Julkaistu 8.6.2022

Metsähallitus yhdistää merialueidensa luonnonvarasuunnittelun

Metsähallitus hallinnoi yli puolta Suomen aluevesistä. Merialueen taloudellinen käyttö kiinnostaa nyt monia. Samanaikaisesti olemme sitoutuneet tavoittelemaan meren hyvää tilaa ja EU:n biodiversiteettistrategia velvoittaa myös lisäsuojeluun. Jotta merialueita voitaisiin katsoa kokonaisuutena ja myös maa- ja merialueiden vuorovaikutus huomioiden, Metsähallitus on päättänyt yhtenäistää merialueidensa luonnonvarasuunnittelun.

Metsähallituksen hallinnassa on merialueita Perämeren pohjukasta aina Suomenlahden itäosiin saakka. Aiemmin merialueita on käsitelty luonnonvarasuunnitelmatasolla yhdessä maa-alueiden kanssa kolmessa eri suunnitelmassa.

– Kiinnostus merialueita kohtaa on nyt niin suurta ja monipuolista, että on syntynyt tarve Metsähallituksen hallinnoiman merialueen omalle suunnitelmalle, Metsähallituksen pääjohtaja Juha S Niemelä kertoo.

– Teemme merialueen luonnonvarasuunnitelman yhdessä sidosryhmiemme kanssa, Niemelä jatkaa. – Toivomme, että voimme järjestää tapaamisia kasvokkain ja päästä keskustelemaan kaikkien niiden tahojen kanssa, joille meri on tärkeää.

– Tavoitteista keskeisin on merelläkin, että haluamme toimia vastuullisesti, kestävästi ja ilmastoviisaasti. Haluamme huolehtia niin ihmisen kuin luonnonkin hyvinvoinnista, nyt ja tulevaisuudessa. Merellä kuten maallakin suunnittelu vaatii asioiden yhteen sovittamista.

Luonnonvarasuunnitelma täydentää merialuesuunnitelmaa

Ensimmäinen Suomen merialuetta koskeva merialuesuunnitelma valmistui toissa vuoden vaihteessa maakuntaliittojen johdolla. Sitä käytetään hallinnoimamme merialueen luonnonvarasuunnittelun perustana.

Luonnonvarasuunnittelussa tavoitteenamme on yhteistyönä kerätä yhteiskunnan merialuetta koskevia tarpeita ja toiveita, lisätä meritoimintamme arvoa yhteiskunnan kannalta ja myös tuottaa mahdollisia innovaatioita.

Aloite yhtenäisestä merialueen luonnonvarasuunnitelmasta tuli Metsähallituksen sisäisestä merialueen pitkän aikavälin suunnittelua selvittäneestä projektista. Projekti puolestaan oli osa Maa- ja metsätalousminiteriön Metsähallitukselle vuodelle 2020 asettamia tulostavoitteita. Metsähallituksen oli laadittava pitkän aikavälin suunnitelma valtion vesialueiden hallinnoinnista, hoidosta ja käytöstä huomioiden liiketoiminnan, suojelun ja kalatalouden tarpeet. Työ tuli aloittaa merialueesta.

Luonnon monimuotoisuutta turvaamassa

Merialueiden käytössä ovat tällä hetkellä tapetilla erityisesti luonnon monimuotoisuuden suojelu, merituulivoima ja kalankasvatus.

Metsähallitus osallistuu aktiivisesti suojelualueverkostoa tukevien luonnon monimuotoisuutta turvaavien merialueiden (OECM) määrittelytyöhön.  Merialueen luonnonvarasuunnittelussa kerrotaan sidosryhmille aluetyypeistä ja kysellään heidän näkemyksiään niiden hoidosta ja käytöstä. Määrittelytyön tuloksena tunnistetaan Metsähallituksen hallinnoimalle merialueelle tarvittavat kohderajaukset luonnon monimuotoisuutta tukevista alueista. Työ liittyy EU:n biodiversiteettistrategian toteuttamiseen ja itse määrittelytyö tehdään LIFE IP Biodiversea -hankkeessa mm. ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa.

Fossiilivapaata energiaa

Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Kotimaisen, fossiilivapaan energian tuotannon lisääminen on avainasemassa tavoitteen saavuttamisessa. Metsähallituksella on pitkä kokemus maatuulivoimahankkeiden kehittämisestä, mutta suurempien määrien tuottamiseksi katseet on käännetty nyt myös merelle.

– Meillä on sekä omaa hankekehitystä Korsnäsin edustalla että marialueiden tuulivoimakäytön mallin kehittämistä yhdessä ministeriöiden kanssa, Niemelä kertoo.

Kotimaista kalaa

Suomalaisten kalan kulutus on kasvanut tasaisesti. Kotimaisen kalan osuus kulutuksesta on kuitenkin huomattavasti vähentynyt. Vain 20 prosenttia syömästämme kaupallisesta kalasta on kotimaista. Samaan aikaan suurin osa suomalaisista haluaisi ostaa enemmän kotimaista kalaa.

Vaikka vesiviljelyn osuus Itämeren ravinnekuormituksesta on hyvin pieni, uusien kalankasvatuslupien saaminen on yrittäjille tällä hetkellä työläs, hidas ja hyvin epävarma prosessi. Metsähallituksen tavoitteena on helpottaa lupaprosessia mm. etsimällä kasvatukseen sopivia paikkoja etukäteen ja luvittamalla paikkoja valmiiksi.

Lisätiedot

Merialueen luonnonvarasuunnitelman projektipäällikkö Marja Hokkanen, puh. 0400 375 874, marja.hokkanen@metsa.fi