Julkaistu 7.10.2021

Paikallinen vuoropuhelu käynnistymässä Korsnäsin merituulivoimahankkeessa

Metsähallituksen Korsnäsin edustalle suunnittelemaa merituulivoimapuistoa koskevat paikalliset keskustelutilaisuudet ovat käynnistymässä. Ensimmäinen kansalaistapaaminen on tarkoitus järjestää joulukuun alussa.

Merituulivoimapuistoa suunnitellaan Korsnäsin edustalle, valtion merialueelle 15 kilometrin päähän rannikosta. Korsnäsin kunta on hyväksynyt merituulivoiman kaavoitusaloitteen syksyllä 2020. Kaavoitustyö jatkuu parisen vuotta.

Kokonaisuudessaan tuulivoimapuiston suunnittelu, lupaprosessit ja rakentaminen vievät useita vuosia. Kunnalle kiinteistöveroja tuovan merituulivoimapuiston arvioidaan valmistuvan aikaisintaan vuonna 2028.

Metsähallitukselle toimisto Korsnäsiin

Metsähallitus on avaamassa toimiston Korsnäsiin, kunnantalon läheisyyteen. Toimistosta tulee sekä hankkeen esittelytila että tukikohta hankkeessa työskenteleville henkilöille.

”Toimistolle haetaan parhaillaan kaksikielistä projektiasiantuntijaa, joka olisi merituulivoimasta kiinnostuneiden tavattavissa viikoittain. Toimisto on käytettävissä kaikissa merituulivoimaan liittyvissä kysymyksissä ja hankkeen käytännön järjestelyissä”, Metsähallituksen tuulivoimapäällikkö Otto Swanljung kertoo.

Luontoarvoja kunnioittaen, yhteensovittamisen hengessä

Merituulivoimahankkeen toteutuminen edellyttää lukuisia lupaprosesseja, joiden kuluessa hankkeen vaikutuksia arvioidaan monesta näkökulmasta. Tavoitteena on sovittaa yhteen niin paikallisyhteisön kuin luontoarvojenkin vaatimukset.

Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon pitkin matkaa. Jo alkuvaiheessa hankealue siirrettiin ulommas merelle, kauemmas maakuntakaavaan merkityltä tuulivoima-alueelta. Muutos oli tärkeä lintujen muuttoreittien kannalta, matalien vesien koskemattomien riuttojen säilyttämiseksi ja UNESCO:n maailmanperintöalueen maisemallisten arvojen vuoksi.

Monivuotisessa projektissa täytyy ottaa huomioon myös tuulivoimatekniikan nopea kehittyminen. ”Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja mahdollistaa isommat turbiinit syvemmillä vesialueilla. Syvemmällä pohjakasvusto ja eliöstö harvenevat, joten vaikutukset ympäristöön jäävät pienemmiksi”, Swanljung sanoo.

Luontoselvitykset jatkuvat ensi keväänä

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) käynnistyy ensi keväänä. Siihen kuuluvat paikallisten sidosryhmätilaisuuksien lisäksi monipuoliset luontoselvitykset.

Metsähallitus kartoitti jo viime kesänä silakan kutualueilta. Työtä täydennettiin kalastajakyselyillä, jotta kalojen liikkeistä saataisiin mahdollisimman monipuolinen kuva.

Linnustoselvitysten alustavien havaintojen perusteella lintujen päämuuttoreitit eivät osu hankealueelle, vaan ne kulkevat lähempänä rannikkoa. Myös lepäileviä lintuja havainnoitiin alueella vähän. Linnustoselvitykset jatkuvat ensi keväänä ja kesänä, jolloin laaditaan myös kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksiä.

Metsähallitus hakee hankkeen toteuttamiseen kumppania

Merituulivoimapuiston suunnittelu ja rakentaminen on laaja prosessi, jossa tarvitaan monenlaista osaamista. Siksi Metsähallitus hakee hankkeeseen parhaillaan kumppania.

”Etsimme kumppania, jolla on kokemusta, osaamista ja resursseja rakentaa merituulivoimapuisto sekä halua jatkaa myöhemmin päästöttömän tuulivoiman tuottajana. Metsähallitus jäisi vuokraisännän rooliin, koska sen tehtäviin kuuluu valtion maa- ja merialueiden hallinnointi ja kehittäminen”, projektinjohtaja Pertti Tapio kertoo.

Valittavan tuulivoimakumppanin on täytettävä myös Metsähallituksen vastuullisuuskriteerit.

Tuulet mitataan

Tuulivoimapuiston suunnittelu edellyttää myös tuulimittauksia, jotka ovat alkamassa myös tänä syksynä. ”Olemme vuokranneet Maalahden kunnasta Bergön saarelta on paikan 174 metriä korkealle tuulimittausmastolle. Se päästään pystyttämään todennäköisesti marras-joukukuussa, kun lentoestelupa on saatu”, Metsähallituksen tuulivoima-asiantuntija Ville Kokkonen kertoo.

Lisätietoja Korsnäsin hankkeesta:

Korsnäsin hanketta esitellään Metsähallituksen nettisivuilla. Sieltä löytyy myös havainnevideo hankkeesta.
https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/korsnasin-merituulivoimapuisto/

Taustatietoa toimituksille

Korsnäsin merituulivoimapuisto lyhyesti

  • Suomen toinen merituulivoimapuisto.
  • Sijaitsee Metsähallituksen hallinnoimalla valtion yleisellä vesialueella noin 15 kilometrin päässä rannikolta Korsnäsin edustalla.
  • Koostuu arviolta 70-100 turbiinista eli voimalasta, niiden teho olisi 12-20 megawattia (MW).
  • Tuulivoimapuiston nimellisteho olisi noin 1 300 megawattia. Se tuottaisi vusoittain noin 5 000 GWh päästötöntä sähköä
  • Lisäisi Suomen tuulivoimakapasiteettia lähes 20 prosenttia, jos kokonaisuus valmistuisi nyt.
  • Valmistuu aikaisintaan vuonna 2028.

Lisätiedot
Tuulivoimaliiketoiminnan projektijohtaja, Pertti Tapio, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 510 5302, pertti.tapio@metsa.fi