Julkaistu 22.6.2023

Paula-myrskyssä 22.6.2021 kaatui valtion mailla vain 20 minuutin aikana 2 miljoonaa mottia puuta. Mitä sitten tapahtui ja miltä alueella näyttää nyt?

Paula-myrskyn tuhoaluetta, jossa lähes kaikki puut makaavat maassa yhteen suuntaan.
Pahimmilla alueilla kaikki puut kaatuivat. Kylmäluoman retkeilyalueen boreaalinen luonnonmetsä -Natura-luontotyypin alueella puita ei korjattu pois suojelun takia. Ne jäävät alueella lahopuuksi.

Paula-myrskyn vaikutukset

 • Myrsky iski Koillismaalle ja Ylä-Kainuuseen Paulan päivänä 22.6.2021.
 • Noin 20 minuutin aikana alueen valtion mailta kaatui puuta noin kaksi miljoonaa kuutiota, joka vastaa kolmasosaa koko vuoden valtion hakkuumäärästä.
 • Lisäksi yksityismailla kaatui puuta suurin pirtein saman verran.
 • Tuhoa tuli valtion monikäyttömetsissä noin 130 000 hehtaarin alueella. Isoin aukko oli n. 150 hehtaaria. Tuhot kohdistuivat pääasiassa 50–60-vuotiaisiin metsiin.
 • Yksi pahimmin tuhoutuneista alueista oli Kylmäluoman retkeilyalue, jossa myrsky kaatoi noin 70 prosenttia alueen boreaaliseksi luonnonmetsäksi luokitelluista metsistä. Boreaalinen luonnonmetsä on yksi Natura-luontotyyppi. Tuhon laajuus oli samaa luokkaa myös talouskäytössä olevissa monikäyttömetsissä myrskytuhoalueen ytimessä.
Henkilö etualalla vaaleassa paidassa kesällä. taivas pilvessä ja henkilön taka-alalla myrskytuhon kokenut alue, jolta kaikki puut kaatuneet ja korjattu pois. Horisontissa muutama puu jäänyt pystyyn.
Pahimmat Paula-myrskyn tuhot sattuivat Koillismaan aluepäällikkö Rami Nisseman alueella. Kuvassa myrskyssä lähes puuttomaksi menneitä alueita, joilta kaatuneet puut on korjattu pois.

Myrskytuhojen puunkorjuu

 • Myrskytuhopuiden korjuuseen vaikuttavat erilaiset säädökset, kuten laki metsätuhojen torjunnasta sekä maankäyttöpäätökset.
 • Puunkorjuu monikäyttömetsissä aloitettiin heti myrskyn jälkeen kesäkuun 2021 lopussa. Valtaosa valtion talouskäytössä olevien monikäyttömetsien myrskytuhopuusta on korjattu, ja loput jäävät maastoon monimuotoisuutta lisääväksi lahopuuksi. Myrskypuuta korjattiin noin 1,2 miljoonaa kuutiota.
 • Myrskytuhopuuta jää alueen talouskäytössä oleviin monikäyttömetsiin noin 300 000 kuutiometriä ja Kylmäluoman Natura 2000 -alueelle 300 000 kuutiometriä.
 • Kylmäluoman retkeilyalueella Paula-myrskyn kaatamat puut jätettiin boreaalisissa luonnonmetsissä pääosin korjaamatta alueen suojeluarvojen takia. Ely-keskus on valvova viranomainen ja päättää, voidaanko alueilla tehdä toimenpiteitä, kuten myrskyssä kaatuneen metsän korjuuta.
 • Talousosien myrskytuhohakkuista tehtiin Natura-vaikutusten arvio ennen korjuutöiden aloittamista. Kylmäluoman Natura-alue on kooltaan 7 335 hehtaaria, josta metsää on noin 4 500 hehtaaria. Metsistä noin 60 prosenttia on suojeltuja boreaalisia luonnonmetsiä, loput talouskäytön piirissä olevaa metsää. Paula-myrskyssä lakosi laajoja alueita niin boreaalisia luonnonmetsiä kuin metsätalouden piirissä olevaa monikäyttömetsääkin.
 • Myrskytuhojen korjuu ei lisännyt Metsähallituksen hakkuiden kokonaismäärää, vaan hakkuut kohdennettiin tuhoalueille.
 • Puunkorjuuseen kutsuttiin alueen sopimusyrittäjien lisäksi koneketjuja myös Etelä-Suomesta ja Lapista. Enimmillään töissä oli jopa 70 korjuuketjua. Tavallisesti vastaavalla alueella toimisi noin 15 ketjua.
 • Myrskyalueilla tehtiin pääsääntöisesti poiminta-, avo- ja osin harvennushakkuuta.  Peitteisen metsänkäsittelyn menetelmin (pääasiassa poimintahakkuu) tehtiin n. 60 % myrskyhakkuiden pinta-alasta. Poimintahakkuuta tehtiin pääasiassa myrskyn jälkeisen puuston tilajärjestyksen vuoksi.
 • Monimuotoisuutta lisäävän lahopuun määrä on kasvanut merkittävästi kaikkialla alueen metsissä, koska kokonaan korjaamatta jätettyjen alueiden lisäksi yksittäisiä tuulenkaatoja sekä suurempia tuulenkaatoryhmiä jätettiin korjaamatta.

