Julkaistu 18.1.2023

Metsähallitus suunnittelee tuulivoimapuistoa Leppävirran ja Joroisten kuntien alueelle, Korpisenkankaalle

Metsähallitus on jättänyt Leppävirran kunnan teknisen lautakunnan käsittelyyn kaavoitusaloitteen tuulivoimapuistosta, joka sijaitsisi Korpisenkankaalla kunnan eteläosassa. Lautakunta käsittelee asiaa 24.1.2023. Alustava hankealue ulottuu myös Joroisten kunnan alueelle ja tavoitteena on, että Korpisenkankaan tuulivoimahankkeen kaava-aloite käsitellään myös Joroisissa alkuvuodesta.

– Tuulivoimahankkeen on alustavasti kaavailtu koostuvan yhteensä noin 10–23 tuulivoimalasta (yksikköteho 6–10 MW), joiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä, tuulivoima-asiantuntija Joni Lehto Metsähallituksesta kertoo.

– Periaatteenamme on, että tuulivoimaloiden etäisyys lähimpään vakituiseen ja vapaa-ajan asutukseen on vähintään 1,5 km. Tällä etäisyydellä ja huolellisella hankesuunnittelulla varmistetaan se, että tuulivoimaloista syntyvä melu- ja välkevaikutukset lähimpiin asutuksiin jäävät vähäisiksi, Lehto jatkaa.

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja kokonaiskorkeus, sekä sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessien aikana.

– Suhtaudumme kunnassa Metsähallituksen hankkeeseen äärimmäisen positiivisesti. Hanke vahvistaa Suomen energiaomavaraisuutta ja vaikuttaa jokaisen suomalaisen sähkön saatavuuteen ja sähkön hintaan, Leppävirran kunnanjohtaja Matti Raatikainen sanoo.

– Puhdasta kasvua korostavalle kunnalle puhtaan energian tuottaminen täällä meillä on todella tärkeää. Hanke tuo hyötyä kunnalle ja aluetalouteen mm. työpaikkojen ja kiinteistöverojen muodossa, Raatikainen jatkaa. – Lisäksi pidämme Metsähallitusta hyvin turvallisena ja vastuullisena tuulivoiman hankekehittäjänä.

Yleisötilaisuus tulossa

Suunnittelualueen koko on noin 2 200 hehtaaria ja siihen kuuluvat alkuvaiheessa alueen valtion maat. Yksityisten kiinteistöjen maanomistajien halukkuutta osallistua hankkeeseen selvitetään. Valtaosa suunnittelualueesta sijoittuu Pohjois-Savon liiton teettämässä tuulivoimaselvityksessä (2021) osoitetulle potentiaaliselle tuulivoima-alueelle. Pohjois-Savon maakuntakaavan 2040 toisen vaiheen luonnoksessa (kaava vireillä) Korpisenkankaan hankealue on valtaosin merkitty Leppävirran kunnan puolelle potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi.

– Korpisenkankaan hankealueen laajentamisesta Joroisten kunnan alueelle on keskusteltu Pohjois-Savon liiton kanssa ja todennäköisesti maakuntakaavaehdotuksessa Korpisenkankaan hankealue ulottuu Joroisten kunnan puolelle, Lehto selvittää.

Suunnittelussa otetaan huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin (YVA) yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset, sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot. Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei tule estämään kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä.

– Tavoitteenamme on saada aikaan aktiivista vuoropuhelua niin, että kaikki näkemykset tulevat esille ja voimme siten yhteensovittaa ja huomioida eri alueidenkäyttömuotojen, kuten elinkeinojen, harrastusten ja virkistyskäyttäjien tarpeet, Lehto kertoo.

– Paikallisille asukkaille ja muille sidosryhmille järjestetään ensimmäinen avoin yleisötilaisuus pikimmiten kaavoitusaloitteen käsittelyn jälkeen, Lehto jatkaa.

– Arvioimme, että tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2025 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tässä vaiheessa Metsähallitus myy hankkeen ja ostaja voisi aloittaa tuulipuiston rakentamisen vuosien 2026–2027 aikana ja tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2028–2030, Lehto kertoo.

Lisätiedot

Tuulivoima-asiantuntija Joni Lehto, Metsähallitus Kiinteistökehitys, +358 40 356 3175, joni.lehto@metsa.fi

Lue lisää Metsähallituksen tuulivoimaliiketoiminnasta: https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/

Metsähallitus tuulivoiman hankekehittäjänä

Metsähallitus on valtion liikelaitos, jonka hallinnassa on noin 12 miljoonaa hehtaaria valtion omistamia maa- ja vesialueita. Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä. Metsähallitus edistää hiilineutraaliuden saavuttamista muun muassa mahdollistamalla tuulivoimalla tuotetun uusiutuvan energian tuotannon lisäämisen valtion maa- ja vesialueilla. Vuodesta 2009 lähtien Metsähallitus on ollut kehittämässä noin 14 % Suomeen asennetusta tuulivoimakapasiteetistä.

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja edunvalvojaksi valtionmaiden osalta.