Julkaistu 10.3.2023

Metsähallitus saavutti vuonna 2022 hyvän kokonaistuloksen

Metsähallitus saavutti vuonna 2022 sekä taloudelliset että toiminnalliset tavoitteet. Metsähallituskonsernin liiketoiminnan tulos oli 150,9 miljoonaa euroa, ja panostukset biodiversiteetin turvaamiseen ja muihin yhteiskunnallisiin hyötyihin nousivat yli 80 miljoonaan euroon. Metsähallituksen toiminta edistää Suomen ilmastotavoitteiden toteutumista ja luo hyvinvointia alueille ja yksittäisille ihmisille.

Metsähallituskonsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 423,3 miljoonaa euroa ja tulos 150,9 miljoonaa euroa. Hyvä tulos johtui puun hyvästä kysynnästä ja hinnasta sekä tuulivoiman hankekehityksestä. Liiketoiminnan panostukset luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja muihin yhteiskunnallisiin hyötyihin kasvoivat 80,3 miljoonaan euroon. Metsähallitus tulouttaa edellisen vuoden tuloksesta valtiolle 110 miljoonaa euroa.

– Vuosi 2022 oli haastava, mutta saavutimme hyvän tuloksen edistäen samalla ympäristö-, ilmasto- ja muita strategisia tavoitteitamme. Eri tavoitteiden yhteensovittaminen ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ovat ydintoimintaamme ja edellytyksenä kaikelle menestymiselle, toteaa Metsähallituksen pääjohtaja Juha S. Niemelä.

Valtion monikäyttömetsien vuotuinen kasvu on yli 13 miljoonaa kuutiometriä. Vuonna 2022 monikäyttömetsistä korjattiin puuta 5,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuotena. Metsähallituksen kestävä hakkuusuunnite määritetään alueellisissa luonnonvarasuunnitelmissa yhdessä sidosryhmien kanssa. Viime vuosina valtion metsien hakkuut ovat jääneet jonkin verran alle luonnonvarasuunnitelmissa määritetyn tason.

– Metsätaloudessa panostettiin viime vuonna erityisesti aktiivisiin luonnonhoitotöihin, uhanalaisten lajien huomioimiseen ja ilmastoviisaaseen toimintaan. Meillä on tavoitteena kasvattaa monikäyttömetsien hiilinieluja 10 prosentilla vuoteen 2035 mennessä, kertoo Niemelä.

Valtion suojelualueilla ja monikäyttömetsissä tehtiin viime vuonna ennätyksellisen laajasti luonnon monimuotoisuutta edistäviä ennallistamis- ja luonnonhoitotöitä, yhteensä 17 400 hehtaarilla. Suurimmat pinta-alat kertyivät soiden ennallistamisesta. Lisäksi Metsähallitus kunnosti virtavesiä ja kalojen elinympäristöjä ja poisti kalojen vaellusesteitä. Suojelualueilla työt toteutettiin Helmi-elinympäristöohjelman ja EU:n LIFE-rahoituksen turvin. Monikäyttömetsissä toimenpiteet tehtiin Metsähallitus Metsätalous Oy:n tulorahoituksella.

Puhtaan energian tarve ja vihreä siirtymä ovat vauhdittaneet tuulivoiman hankekehitystä valtion alueilla. Hankekehitykseen sisältyy aina laajat luonto- ja ympäristöselvitykset. Valtion alueilla on nyt 157 tuulivoimalaa. Niiden yhteisteho on noin 590 MW ja ne tuottivat vuonna 2022 energiaa noin 1500 GWh.

Merituulivoiman hankekehityksessä saavutettiin tärkeä etappi, kun Metsähallitus allekirjoitti Vattenfallin kanssa sopimuksen Korsnäsin edustalle suunnitellun merituulivoimapuiston kehittämisestä ja rakentamisesta. Kumppanin valinnassa yhtenä keskeisenä tekijänä oli ehdokkaan toiminnan vastuullisuus.

-Tuulivoiman hankekehitys jatkuu vilkkaana myös tänä vuonna sekä maalla että merellä. Meillä on maalla useita omia ja yhteishankkeita ja merellä tuomme markkinoille kaksi uutta hankealuetta. Uusiutuvan energian lisääminen edistää myös Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista, Niemelä kertoo.

Luonnossa liikkumisen suosio säilyi korkeana, vaikka kansallispuistojen käyntimäärät laskivat koronapandemian aikaisista huippuluvuista. Vuonna 2022 kansallispuistojen ja Metsähallituksen muiden retkikohteiden yhteenlaskettu käyntimäärä oli 7,4 miljoonaa käyntiä. Eräharrastusten suosio säilyi vuoden 2021 tasolla.

Niemelän mukaan valtion maa- ja vesialueisiin kohdistuu myös jatkossa paljon odotuksia, mikä vaatii jatkuvaa toiminnan kehittämistä.

– Meidän on panostettava vielä nykyistäkin enemmän avoimeen vuoropuheluun ja eri tavoitteiden vastuulliseen yhteensovittamiseen.

Lisätietoja:

Pääjohtaja Juha S. Niemelä, Metsähallitus, puh. 0206 39 4201, sähköposti: juha.niemela(at)metsa.fi
(tavoitettavissa puhelimitse 10.3. klo 11-12.00 ja klo 13.30-14.00)

Metsähallituksen vuosi- ja vastuullisuusraportti:
https://julkaisut.metsa.fi/julkaisut/show/2838

Metsähallituksen vastuualueiden johtajat:

Toimitusjohtaja Jussi Kumpula, Metsähallitus Metsätalous Oy, jussi.kumpula(at)metsa.fi, puh.  0206396657

Luontopalvelujohtaja Henrik Jansson, henrik.jansson(at)metsa.fi, puh. 0206394293

Kiinteistökehityksen johtaja Tuomas Hallenberg, tuomas.hallenberg(at)metsa.fi, puh. 0206394717

Erätalousjohtaja Jukka Bisi, jukka.bisi(at)metsa.fi puh. 0206396611