Julkaistu 2.4.2024

Metsähallitus on jättänyt kaavoitusaloitteen Ranuan Nassakan tuulivoimahankkeesta

Metsähallitus on tunnistanut potentiaalisen tuulivoima-alueen Ranuan Nassakan alueella. Sinne on alustavien suunnitelmien mukaan mahdollista sijoittaa enintään 38 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho olisi 6–10 MW.

Mahdollinen hankealue sijaitsee Ranuan keskustasta noin 10 km itään, pääosin 941-tien eteläpuolella. Aluetta on ehdotettu Lapin liitolle sen tulevaan Lapin aurinko- ja tuulivoimaselvitykseen potentiaaliseksi tuulivoima-alueeksi.

Ranuan kunnanhallitus on käsitellyt hiljattain neljän tuulivoimahankkeen kaavoitusaloitteita. Näiden lisäksi Metsähallitus on jättämässä kaavoitusaloitteen Nassakan tuulivoimahankkeesta. Aloite käsitellään ensin Ranuan kaava- ja maapoliittisessa työryhmässä, jonka jälkeen se voi edetä Ranuan kunnanhallitukseen ja lopulta valtuustolle, jossa kaavoituksen aloittamisesta tehdään päätös.

Alustavan hankealueen koko on noin 5 900 hehtaaria ja siihen kuuluvat ainakin Metsähallituksen hallinnoimat valtion maat. – Alustava hankealue ja alustavat voimalamäärät elävät läpi hankekehityksen, ja todennäköistä on, että hanke tulee pienenemään YVAn ja kaavoituksen aikana. Alustavalla hankealueella sijaitsee myös yksityisiä kiinteistöjä ja tulemme käymään yksityismaiden maanomistajien kanssa keskusteluja niiden mahdollisesta vuokraamisesta, ostamisesta tai alueiden vaihdosta, Metsähallituksen portfoliopäällikkö Joni Lehto kertoo.

– Mikäli Nassakan tuulivoimahankkeen kaavoitus päätetään aloittaa, se ei vielä tarkoita, että hanke toteutuu, vaan hankkeella nähdään olevan potentiaalia, jota on syytä selvittää tarkemmin. Kunnanvaltuusto päättää hankkeen kaavoituksen hyväksymisestä, kun kaavoitus ja YVA ovat valmiit eli arviolta noin kahden-kolmen vuoden kuluttua, Lehto kertoo.

Ympäristövaikutusten arviointi 

Hankkeelle tehdään ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Suunnittelussa otetaan huomioon kaavoitus- ja ympäristövaikutusten arviointiprosessin yhteydessä tehtävien selvitysten tulokset, sekä sidosryhmien esittämät näkemykset. – Hankkeessa tullaan aktiivisesti käymään vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa. Hankkeen ensimmäinen yleisötilaisuus pidetään viimeistään, kun hankkeen kaavoitus sekä YVA-prosessi saadaan käyntiin. Lehto kertoo.

Lehto muistuttaa, että tuulivoimahankkeen mahdollinen toteutuminen ei estä kaavoitettavan alueen muuta rinnakkaista käyttöä kuten poronhoitoa, virkistyskäyttöä, marjastusta tai metsästystä. – Tuulivoimahanke on tärkeä yhteensovittaa niin suojeltavien arvojen kuin muiden alueella olevien käyttömuotojen, kuten elinkeinojen ja virkistyskäyttäjien, kanssa. Mikäli tunnistetaan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, niitä on mahdollista ratkoa hankekehityksen keinoin. On hyvä tiedostaa, että tiestön vahvistaminen voi helpottaa saavutettavuutta ja alueen muuta käyttöä, Lehto selvittää.

Hankealue sijaitsee poronhoitoalueella ja hankkeen itäpuolella on Varpussuon luonnonsuojelualue, joka sijaitsee 1,3 km päässä alustavasta hankerajauksesta sekä 2 km päässä alustavasta tuulivoimalan sijainnista. – Metsähallituksen hankekehityksessä tullaan tekemään kattavasti selvityksiä, joissa huomioidaan mm. Varpussuon Natura 2000-alueen suojeluperusteet sekä vaikutukset poronhoitoon. Myös YVA:n yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota mm. maisemaan, ympäristöön, luontoon, linnustoon ja eläimistöön.

– Metsähallituksen hankekehityksen tapana on teettää paljon maastoselvityksiä. Isona ja kokeneena hankekehittäjänä pystymme myös varmistamaan selvitysten laadun ja siten arvioimaan paremmin hankkeen vaikutukset ympäristöön, Lehto kertoo.

Kaavaprosessin rinnalla hankealueella tehdään myös kattavat tuulimittaukset ja selvitetään hankealueen ulkopuolisen sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot.

– Mikäli Nassakan lähialueella käynnistyy muiden tuulivoimahankkeiden kaavoitus, otamme ne huomioon Nassakan YVAssa ja kaavassa. Mielellämme myös tarkastelemme yhteistyömahdollisuuksia muiden hankekehittäjien kanssa mm. ulkoisten voimajohtojen osalta, Lehto lisää.

Kaavoituksen lopullinen aluerajaus, tuulivoimaloiden sijoittelualueet kaava-alueen sisällä, tuulivoimaloiden lopullinen lukumäärä ja sähköverkkoon liittämiseen tarvittava voimajohtoreitti tarkentuvat kaavaprosessin aikana.

Aikataulu

Jos kaikki etenee suunnitellusti, tuulivoimapuiston osayleiskaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2027 aikana, jonka jälkeen tuulivoimaloille haettaisiin rakennusluvat. Tuulipuiston rakentaminen voisi tällöin alkaa vuosien 2028–2030 aikana, jolloin tuulivoimapuisto voitaisiin ottaa käyttöön arviolta vuosina 2030–2032.

Metsähallitus ei tule itse rakentamaan tuulivoimapuistoa, vaan myy hankkeen rakentamisoikeudet myöhemmin päätettävälle tuulivoimatoimijalle. Metsähallitus jää alueen maanomistajaksi ja vuokranantajaksi.

Lisätiedot

Joni Lehto, Portfoliopäällikkö, Metsähallitus, joni.lehto@metsa.fi, +358 40 356 3175

Metsähallituksella on pitkä kokemus maatuulivoimahankkeiden kehittämisestä eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä meillä on maa-alueilla aktiivisessa hankekehityksessä viisi omaa tuulivoimapuistoa sekä yksi yhteishanke Neova Groupin kanssa, kaksi yhteishanketta ABO Windin kanssa ja kolme yhteishanketta Pohjan Voiman kanssa. Lisäksi kehitämme isoja merituulivoimahankkeita.

Maatuulivoima on edullisinta uusiutuvaa energiaa ja sillä on tärkeä rooli niin energiaomavaraisuudessa, fossiilisista polttoaineista luopumisessa kuin paikallistalouden turvaajana.

Lue lisä tuulivoimatoiminnastamme: https://www.metsa.fi/vastuullinen-liiketoiminta/tuulivoima/