Julkaistu 27.5.2024

Metsähallitus on jättänyt tuulivoimahankkeiden kaavoitusaloitteet Pudasjärven Pukasuolle ja Tolpanvaaran laajennusalueelle

Metsähallitus on jättänyt kaavoitusaloitteet Pukasuon ja Tolpanvaaran laajennus tuulivoimahankkeista Pudasjärven kaupungille. Tolpanvaaran laajennus sijoittuu olemassa olevan Tolpanvaaran tuulivoimapuiston itä- ja länsipuolelle, noin 30 km Pudasjärven keskustasta kaakkoon. Pukasuon tuulivoimahanke sijoittuu noin 20 km Pudasjärven keskustasta länteen.

Ennen kaavoitusaloitteen päätöskäsittelyä kaikille uusille hankkeille toteutetaan Pudasjärven kaupungin tuulivoimaohjelman mukainen tuulivoimahankeselvitys.

– Hankeselvitysraportin avulla arvioimme suunnitteilla olevia tuulivoimahankkeita yhdenvertaisesti sekä pohdimme niiden mahdollisia yhteisvaikutuksia. Selvityksessä tärkeää on myös alueen sidosryhmien aikainen tiedottaminen ja osallistaminen ennakkolausunnoilla, Pudasjärven kaupungin tekninen johtaja Janne Karhu kertoo.

Pudasjärven kaupungin tuulivoimaohjelman pohjaksi toteutettiin 2022 selvitys, jossa paikkatietoaineiston perusteella selvitettiin potentiaaliset alueet ja luokiteltiin ne kolmeen luokkaan ominaisuuksien perusteella. Selvityksen jatkoksi laadittiin osallistavalla menettelyllä Pudasjärven tuulivoima 2030 –ohjelma (2023), jossa on määritetty kaupungin tavoitteet ja kriteerit hankekehitykseen. Hankkeita käsitellään tuulivoimaohjelman mukaisin periaattein, huomioiden työn alla olevan Pohjois-Pohjanmaan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan ohjausvaikutus. Tuulivoimaohjelma luo selkeän yhtenäisen raamin niin kunnan viranhaltijoille kuin myös hanketoimijoille.

Hankeselvityksen toteuttamisen jälkeen kaavoitusaloite etenee Pudasjärven kaupunginhallituksen tutustuttavaksi ja päätettäväksi.

Tolpanvaaran laajennus tuulivoimahanke

Nykyisen Tolpanvaaran tuulivoimapuiston itä- ja länsipuolelle on alustavien suunnitelmien mukaan mahdollista sijoittaa enintään 24 uutta tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi 6–10 MW.

Mahdollinen hankealue sijaitsee Pudasjärven keskustasta noin 30 km kaakkoon, Näljängäntien pohjoispuolella. Alue on tunnistettu Pohjois-Pohjanmaan liiton Tuuli-hankkeessa sekä Pudasjärven kaupungin tuulivoimaselvityksessä potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi.

Alustavan kaava-alueen koko on noin 5 000 hehtaaria, josta voimalasijoittelulle soveltuvaa aluetta on noin 3 000 hehtaaria. Alustava kaava-alue kattaa arvioidun 40 dB:n alueen Pudasjärven tuulivoimaohjelman mukaisesti. Hankealue ja voimalamäärät elävät läpi hankekehityksen, ja on mahdollista, että hanke pienenee YVA:n ja kaavoituksen aikana, Metsähallituksen projektipäällikkö Kasper Åman kertoo.

– Hankkeen sijainti jo rakennetun tuulivoimapuiston vieressä on yhteisvaikutusten kannalta otollinen. Olemme tehneet jo ennakoivasti näkemäalueselvityksiä ja valokuvasovitteita Tolpanvaaran laajennuksen maisemavaikutusten selvittämiseksi. Vaikka hanke sijoittuu jo rakennetun tuulivoimapuiston viereen, toteutamme kattavat selvitykset hankkeen edetessä, Åman kertoo.

Pukasuon tuulivoimahanke

Mahdollinen hankealue sijaitsee Pudasjärven keskustasta noin 20 km länteen, Aittojärven länsipuolelle. Alue on tunnistettu Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntakaavan viranomaisehdotuksessa sekä Pudasjärven kaupungin tuulivoimaselvityksessä potentiaaliseksi tuulivoimaloiden alueeksi.

Alustavan kaava-alueen koko on noin 9 600 hehtaaria, josta voimalasijoittelulle soveltuvaa aluetta on noin 4 400 hehtaaria. Alustava kaava-alue kattaa arvioidun 40 dB:n alueen Pudasjärven tuulivoimaohjelman mukaisesti. – Alueella sijaitsee myös useita käytöstä poistuneita turvetuotantoalueita, joiden hyödyntämistä aurinkovoiman tuotannossa tullaan selvittämään hankkeen edetessä, Åman kertoo.

– Hankealue koostuu kahdesta maakuntakaavan viranomaisehdotuksen tuulivoima-alueesta. Maakuntakaavan merkintöjen välinen Jakosuon alue on myös tunnistettu Tuuli-hankkeessa ja Pudasjärven tuulivoimaselvityksessä. Selvitämme mahdollisuuksia toteuttaa alue yhtenä laajana kokonaisuutena. Lopulliset maakuntakaavan ratkaisut voivat vielä vaikuttaa hankkeen laajuuteen, Åman kertoo.

Ympäristövaikutusten arviointi 

Hankkeille tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Suunnittelussa otetaan huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset, sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. – Hankkeessa tullaan käymään aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään viimeistään, kun hankkeen kaavoitus sekä YVA-prosessi saadaan käyntiin. Åman kertoo.

Hankealueet sijaitsevat poronhoitoalueella, Pintamon ja Kollajan paliskuntien alueilla. Metsähallituksen hankekehityksessä tullaan tekemään kattavasti selvityksiä, joissa huomioidaan mm. hankkeiden vaikutukset poronhoitoon sekä maisemavaikutukset. Myös YVA:n yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota mm. eri hankkeiden yhteisvaikutuksiin, ympäristöön, luontoon, linnustoon ja eläimistöön sekä hankkeiden vaikutuksiin ihmisten elinoloihin.

Tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei estä kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä. – Tuulivoimahanke on tärkeä yhteensovittaa niin suojeltavien arvojen kuin muiden alueella olevien käyttömuotojen, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien, kanssa. Erityisesti poronhoito tulee huomioida hankkeen yhteensovittamisessa. Mikäli tunnistetaan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, pyritään niitä ratkomaan hankekehityksen keinoin.

Ehdotettujen kaava-alueiden yhteyteen sijoittuu myös muutamia yksityisten maanomistajien maa-alueita. Neuvottelemme mielellämme yksityisten kiinteistöjen maanomistajien kanssa ja tulemme olemaan yhteydessä maanomistajiin alustavalta kaava-alueelta.

Aikataulu

Jos kaikki etenee suunnitellusti, tuulivoimapuistojen osayleiskaavat voitaisiin hyväksyä vuoden 2027 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuistojen rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2028–2030 aikana, jolloin tuulivoimapuistot voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2030–2032.

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoja, vaan myy hankkeiden rakentamisoikeudet myöhemmin päätettäville tuulivoimatoimijoille. Metsähallitus jää alueiden maanomistajaksi ja vuokranantajaksi.

Lisätiedot

Kasper Åman, Projektipäällikkö, Metsähallitus, kasper.aman@metsa.fi, +358 40 621 5871