunut. Metsätalouden kannattavuus koheni, ja matkailu- ja tuulivoimakohteiden kysyntä jatkui hyvänä.

Eräpalveluissa metsästys- ja kalastuslupamyynti kasvoi. Myös Luontopalvelut täytti hyvin tavoitteensa, ja retkeilyrakenteiden korjaushankkeisiin saatiin lisäresursseja.

Metsähallituskonsernin liikevaihto oli 366,4 miljoonaa euroa, joka on 38,4 miljoonaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin tulos oli 124,8 miljoonaa euroa.

– Onnistumisen arvoa lisää se, että tavoitteet on täytetty, vaikka samalla on tehty paljon sisäistä kehittämistyötä, Metsähallituksen pääjohtaja Pentti Hyttinen sanoo.

Metsähallitus tulouttaa valtiolle vuoden 2018 tuloksesta 102,9 miljoonaa euroa. Lisäksi Metsähallitus Metsätalous Oy ja muut liiketoiminnot maksavat tuloksestaan veroa lähes 15 miljoonaa euroa.

Metsähallitus vei vuoden 2018 aikana eteenpäin vastuullisuusohjelmaansa, johon kuuluu mm. toimintatapaohjeen (Code of Conduct) laatiminen yhtenä ensimmäisistä valtionhallinnon edustajista Suomessa.

– Toimintatapaohje on vastuullisen johtamisen kivijalka. Tämän vuoden aikana julkaisemme vielä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman sekä erillisen Metsähallituksen toimittajille ja alihankkijoille suunnatun toimintatapaohjeen (Supplier Code of Conduct), Hyttinen sanoo.

Metsähallitukselle oma ilmasto-ohjelma

– Osana vastuullisuusohjelmaamme olemme käynnistäneet ilmasto-ohjelman, jossa selvitämme, miten voimme kehittää toimintaamme ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen näkökulmasta, Hyttinen kertoo.

– Energiantuotanto on yksi niistä asioista, joihin meidän on kiinnitettävä huomiota. Niinpä aktiivinen tuulivoiman hankekehitys valtion alueilla on Metsähallitukselle jatkossakin hyvin tärkeä tehtävä, Hyttinen painottaa.

– Kaikki metsätalouden piirissä olevat valtion metsät on ryhmitelty puuston nielu- ja varastopainotteisuuden mukaan. Hiililuokituksen avulla metsienkäsittely ohjautuu yhä tehokkaammin ilmastonmuutoksen hillintään, Hyttinen kertoo.

Metsähallituksessa on tehty pitkäjänteistä työtä soiden ennallistamisessa etenkin suojelualueilla, joka on osaltaan vaikuttanut soiden hiilivarastojen kasvamiseen. Metsähallitus on ennallistanut valtion mailla soita kaikkiaan noin 30 000 hehtaaria.

Taustalla sidosryhmien kanssa tehdyt luonnonvarasuunnitelmat

– Metsähallituksen metsätaloustoimenpiteet suunnitellaan ja toteutetaan luonnonvarojen kestävän käytön periaatteilla. Hakkuusuunnitteet tuotetaan yhdessä sidosryhmien kanssa alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa, Hyttinen kertoo. Vuonna 2018 saimme valmiiksi Keski ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman ja käynnistimme Lapin luonnonvarasuunnitelman laatimisen.

Metsähallituksella on hallinnassaan valtion maa-alueita runsaat 9 miljoonaa hehtaaria, joista talouskäytössä olevien monikäyttömetsien osuus on noin 38 prosenttia. Puunkorjuun piirissä metsäalasta on vuosittain noin kaksi prosenttia. Hakkuista valtaosa on harvennushakkuita. Avohakkuiden osuus on noin neljännes kaikista hakkuista.

– Valitsemme aina kohteelle parhaiten soveltuvan uudistamistavan. Säilytämme luonnonmetsien rakennepiirteitä, kuten lahopuuta ja erirakenteisuutta kaikissa metsissä hakkuutavasta riippumatta. Nykyisessä metsätaloustoiminnassa peitteisyyden säilyttävien erityishakkuiden osuus uudistushakkuista on noin 30 prosenttia, Hyttinen selvittää.

Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon

Erilaisten valtion maihin kohdistuvien odotusten ja tavoitteiden yhteensovittaminen ja tasapainoinen toteuttaminen on Metsähallituksen ydintoimintaa. Omistajan määrittämillä yhteiskunnallisilla velvoitteilla ja niitä koskevilla tavoitteilla luodaan alueiden käytön puitteet sille, miten Metsähallitus toimii aktiivisesti ja vastuullisesti ympäristön, yhteiskunnan ja ihmisten suuntaan.

Laskennallisen arvion mukaan Metsähallitus Metsätalous Oy:n ja Kiinteistökehityksen liikevoitosta panostettiin 63,2 miljoonaa euroa vuonna 2018 yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden toteuttamiseen. Tästä noin 40 miljoonaa euroa kohdistui luonnon monimuotoisuuteen.

Viime vuonna Metsähallituksen Luontopalvelut veti tai osallistui 130 hankkeeseen, joihin kuului kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, laajoja luonnonsuojeluhankkeita ja kotimaan rakennusperinnön ylläpitoa. Iso osa hankkeista on EU-rahoitteista, mutta edellyttävät myös omarahoitusta. Vuoden 2013 jälkeen alkaneiden Luontopalvelujen vetämien 8 LIFE-hankkeen rahoituksesta 64 prosenttia saadaan EU:lta. Vuonna 2018 alkoi kolme uutta LIFE-hanketta.

Yli 2 miljoonaa eränkäyntipäivää

Eräluvan hankkineet asiakkaat viettivät viime vuonna 500 000 eränkäyntipäivää valtion alueilla. Suomessa on lisäksi ainutlaatuiset mahdollisuudet harrastaa kalastusta ja metsästystä muilla oikeuksilla.

– Ensimmäistä kertaa olemme selvittäneet eränkäynnin kokonaisvaikutuksen: Valtion alueilla harrastettiin eränkäyntiä yli kaksi miljoonaa päivää viime vuonna, Hyttinen kertoo.

Huoli kansallispuistojen talous- ja terveyshyötyjen säilymisestä

Suomen kansallispuistoihin tehtiin vuonna 2018 noin 3,2 miljoonaa käyntiä, mikä merkitsee kahden prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Kansallispuistokävijöiden rahankäytön vaikutus lähiseuduilla kasvoi niin ikään kaksi prosenttia, ja on nyt yli 211 miljoonaa euroa. Kasvuprosentit ovat vaihdelleet eri vuosina, mutta nousutrendi on jatkuva. Samaan aikaan kansallispuistojen budjettirahoitus uhkaa laskea.

– Tällä menolla luontomatkailun kestävyys ja liiketoimintamahdollisuudet sekä talous- ja terveyshyödyt voivat olla uhattuina, Hyttinen huolehtii. Vaikean yhtälön ratkaisussa päästäisiin pitkälle, jos eduskunta myöntäisi Luontopalveluille vähintään kahdeksan miljoonan euron vuosittaisen tasokorotuksen valtion tulo- ja menoarvioon verrattuna valtiontalouden kehyksiin.

Lisätiedot
Pääjohtaja Pentti Hyttinen, puh. 040 546 5227
Viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi, puh. 050 598 9958

Tutustu Metsähallituksen toimintatapaohjeeseen

Metsähallituksen vuosikertomus 2018

Metsähallitus täyttää 160 vuotta ja juhlii merkkivuottaan kertomalla yhä parempaa tulevaisuutta rakentavista kestävistä teoista somekanavissaan aihetunnisteella #160kestäväätekoa. Kestävät teot kumpuavat Metsähallituksen vastuullisesta toiminnasta ympäristön, yhteiskunnan, ihmisten ja hyvän johtamisen puolesta.

Tule mukaan juhlimaan ja seuraa meitä!
Instagram: @metsahallitus_forststyrelsen
Facebook ja Twitter: @metsahallitus