Julkaistu 3.2.2021

Multian Sipilänperällä sovitetaan yhteen liito-oravan suojelua ja metsätaloutta

Multian liito-orava Life -kohde. Kuva Frida Bkörkman

Metsähallitus on aloittamassa metsänkäsittelyn Multian Sipilänperällä, joka on yksi elokuussa 2018 käynnistyneen Liito-orava-LIFE -hankkeen kohteista. Hankkeen päätavoitteena on parantaa liito-oravan suojelutasoa Euroopassa.

Liito-orava-LIFE-hankkeen keskeinen käytännön tavoite on löytää hyviä tapoja turvata liito-oravan elinolosuhteet esimerkiksi kaupunkirakentamisen ja metsätalouden arjessa.

Multian kohde sijaitsee karulla vedenjakajaseudulla. Sipilänperän entisen kämppäpaikan liito-oravareviiri sijoittuu ympäristöään rehevämpään kohteeseen, jolla on keskeinen merkitys lähiseudun elinpiirien välisen geenivaihdon mahdollistajana.

”Metsätaloustoimien suunnittelulle lankesi erityisvaatimuksia, mutta uskon suunnitelman nyt toimivan ja tämän lisääntymis- ja levähdyspaikan pysyvän liito-oravien käytössä jatkossakin”, kertoo maastokartoituksen tehnyt Luonnonsuojeluliiton liito-orava-asiantuntija Risto Sulkava.
Kohteen metsätoimenpidesuunnitelmaa on käsitelty hankkeen kohdesuunnitteluprosessissa, johon hankekumppanit ovat voineet osallistua ja jossa metsätalous ja liito-oravan riittävä suojelu on soviteltu yhteistyössä asiantuntijavoimin.

Alueella on sovittu tehtäväksi ensiharvennusta ja poimintahakkuuta. Tavoitteena on saada lehtipuun osuus kasvamaan ensiharvennuskohteilla. ”Poimintahakkuulla halutaan kehittää metsää kohti eri-ikäisrakenteisuutta. Hakkuiden jälkeen metsät jäävät edelleen kauttaaltaan peitteiseksi, joten liito-oravan kulkuyhteydet on turvattu.”, kertoo suunnittelija Frida Björkman Metsähallitus Metsätalous Oy:sta. Suunniteltujen toimenpiteiden ei katsota vaikuttavan liito-oravan elinympäristöön negatiivisesti.

Reilut puolet pinta-alasta jää kokonaan käsittelyn ulkopuolelle. Erikoisuutena on myös pönttö liito-oravalle. Pönttöpuun ympärille jätetään käsittelemätön suojavyöhyke.

Sipilänperällä selvitettiin myös muu alueella esiintyvä uhanalaislajisto. Valtakunnallisesti uhanalaisen aarnisammalen, hongantorvijäkälän sekä ryväsjäkälän esiintymät huomioidaan rajaamalla ne hakkuiden ulkopuolelle.
Liito-oravan kulkuyhteydet kohdealueella ja sen lähialueella on merkitty Metsähallitus Metsätalous Oy:n paikkatietojärjestelmään, jotta ne voidaan huomioida metsien käsittelyä suunniteltaessa jatkossa myös hankealueen ulkopuolella.

Lisätietoja

Hankkeesta:
Metsähallitus Luontopalvelut, Liito-orava-LIFE-hanke, projektipäällikkö Eija Hurme p. 0206396022

Sipilänperän kohteesta:
Metsähallitus Metsätalous Oy, ympäristöasiantuntija Maarit Kaukonen p. 0206396662
Metsähallitus Metsätalous Oy, suunnittelija Frida Björkman p. 0206395043
Suomen luonnonsuojeluliiton Liito-orava-LIFE hankekoordinaattori Ari Jäntti, p. 040 7741983
ja Suomen luonnonsuojeluliiton liito-orava-asiantuntija Risto Sulkava, p. 040 5456 472

Hankkeen www-sivut: https://www.metsa.fi/projekti/liito-orava-life/