Julkaistu 24.3.2023

Metsähallitus on mukana kehittämässä metsätalouden ja poroelinkeinon yhteensovittamista

Tutkimuskohteena olevat käsittelyruudut käsitellään eri hakkuutavoilla. Kuva: Sami Hoppula / Luonnonvarakeskus.

Luonnonvarakeskuksen vetämässä HAKEMA-hankkeessa pilotoidaan poronhoitoalueella sijaitsevassa monikäyttömetsässä hakkuutähteiden keräämistä jäkäläkankailta sekä tutkitaan keräämisen kustannuksia ja hyötyjä metsätaloudelle ja poroelinkeinolle.

Hakkuutähteiden keruu on nostettu esille yhtenä keinona edistää metsätalouden ja poronhoidon yhteensovittamista sekä parantaa poroelinkeinon sopeutumiskykyä tulevaisuuden haasteisiin. Hakkutähteiden keruun kokonaisvaikutuksia poroelinkeinon ja metsätalouden kannattavuudelle ja kestävyydelle ei ole aikaisemmin systemaattisesti analysoitu.

Sodankylässä Metsähallituksen monikäyttömetsiin on suunniteltu viisi hakkuukohdetta, joista jokaiseen on perustettu viisi käsittelyruutua. Kaksi ruutua käsitellään poimintahakkuin ja pienalakasvatuksella. Kummankin hakkuutavan toisesta koeruudusta poistetaan hakkuutähteet ja toisesta ei.  Viides koeruutu on kontrolliruutu.

Kunkin käsittelyruudun keskelle perustetaan koeruutu, jolla tehdään kasvillisuus- ja puustomittaukset ennen ja jälkeen käsittelyn. Tutkittavina käsittelyinä ovat hakkuutapojen ja hakkuutähteiden poiston vaikutukset jäkälän määrään ja metsien uudistumiseen. Lisäksi osa koeruuduista aidataan, jotta myös poronlaidunnuksen vaikutus saadaan esille.  

Vaikutukset ja kustannukset suurennuslasissa

Hankkeessa selvitetään, kuinka paljon hakkuutähteiden kasaaminen puunkorjuun yhteydessä vie aikaa sekä millainen kokonaiskustannus tästä syntyy. Hankkeessa perustettavilla koealoilla käynnistetään myös pitkäaikaisseurannat siitä, mitä vaikutuksia hakkuutähteillä on porojen tärkeimmille ravintokasveille sekä metsän uudistumiselle poronhoitoalueella.

Kokonaisvaikutusten arvioimiseksi tehdään myös tarkastelu hakkuutähteiden ja niiden keruun vaikutuksista poro- ja metsätalouden pitkän aikavälin taloudelliselle tuotokselle hyödyntämällä olemassa olevia poroelinkeino- ja metsätalousmalleja. Hakkuutähteiden keruun pilotoinnin sekä hankkeen analyysien ja kokemusten pohjalta saadaan uutta tietoa poroelinkeinon ja metsätalouden yhteensovittamiseksi sekä toiminnan ilmastokestävyyden parantamiseksi.

Hakkuutähteiden keruun mahdollisuudet poro- ja metsätalouden yhteensovittamisessa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (HAKEMA) -hanke toteutetaan Luonnonvarakeskuksen, Kemin-Sompion paliskunnan sekä Metsähallituksen yhteistyönä.

Hanke kestää 31.10.2023 saakka. Hankkeen aikana maastoon perustettujen koealasarjojen tarkemmasta seurannasta päätetään myöhemmin.

”Osa tutkimustuloksia saadaan siis tulevina vuosina koealojen pitkäaikaisseurannan kautta johtuen. Tämä johtuu mm. siitä, että jäkälän uudistuminen on varsin hidasta”, suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen Metsähallituksesta kertoo.

Lisätietoa:

Lauri Karvonen, suunnittelupäällikkö, Metsähallitus Metsätalous Oy
p. 020 639 7645, lauri.karvonen@metsa.fi

Samuli Ollila, aluepäällikkö, Metsähallitus Metsätalous Oy
p. 020 639 7105, samuli.ollila@metsa.fi

Antti Pekkarinen, erikoistutkija, Luonnonvarakeskus
p. 029 532 2529, antti-juhani.pekkarinen@luke.fi