Vaikutukset metsänhoitoon

 • Myrskyn ja hakkuiden vuoksi alueelle tuli kerralla myös laajalti metsänuudistuskohteita. Pääosalla alueista maanmuokkaukset ja konekylvöt tehtiin kesällä 2022, istutukset pääosin keväällä 2023.
 • Myrskytuhoalueilla muokkausta tehdään arviolta 4 500 hehtaaria ja noin 250 hehtaaria kulotetaan. Kylmäluoman retkeilyalueella ei tehty maanmuokkausta avohakkuualoilla.
Paula-myrskyn tuhoalueita mäen päältä kesällä kuvattuna. Täysin puuttomaksi menneitä kymmenien hehtaarien alueita, joilta puut korjattu pois. Välissä pieniä pystyyn jääneitä puita.
Myrskyssä laajoilta alueilta kaatuivat kaikki puut ja muodostui kymmenien hehtaarien aukkoja. Suurin aukko oli noin 150 hehtaarin kokoinen.
Paula-myrskyn tuhoaluetta, jossa lähes kaikki puut kaatuneet ja korjattu pois. Osin pirstoutuneita puolikkaita puita jäänyt pystyyn. Kuvan oikealla laidalla mustaa maata joka kulotettu ja vasemmalla ei-kulotettua vihreää maata. Keskellä palokuja jossa kivennäismaa paljastettu.
Alueella tehtiin myös kulotuksia noin 250 hehtaarilla. Kulotuksilla saadaan luotua palolajistolle suotuisia elinympäristöjä. Lisäksi alueilla, joilla ei ole tehty maanmuokkausta, kulotus edesauttaa uuden taimikon syntymistä.
Myrskytuhoaluetta jossa lähes kaikki puut kaatuneet ja vain osa jäänyt pystyyn. Alue kulotettu. Etualalla tulipaikka ja puuvaja sekä opastaulut makaamassa maassa puuta vasten.
Myrsky vaikutti moniin Kylmäluoman retkeilyalueen kohteisiin. Kuvassa oleva kohde on kulotettu kesäkuussa 2023.

Lisätietoja

Aluepäällikkö Rami Nissema, puh. 040 8430 666

viestinnän asiantuntija Karoliina Rantala, puh. 0206396241, karoliina.rantala@metsa.fi

Medialle meillä on tarjolla myös factsheet, jossa tarkempia lukuja tuhoista, puunkorjuusta ja metsänhoidosta. Ota yhteyttä Karoliina Rantalaan.