Julkaistu 22.11.2023

Metsähallitus tekee puunkorjuuta Hossan Seipiniemessä – alueen luonto- ja maisema-arvot on otettu huomioon toimenpiteiden suunnittelussa

Metsähallitus tekee maiseman peitteisyyden säilyttävää puunkorjuuta Hossan Seipiniemen alueella alkutalven aikana. Luontoarvot huomioivalla puunkorjuun suunnitelmalla vastataan osaltaan alueen ulkoilu- ja virkistyskäytön kehittämistarpeisiin. Suomussalmella Hossan kansallispuiston luontokeskuksen läheisyydessä sijaitseva Seipiniemi on kaavoitettu matkailurakentamista varten.

Seipiniemen alueelle on suunniteltu maiseman peitteisyyden säilyttävää puuston käsittelyä yhteensä noin 94 hehtaarin käsittelyalalle. Metsien käsittelyä alueella ohjaavat Hossan Natura-alueen erityisarvojen lisäksi ulkoilu-, virkistys- ja ympäristöarvot.

“Kaikissa alueelle suunnitelluissa käsittelytavoissa tavoitellaan moni-ilmeisempää ja rakenteellisesti nykyistä vaihtelevampaa metsämaisemaa. Samalla puuston luontaisen uudistamisen edellytyksiä kehitetään. Seipiniemen metsien rakenne monipuolistuu, kun puustoa käsitellään poiminta- ja pienalakasvatuksen hakkuin sekä kiertoaikaa pidentävin väljennyshakkuin”, kertoo aluepäällikkö Ulla Lehtonen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Valtion monikäyttömetsää Hossan Seipiniemessä.
Puunkorjuussa huomioidaan alueen virkistys- ja luontoarvot, ja maisema säilyy luonnonmukaisena Hossanjärveltä katsottuna. Kuva: Sami Raappana.

Seipiniemi rajoittuu luoteisosastaan Hossan kansallispuistoon. Alue on mäntyvaltaista kangasmetsää. Korjuutoimenpiteet kohdistuvat iältään 60–80-vuotiaaseen puustoon, jolla on metsänkäsittelyhistoria kauttaaltaan. Viimeisimmät hakkuut on tehty vuonna 2009.

Metsähallituksen Luontopalvelut päivitti viime vuonna Seipiniemen Natura-tietoja, minkä lisäksi alueelle on tehty 2010-luvulla kääväkkäiden ja kulttuuriperinnön inventointeja. Metsienkäsittelyn toimenpidesuunnittelun yhteydessä päivitettiin myös alueen luontokohdeverkostoa erityisesti jyrkkien varjo- ja paisterinteiden osalta. Toimenpiteissä rannan luonnonmukainen maisemakuva säilyy Hossanjärveltä katsottaessa.

“Hakkuisiin on saatu myönteinen lausunto Kainuun ELY-keskukselta. Suunnitelmat on myös esitelty Hossan yrittäjille. Lisäksi Suomussalmen kunnan kanssa on käyty tiivistä, alueen virkistysarvojen luontolähtöiseen kehittämiseen tähtäävää vuoropuhelua läpi suunnitteluprosessin”, toteaa aluejohtaja Kalle Eerikäinen Metsähallitus Metsätalous Oy:stä.

Osana kokonaissuunnittelua myös Seipiniemen retkeilyreitistön linjauksia ollaan paikoin uudistamassa kaavoitukseen ja tiestöön tehtyjen muutosten seurauksena.

Korjuutyöt puunkuljetuksineen toteutetaan joulu-tammikuun aikana, sillä tarkoituksena on saada ne päätökseen ennen tulevan kevään matkailukautta. Puunkorjuun aikana alueella liikkuvien tulee noudattaa varovaisuutta, eikä alueella liikkuvia metsäkoneita ja puunkuljetusautoja saa lähestyä. Käynnissä olevista puunkorjuun toimenpiteistä ilmoitetaan lähestymisteiden varsille asennettavin varoituskyltein.

Aiemmin tänä vuonna Metsähallitus rakennutti Seipiniemeen uuden, tässä vaiheessa puunkorjuuseen tarvittavan tielinjan, jolla samalla ennakoidaan alueen matkailurakenteiden kehittämistä.

Lisätietoja:

Kalle Eerikäinen, aluejohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy, kalle.eerikainen@metsa.fi, 040 610 3367

Ulla Lehtonen, aluepäällikkö, Metsähallitus Metsätalous Oy, ulla.lehtonen@metsa.fi, 040 753 7372