Julkaistu 14.9.2022

Poropaikasta tietoa metsäsuunnittelun tueksi

Metsähallituksen Poropaikka-alustaratkaisu tarjoaa osallistavan suunnitteluprosessin toteutusta tukevan ja jäsentävän tavan karttamateriaalien ja muun metsätalouden toimenpidesuunnitteluun liittyvän tiedon välittämiseen, tarkasteluun ja kommentointiin Metsähallituksen ja paliskuntien välillä. Sovellusta esiteltiin Metsähallitus Metsätalous Oy:n henkilöstölle ja paliskuntien edustajille syyskuun alussa eri puolilla Lappia järjestetyissä käyttäjäkoulutustilaisuuksissa.

Silvia-metsätietojärjestelmää hyödyntävän Poropaikka-alustaratkaisun avulla toimitetaan tietoa poroisännille valtion monikäyttömetsiin poronhoitoalueella suunnitelluista toimenpiteistä, kerätään heiltä kommentit suunnitelluista toimenpiteistä standardoidussa muodossa ja kootaan poronhoitoalueeseen liittyvää ajantasaista paikkatietoa Metsähallitus Metsätalous Oy:n metsätietojärjestelmään tallennettavaksi.

Projekti mahdollistaa myös yhteistyösopimuksen päivittämisen vastaamaan nykyistä Metsähallitus Metsätalous Oy:n puunkorjuun ja metsänhoidon toimenpiteiden toiminnanohjausjärjestelmää. Projektin avulla suunnittelijoiden, tiimiesimiesten, korjuuesimiesten ja metsänhoitoesimiesten työ poronhoidon huomioonottamisessa selkeytyy. Aiemmin Metsähallitus toimitti kartat selityksineen tulevista toimenpiteistä paliskunnille sähköpostin liitteenä, eikä lähetettyjä aineistoja ole tähän saakka voitu arkistoida yhdenmukaisesti.

Sovellus turvaamaan porotalouden toimintaedellytyksiä ja tukemaan metsätalouden yhteensovittamistavoitteiden saavuttamista

Poropaikka tukee ja tehostaa Metsähallituksen osallistavan suunnittelun prosessin käytännöntoteutusta ja parantaa siinä tuotetun tiedon laatua. Projektin yhteydessä metsäsuunnittelun tueksi kerättävä porotaloutta koskeva tieto helpottaa konkreettisesti porotalouden tarpeiden huomioon ottamista käytännön suunnittelutyössä ja turvaa osaltaan porotalouden toimintaedellytyksiä valtion monikäyttömetsissä.

Poroisännät voivat kommentoida vastaanottamiaan suunnitelmia paliskuntiensa alueille esitetyistä metsätalouden toimenpiteistä. Lisäksi porotaloutta koskeva paikkatieto voidaan ylläpitää keskitetysti ja kattavasti olemassa olevassa metsätietojärjestelmässä.

Pilottipaliskuntina toimineet Palojärven ja Kemin-Sompion paliskunnat ovat käyttäneet sovellusta kesäkuusta lähtien. Syyskuun alussa järjestettyjen tilaisuuksien myötä käyttö laajenee nyt myös muihin paliskuntiin. Palveluratkaisun käyttöalue on koko pohjoisen Suomen poronhoitoalue.

Lisätietoa antaa Metsähallitus Metsätalous Oy:n suunnittelupäällikkö Kalle Eerikäinen, kalle.eerikainen@metsa.fi, p. 0406103367 sekä tietojärjestelmäpäällikkö Hanna Soinne, hanna.soinne@metsa.fi, p. 0405301592

Sovellusta esiteltiin Metsähallitus Metsätalous Oy:n henkilöstölle ja paliskuntien edustajille syyskuun alussa eri puolilla Lappia järjestetyissä käyttäjäkoulutustilaisuuksissa. Kuva: Hanna Soinne