Julkaistu 31.1.2018

Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun yleisövastauksissa painottuivat alueellisuus ja monipuolisuus valtion maiden ja vesien käytössä

Metsähallituksen Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun avoimeen yleisökyselyyn vastasi 103 henkilöä. Vastauksissa pidettiin tärkeänä alueellisten mahdollisuuksien luomista ja tukemista niin luonnon suojelussa kuin käytössäkin. Valtion maiden ja vesien nähtiin tarjoavan monipuolisia hyötyjä sekä elinkeinoihin, virkistykseen että luontoarvojen vaalimiseen. Tulokset liitetään osaksi luonnonvarasuunnittelussa mukana olevien sidosryhmien työpajoissa tuottamaa aineistoa, ja niiden pohjalta kootaan luonnonvarasuunnitelman toiminnanlinjaukset.

Eniten vastauksia 46-55 -vuotiailta

Metsähallituksen luonnonvarasuunnittelua tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa. Avoimella yleisökyselyllä halutaan mahdollistaa myös kansalaisten osallistuminen suunnitteluun.

Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelun kaikille avoin yleisökysely oli vastattavissa 7.12.2017-7.1.2018. Vastaajien määrä vaihteli jonkin verran eri vastauksissa ollen suurimmillaan 103 vastaajaa, joista suomenkieliseen kyselyyn vastasi 101 ja ruotsinkieliseen kaksi. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli Pohjois-Pohjanmaalta. Myös Keski-ja Etelä-Pohjanmaalta sekä Uudeltamaalta saatiin useampia vastauksia. Ahkerimmin vastasivat 46-55 -vuotiaat, joiden vastaukset kattoivat lähes kolmasosan (31%). Ikäluokista 56-65- ja 35-45-vuotiaat tuli kummastakin viidennes (20%) vastauksista. Lähes kaikille vastaajille Metsähallitus oli entuudestaan tuttu joko retkeily- ja eräharrastuksen tai yritys- tai yhteistyökumppanuuden kautta.

Monenlaisia kehittämistoiveita työpaikkojen turvaamisesta vesiensuojeluun

Kyselyssä vastaajia pyydettiin nimeämään mielestään tärkeimpiä kehittämisalueita Metsähallituksen toiminnassa Pohjanmaalla. Vastaukset kattoivat useita eri osa-alueita. Maa- ja vesialueiden käytössä koettiin tärkeäksi maakunnan tarpeiden ja kehittämistavoitteiden huomiointi, työpaikkojen ja tuoton turvaaminen sekä monimuotoisuuden ja kestävyyden turvaaminen. Osa vastaajista toivoi raaka-aineen täysimääräistä hyödyntämistä ja osa taas metsätalouden vähentämistä.

Metsätaloudessa oleellista oli vastaajien mielestä vesistöjen suojelu ja peitteisen metsänkäsittelyn suosiminen. Luonnon monimuotoisuuden ja kulttuuriperinnön vaalimisessa merkittäväksi koettiin vanhojen metsien ja soiden suojelu sekä ennallistaminen. Valtiolta toivottiin lisäksi suojeluverkoston laajentamista Pohjanmaan osalta.

Luonnon virkistyskäytön ja matkailun osalta koettiin tärkeäksi retkeilyrakenteiden ylläpito, esteettömyys ja monipuolisten reitistöjen suunnittelu. Toivottiin myös lisää mahdollisuuksia koiran kanssa retkeilyyn, palveluja vesillä liikkujille sekä retkeilyalueiden metsäisen maiseman vaalimista.

Erätaloudessa nähtiin tärkeäksi lupamyynnin ja metsästysmatkailun sekä yleensä metsästyksen ja kalastuksen kestävyyden kehittäminen. Erävalvontaan toivottiin lisäresursseja.

Metsähallituksen toimintaympäristöön kohdistuvista muutoksista vastaajat ennakoivat tärkeimmiksi urbanisaation ja luonnosta vieraantumisen, ilmastomuutoksen, luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutusten merkityksen kasvun ja politisoitumisen. Valtion maihin ja vesiin nähtiin tulevaisuudessa kohdistuvan entistä enemmän erilaisia käyttöpaineita, ja niiden yhteensovittamisessa Metsähallituksen merkitys ja rooli tulevat kasvamaan.

Luonnon suojelu, luonnonvarojen hoito ja palvelutarjonta tärkeitä

Kyselyssä kartoitettiin näkemyksiä siitä, mitkä ovat Metsähallituksen tärkeimmät tehtävät ja miten Metsähallitus on niissä onnistunut. Vastaajien mielestä Metsähallituksen kolme tärkeintä tehtävää Keski- ja Pohjois-Pohjanmaan valtion mailla ja vesillä olivat luonnon suojelu, valtion luonnonvarojen hoitaminen ja kansalaisille suunnattujen palvelujen tarjoaminen. Niissä Metsähallituksen arvioitiin onnistuneen kohtalaisesti tai melko hyvin.

Vastaajat kokivat Metsähallituksen turvaavan valtion maiden vakaan tuoton Pohjanmaalla ja lisäävän maakuntien elinvoimaa. Metsähallitusta pidettiin myös luotettavana, palvelukykyisenä ja -haluisena. Metsähallituksen kanssa tehtävä yhteistyö oli vastaajien mielestä ollut hyödyllistä ja tuloksellista.

Suunnittelutyö jatkuu sidosryhmien tapaamisella helmikuussa

Kyselyn tulokset liitetään osaksi suunnitteluaineistoa, joka koostuu sidosryhmien työpajoissa tuottamista tuloksista. Aineisto käydään läpi luonnonvarasuunnittelun projekti- ja ohjausryhmässä ja sen pohjalta tuotetaan toiminnanlinjausehdotukset, joita sidosryhmät vielä kommentoivat kolmannessa työpajassa helmikuussa. Aineistojen pohjalta laaditaan Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelma vuosille 2018-2023.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Tuulikki Halla, Metsähallitus, tuulikki.halla(at)metsa.fi, puh. 040 595 8943

Pohjanmaan luonnonvarasuunnittelu